Sökning: "Lever"

Visar resultat 1 - 5 av 5436 uppsatser innehållade ordet Lever.

 1. 1. Integrering av hållbarhet inom den traditionella ekonomistyrningen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofie Andersson; Rahima Shareefi; [2024-02-20]
  Nyckelord :Sustainability; integration sustainability; management control system; triple bottom line; balanced scorecard; sustainability balanced scorecard;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Hållbarhet är något som i dagens samhälle är alltmer aktuellt. Vi lever i en värld som kräver att vi rättar oss och anpassar oss efter globala uppmaningar. LÄS MER

 2. 2. Våga fråga! En enkätstudie om vilka faktorer som påverkar sjuksköterskor att fråga kvinnor om våld i nära relation

  Magister-uppsats,

  Författare :Elin Andreasson; Emmy Byman; [2024-02-12]
  Nyckelord :Emotionella hinder; kirurgisk slutenvårdsavdelning; organisatoriska hinder; sjuksköterska; specialistsjuksköterska; våld i nära relation; vårdrelation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relation är ett nationellt och globalt problem. Våldet, framför allt mot kvinnor är utbrett och mörkertalet tros vara mycket stort. Det finns olika typer av våld och dess konsekvenser är stora för såväl den våldsutsatta som samhället. LÄS MER

 3. 3. När Karlstad blev till Venedig : En studie om den stora översvämningen i Karlstad 1916

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Freddy Bylund; [2024]
  Nyckelord :Översvämning Karlstad; översvämning 1916; översvämning Klarälven;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att ytterligare försöka belysa effekterna av 1916 års stora översvämning i Karlstad och vad den hade för effekter på staden och dess invånare, samt hur den mediala gestaltningen förändrats. Det gjordes med hjälp av undersökningsfrågorna:  §  Hur påverkades befolkningen i Karlstad under översvämningen och efterkommande år? §  På vilket sätt hjälpte Karlstad som stad de som drabbats av översvämningen? §  Vilken roll har översvämningen 1916 spelat i den massmediala gestaltningen av översvämningar under 1900-talet? Översvämningen som drabbar Karlstad och Klarälven i maj 1916 i är den största översvämningen under 1900-talet som även kommer hastigt och utan förvarning. LÄS MER

 4. 4. Anhörigas upplevelser av den palliativa vården : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Clara Zwiefelhofer; [2024]
  Nyckelord :Communication; experiences; family caregiver; palliative care; relatives.; Anhörig; familjevårdgivare; kommunikation; palliativ vård; upplevelser;

  Sammanfattning : Introduktion: I Sverige dör 90,000 individer årligen varav cirka 80% bedöms vara i behov av palliativ vård. Patientgrupperna med störst behov av palliativ vård är bland annat cancerpatienter, demenssjuka och hjärt- och kärlsjuka personer. LÄS MER

 5. 5. Genomförbarhet och potentiella effekter av digitalt förmedlad dans somrehabilitering för personer med Parkinsons sjukdom : en systematisklitteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Tova Nordström; Linda Lövberg; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion: Idag lever ungefär 18 000 personer i Sverige med Parkinsons sjukdom. Sjukdomen gerupphov till både motoriska och icke-motoriska symtom och den rekommenderade behandlingen ärmedicinering och fysioterapeutisk rehabilitering som gång-, balans, och förflyttningsträning. LÄS MER