Sökning: "c barn skola"

Visar resultat 1 - 5 av 94 uppsatser innehållade orden c barn skola.

 1. 1. Samverkan under övergångar från förskola till skola för barn med intellektuell funktionsnedsättning. En kvalitativ studie av hur samverkan upplevs av vårdnadshavare, förskolelärare och skollärare.

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Airi Nõu; [2018]
  Nyckelord :Collaboration; educational transitions; children with intellectual disability; Samverkan; pedagogiska övergångar; barn med intellektuell funktionsnedsättning;

  Sammanfattning : Den här studien handlar om övergångar från förskola till skola för barn med intellektuell funktionsnedsättning. Syftet var att undersöka hur barnens vårdnadshavare, förskolelärare och lärare i mottagande skolor upplevde samverkan under övergångsprocessen. LÄS MER

 2. 2. Lågstadiebarns uppfattningar och faktakunskap om kost och hälsa : En fokusgruppsstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Natalia Gaj; Tobias Löfgren; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : BAKGRUND Två av de mest inflytelserika faktorerna bakom barns matvanor har alltid varit de matvanor som finns inom familjen och de vanor och information som tillhandahålls av skolan. Föräldrar och skola har ett ansvar att ge barn en sund grundsyn på mat och hälsa samt hjälpa dem att fatta hälsosamma beslut i livet. LÄS MER

 3. 3. Salutogenetiskt/hälsofrämjande i en Elevhälsas arbete mot kränkningar och trakasserier : - Fokusgruppstudie utifrån fenomenografisk utgångspunkt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Marie Hansson; [2015]
  Nyckelord :Salutogenes; Hälsofrämjande arbete; Hälsofrämjande skola; implementering; mobbning; kräkningar och trakasserier; fungerande program.;

  Sammanfattning : Skolan är en av de viktiga frågorna i politiska sammanhang.Elevhälsan har i uppdrag att vara stödjande för elevernas utveckling mot utbildnings målen, de ansvarar också för att minska kränkningar och trakasserier. Men det har även i förankring i skolans olika intuitioner. LÄS MER

 4. 4. Språket i första eller andra hand? : En uppsats om språkutveckling, modersmål och svenska som andraspråk.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi

  Författare :Kajsa Hjelmblom; [2012]
  Nyckelord :Native language; mother tongue; Swedish as a second language; language development and; Modersmål; svenska som andraspråk; språkutveckling; samarbete;

  Sammanfattning : Högskolan i Gävle    Examensarbete C Akademin för utbildning och ekonomi   15 hp Lärarprogrammet     Vårterminen 2011Titel: Språket i första eller andra hand? En uppsats om språkutveckling, modersmål och svenska som andraspråk.   Författare: Kajsa Hjelmblom Handledare: Daniel PetterssonSammanfattning Studiens syfte är att undersöka om lärare i grundskolans tidigare år känner till hela skolans språkutvecklande uppdrag och ta reda på hur klasslärare arbetar med att främja elevernas språkutveckling. LÄS MER

 5. 5. En vilja att bli sedd : Varenda ungdom som kommer dit testar de för adhd

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Ulrik Saurell; Sofia Wirbing; [2012]
  Nyckelord :Struktur; beteende; kontroll; identitet; bekräftelse;

  Sammanfattning : Denna C-uppsats handlar om en kille med adhd, hur hans uppväxt har varit och vilka behovhan har. Vi har undersökt hur barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), Ungbo som hjälper unga att få en egen lägenhet och skolan kan uppfylla dessa behov hos ungdomen. För att ta reda på detta genomförde vi kvalitativa intervjuer med dessa informanter. LÄS MER