Sökning: "utsatta områden"

Visar resultat 1 - 5 av 320 uppsatser innehållade orden utsatta områden.

 1. 1. Idrott : En jämförelse mellan olika socioekonomiska grupper

  M1-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Zakarias Mahfoud; [2021]
  Nyckelord :Idrott; socioekonomi;

  Sammanfattning : Syfte  Syftet med denna studie är att undersöka ungdomars förhållningssätt till föreningsidrott utifrån deras socioekonomiska position. Frågeställningarna är följande: - På vilket/vilka sätt har individers socioekonomiska position en påverkan på valet av idrott på fritiden?  - Hur påverkar individernas sociokulturella bakgrund deras syn på olika idrotter? Metod Denna studie genomfördes genom att intervjua sex olika ungdomar från två områden i Stockholm som anses ha socioekonomiska skillnader. LÄS MER

 2. 2. De psykiska och fysiska effekterna av restriktioner bland seniorer under Covid – 19 pandemin

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Evelin Sagerfors; Ellen Hedman; Alice Svensson; [2021]
  Nyckelord :Corona; fysioterapi; fysisk aktivitet; restriktioner; äldre.;

  Sammanfattning : Introduktion: I slutet av år 2019 startade spridningen av influensan Covid-19 och orsakade en global pandemi. En av de mest utsatta grupperna under pandemin har varit seniorer över 70 år då dessa har haft särskilda restriktioner att förhålla sig till. LÄS MER

 3. 3. Analys om spridning av jätteloka i Kristianstads kommun : GIS- analys

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Peter Johan Svensson; [2021]
  Nyckelord :Invasiva arter; jättelokan; Heracleum mantegazzianum; invasionsprocess; GIS;

  Sammanfattning : Spridning av invasiva arter medför stora konsekvenser för den biologiska mångfalden, människors hälsa och ekonomi. Jättelokan är en av de vanligt förekommande invasiva arterna som finns i Sverige. Det finns omfattande kunskaper om jättelokans biologiska egenskaper, spridning och påverkan på biologiska mångfalden och människor. LÄS MER

 4. 4. Faktorer som är avgörande för blivande lärare : En kvalitativ studie av hur lärarstudenter resonerar kring val av framtida arbetsplats

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Nelly Malko; Hanna Said; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få en inblick och förstå hur blivande lärare tänker och resonerar kring framtida val av arbetsplats i förhållande till deras uppfattningar om skolor i olika områden, faktorer som är avgörande, och hur stor inverkan skolans resurser har för dem.  I studien har vi valt att använda ett kvalitativt angreppssätt. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans upplevelse av att möta kvinnor utsatta för våld i nära relationer : Kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Matilda Bergren; Sina Håkansson; Rebecka Lönnqvist; [2021]
  Nyckelord :Experience; person-centered care; nurses; violence in close relationships; Personcentrerad omvårdnad; sjuksköterskor; upplevelser; våld i nära relationer;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: Våld i nära relationer är ett globalt folkhälsoproblem. Våldet mot kvinnor kan ta sig uttryck på flera olika sätt, vilket innebär att sjuksköterskan kan möta våldsutsatta kvinnor inom alla områden av vården och dess verksamhet. LÄS MER