Sökning: "on c d"

Visar resultat 1 - 5 av 526 uppsatser innehållade orden on c d.

 1. 1. Managing a diversified business model portfolio : A digital platform company perspective

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Viktor Andersson; Filip Möcander; [2022]
  Nyckelord :Business models; Business Model Diversification; Business Model Innovation; Business Model Integration; Cannibalization; Synergy;

  Sammanfattning : In parallel with the popularization and widespread diffusion of the internet, interest in the concept of different business models (BM) has increased dramatically, attracting the attention of both scholars and managers alike (Dodgson, Gann and Phillips, 2013). As a result, an increasing number of businesses decide to establish themselves and compete in the digital arena (Lee, 2001); many of which are employing what is called a platform model capitalizing on the ability to operate with several BMs simultaneously (Gu, Kannan and Ma, 2018; Aversa, Haefliger, Hueller and Reza, 2021). LÄS MER

 2. 2. Thrombotic events in Covid-19 patients using Meta-Analysis

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Ugonna Okeke; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Corona virus disease caused by severe acute respiratory virus 2 causes blockage of the blood vessel which leads to thrombosis. Thrombotic events in covid-19 patients results to hospitalizations and death. And incidence of thrombosis in covid-19 patients have been increasing in most regions of the world. LÄS MER

 3. 3. Polisstudenters fysiska förmåga mellan olika utbildningsformer

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Emilia Martinsson; [2022]
  Nyckelord :Physical fitness; physical tests; police students; police training; Swedish police education; Fysisk förmåga; fysiska tester; polisstudenter; polisutbildning; utbildningsformer;

  Sammanfattning : Bakgrund: En god fysisk förmåga bland poliser är en förutsättning för att polisyrket ska kunna utföras på ett säkert sätt. Polisstudenters fysiska förmåga i relation till de krav som ställs som polis är en omfattande och betydande del inom polisutbildningen. LÄS MER

 4. 4. Emission of greenhouse gases from constructed wetlands : Nutrient status in relation to methane and nitrous oxide emission

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Christian Lundström; [2022]
  Nyckelord :Constructed wetland; greenhouse gas emission; nutrient status; ebullition; Anlagd våtmark; växthusgasutsläpp; näringsstatus; ebullition;

  Sammanfattning : Agricultural land releases large amounts of nitrogen and phosphorus to water bodies which causes eutrophication. Creating wetlands on agricultural land is one way to prevent this major issue. However, constructed wetlands are a large emission source of greenhouse gases. LÄS MER

 5. 5. Akademiskt jag : En korpusundersökning av förstapersonspronomen jag och vi i tre ämneskategorier av studenters c-uppsatser samt refereegranskade vetenskapliga artiklar

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Victor Leone; [2022]
  Nyckelord :first-person pronouns; authorial presence; authorial identity; corpus analysis.; förstapersonspronomen; författarnärvaro; författaridentitet; korpusanalys;

  Sammanfattning : Studiens övergripande syfte är att undersöka om det finns ett samband mellan olika bruk av förstapersonspronomen i tre olika ämneskategorier av studenters c-uppsatser och refereegranskade artiklar och, i så fall, hur sambandet ser ut. Därtill vill denna studie undersöka om detta samband kan bero på följande faktorer: skribenters erfarenhet, skilda skrivkonventioner och skilda skrivpraxis i olika textdelar (d. LÄS MER