Sökning: "c barn skola"

Visar resultat 1 - 5 av 98 uppsatser innehållade orden c barn skola.

 1. 1. Skolsköterskans erfarenhet av hälsofrämjande arbete med skolbarn med övervikt eller fetma : En integrativ litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskaper (HOV)

  Författare :K.C. Stegeby; Caroline Tjärnberg; [2023]
  Nyckelord :Barn; erfarenhet; hälsofrämjande omvårdnad; litteraturöversikt; skolsköterska; övervikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Allt fler barn i Sverige och världen lever med övervikt eller fetma och det har blivit ett globalt problem. Skolsköterskor har en nyckelroll i det hälsofrämjande arbetet med överviktiga barn eftersom de möter alla barn i skolan och erfarenheterna av det hälsofrämjande arbetet hos skolsköterskor varierar. LÄS MER

 2. 2. Aktiva högstadieelever : En litteraturstudie av effekter av aktiva lärmetoder i naturvetenskaplig undervisning på högstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Erica Newkumet; [2022]
  Nyckelord :active learning; science; junior high school; year 7-9; problem based learning; peer instruction; just-in-time teaching; flipped classroom; aktivt lärande; naturvetenskap; högstadiet; årskurs 7-9; problembaserat lärande; peer instruction; just-in-time teaching; flippat klassrum
;

  Sammanfattning : Många studier har genom åren visat på effektiviteten av aktiva lärmetoder hos studenter på universitet och senare även i undervisning av små barn. Effekten av dessa metoder på högstadieungdomar är däremot inte väl kända. LÄS MER

 3. 3. Coloboratie Lund - Maxenu : en undersökning av organisationens verksamhet genom intervjuer och en beskrivande begreppsanalys av begreppet mänskliga rättigheter

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Cecilia Wewel; [2019]
  Nyckelord :Coloboratie Lund - Maxenu; rättighetsbaserat arbete; människorättsorganisation; intervju; beskrivande begreppsanalys; mänskliga rättigheter; Martha C. Nussbaum; Thomas Pogge; Sally Haslanger; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den här uppsatsens första syfte är att undersöka hjälporganisationen Coloboratie Lund - Maxenus verksamhet och inverkan, genom intervjuer med organisationens projektledare, dess ordförande och dess sekreterare. Därefter genomförs en beskrivande begreppsanalys av hur intervjupersonerna använder begreppet mänskliga rättigheter, med syftet att synliggöra komplexiteten i, samt diskutera svaret på frågan om Coloboratie Lund - Maxenu är en människorättsorganisation. LÄS MER

 4. 4. Samverkan under övergångar från förskola till skola för barn med intellektuell funktionsnedsättning. En kvalitativ studie av hur samverkan upplevs av vårdnadshavare, förskolelärare och skollärare.

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Airi Nõu; [2018]
  Nyckelord :Collaboration; educational transitions; children with intellectual disability; Samverkan; pedagogiska övergångar; barn med intellektuell funktionsnedsättning;

  Sammanfattning : Den här studien handlar om övergångar från förskola till skola för barn med intellektuell funktionsnedsättning. Syftet var att undersöka hur barnens vårdnadshavare, förskolelärare och lärare i mottagande skolor upplevde samverkan under övergångsprocessen. LÄS MER

 5. 5. Beskrivning av ungdomars levnadsvanor på en skola i södra Sverige - en enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Människan i rörelse: hälsa och rehabilitering

  Författare :Malin Malmqvist; Julia Sundström; [2016]
  Nyckelord :Levnadsvanor; stillasittande; fysisk aktivitet; tobak; alkohol; narkotika; ungdomar; barn; stress; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bruk av tobak, narkotika och alkohol förekommer bland ungdomar i åldrarna 12-18 år, vilka samtliga har påvisats har en negativ effekt på hälsan. Tobaksrökning är starkt kopplat till sjukdomar som KOL, lungcancer, hjärt-och kärlsjukdomar samt diabetes medan bruk av narkotika och alkohol kan ha en fysisk och kognitiv påverkan. LÄS MER