Sökning: "on c d"

Visar resultat 1 - 5 av 467 uppsatser innehållade orden on c d.

 1. 1. Variations in material properties of grey cast iron and its impact on tool wear

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Industriell Produktion

  Författare :Andreas Söderholm; [2021]
  Nyckelord :Grey cast iron; hard inclusions; tool wear; machinability; graphite structure.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Among cast materials, grey cast iron and ductile iron makes up about three quarters of all cast parts. This makes the manufacturing and machining of grey cast iron an important economical factor for the automotive industry. LÄS MER

 2. 2. Hydrodynamic modelling of fate and transport of natural organic matter and per- and polyfluoroalkyl substances in Lake Ekoln

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Frida Ekman; [2021]
  Nyckelord :Ekoln; Natural organic matter NOM ; Total organic matter TOC ; Colour; degradation; sedimentation; photooxidation; PFAS; MIKE 3 FM; Ekoln; naturligt organiskt material NOM ; totalt organiskt kol TOC ; färg; nedbrytning; sedimentation; foto-oxidation; PFAS; MIKE 3 FM;

  Sammanfattning : Societies are facing great challenges with obtaining a good quality and quantity of drinking water in the context of climate change. Increases in natural organic matter (NOM) and per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) have been observed in lakes and drinking water the past years, which is of great concern for water treatment plants in Sweden. LÄS MER

 3. 3. Erfarenheter av kollektiv självförmåga och upplevelser av unga mäns våldsutövning i Fittja : En studie om lokalsamhällets brottsförebyggande roll

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Karima Benali; [2021]
  Nyckelord :collective efficacy; informal social control; social influence; attachment; everyday attachment; crime prevention; crime prevention role of the local community; young men; deviant behavior; deviant role; juvenile delinquency; subgroups; firearm violence; gang crime; particularly vulnerable areas; suburbs; Fittja; unorganized places; kollektiv självförmåga; informell social kontroll; social påverkan; anknytning; vardagsanknytning; brottsprevention; lokalsamhällets brottsförebyggande roll; unga män; avvikande beteende; avvikarroll; ungdomsbrottslighet; subgrupper; skjutvapenvåld; gängkriminalitet; särskilt utsatta områden; förorten; Fittja; oorganiserade platser;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka vilken betydelse social påverkan upplevs ha i förebyggande av avvikande beteende och våldsutövning samt att diskutera hur Fittjabors förhållningssätt till och erfarenheter av preventiv vuxenroll och kollektiv självförmåga under perioden 1971–2020 kan förstås teoretiskt. Teori och metod: Den teoretiska referensramen utgörs av teorin om kollektiv självförmåga med fokus på social påverkan och teorin om sociala band med fokus på vardagsanknytning. LÄS MER

 4. 4. Effekt och säkerhet av probiotika vid behandling av IBS-D

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Mattias Lanelöv; [2021]
  Nyckelord :Probiotika; Irritable bowel syndrome; IBS-D; diarré;

  Sammanfattning : Bakgrund: Irritable bowel syndrome (IBS) karakteriseras av obehag i magtarmkanalen och förändrade avföringsvanor. Sjukdomen delas in i subtyperna IBS-C (förstoppning), IBS-D (diarré), IBS-M (blandad) och IBS-U (odiagnostiserad). Patofysiologin och etiologin är inte klarlagd, men bland annat störd tarmflora och inflammation har föreslagits. LÄS MER

 5. 5. Fertiliser derived from human urine : novel media for alkaline urine dehydration

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Christopher Friedrich; [2021]
  Nyckelord :nutrient recovery; fertiliser; urine drying; source separation; magnesium oxide; calcium hydroxide;

  Sammanfattning : Every year, each human excretes approximately 4 kg of nitrogen, 1 kg of potassium and 0.3 kg of phosphorus through their urine. In conventional wastewater treatment, these nutrients are usually not recovered for agricultural production, although they can enhance plant growth. LÄS MER