Sjuksköterskan – för patienten i tiden! Hur sjuksköterskans

Detta är en Magister-uppsats från

Sammanfattning: Ett gott bemötande är viktigt för patientens uppfattning om vården och en viktig del på vägenmot välbefinnande. Bemötande är ett samspel och ett växelspel mellan sjuksköterska ochpatient som bygger på att sjuksköterskan aktivt träder in i patientens livsrum med inlevelseoch kunskap om patientens styrkor och begränsningar bekräftar patienten. Detta för attpatienten ska få förbli en unik person. Syftet med denna uppsats var att belysa hursjuksköterskans arbetsmiljö kan utgöra möjligheter respektive hinder för ett gott bemötandeav patienten inom sjukvården. Metoden utgjordes av fokusgruppintervju. En struktureradintervjumetodik användes. Materialet analyserades utifrån Graneheim och Lundmans modellför innehållsanalys och relaterades till Jean Watsons omvårdnadsteori. Watsonstranspersonella teori framhåller växelspelet mellan människa och miljö. I resultatet framträderett manifest tema - Planering och samarbete ger större utrymme för ett gott bemötande och ettlatent tema - Medveten om begränsningar och ambition om att ge ett gott bemötande.Sjuksköterskan måste ges möjlighet till att ge patienten ett gott bemötande.Fokusgruppdeltagarna i studien beskriver en känsla av otillräcklighet som leder till oro ochfrustration. Organisatoriska förutsättningar, framförhållning, tid, utrustning ochändamålsenliga lokaler ska finnas. Ett bra ledarskap skapar trygghet. Sjuksköterskans insiktom bristande förutsättningar och strävan efter att göra det bästa av situationen skaparmöjligheter i vården. Watsons menar att sjuksköterskans värderingar ger dem modet att semöjligheter i existerande förhållanden. Genom fortlöpande reflektion och handledning kan ettprofessionellt bemötande av patienten kvalitetssäkras. I studien beskrivs att sjuksköterskornahanterar brist på handledning genom gott samarbete och god kommunikation kollegoremellan. Sjuksköterskorna i fokusgruppen visade på ett professionellt förhållningssätt, hursjuksköterskan ofta gör sig till patientens talesman, en oerhörd vilja och målmedvetenhet i sinsträvan efter att göra gott för patienten och ge denna ett gott bemötande. Sjuksköterskan är enpotent resurs hennes kunskap och vilja måste tillvaratas i bemötandet av patienten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)