Sökning: "sustainability balanced scorecard"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden sustainability balanced scorecard.

 1. 1. Integrering av hållbarhet inom den traditionella ekonomistyrningen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofie Andersson; Rahima Shareefi; [2024-02-20]
  Nyckelord :Sustainability; integration sustainability; management control system; triple bottom line; balanced scorecard; sustainability balanced scorecard;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Hållbarhet är något som i dagens samhälle är alltmer aktuellt. Vi lever i en värld som kräver att vi rättar oss och anpassar oss efter globala uppmaningar. LÄS MER

 2. 2. Det balanseradestyrkortet : En kvalitativ studie som undersöker om ettstyrkort kan stödja företag i arbetet medinnovation och hållbarhet

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Aline Morstedt; Alice Fransson; [2023]
  Nyckelord :Det balanserade styrkortet; innovation och hållbarhet.;

  Sammanfattning : Abstract Title: The Balanced Scorecard - A qualitative study investigating whether a scorecard can support companies in their innovation and sustainability efforts.Authors: Alice Fransson and Aline Morstedt Supervisor: Anders Parment Purpose: The purpose of this study is to investigate the corporate governance challenges faced by startups, medium-sized and large companies that consider themselves to be working with sustainability and innovation. LÄS MER

 3. 3. Sustainable logistics service providers : A qualitative case study of future technology and IT solutions attributes for 3PL clients

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Amanda Skärbo Jonsson; [2022]
  Nyckelord :logistics; third-party logistics; inter-organizational relationship; key performance indicators; sustainable balanced scorecard; technical warehouse solution; sustainability; attribute; logistik; tredjepartslogistik; interorganisatoriska relationer; resultatindikationer; hållbart balanserat styrkort; teknisk lagerlösning; hållbarhet; attribut;

  Sammanfattning : The growing demand for commerce has disrupted the market's supply chains. To manage the customer demands, contracting a third-party logistics (3PL) can help make the chain more resource efficient. Actions such as implementing sustainable technology and IT infrastructure are important to invest in. LÄS MER

 4. 4. Strategiimplementering hos ett "leading the pack"-företag : Avgörande framgångsfaktorer vid implementering av miljöstrategier

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Louise Kamryd; Tessa Johannesson; [2021]
  Nyckelord :Environmental perspective; social contract; strategy implementation; stakeholders; legitimacy; “leading the pack”-company; implementation of an environmental strategy; Miljöperspektiv; socialt kontrakt; strategiimplementering; intressenter; legitimitet; “leading the pack”-företag; implementering av miljöstrategier;

  Sammanfattning : Uppsatsen ämnar undersöka ett företags implementering av miljöstrategier. Det undersökta företaget är OKQ8. Miljö och hållbarhet är aktuella ämnen inom organisationen och dagens samhälle. LÄS MER

 5. 5. Länkas CSR till lönsamhet? : En kvalitativ studie om företagens utmaningar med att mäta och länka sociala hållbarhetsmål mot affärsstrategi för att generera lönsamhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Sara Jai; Miriam Sefo; [2020]
  Nyckelord :Corporate social responsibility CSR ; Balanced Scorecard BSC ; Business strategy; Profitability; Value; Corporate social responsibility CSR ; Balanserat styrkort BSC ; Affärsstrategi; Lönsamhet; Värde;

  Sammanfattning : Problemdiskussion och syfte: Baserat på tidigare forskning noterar vi att företag möter utmaningar med att identifiera relevanta sociala hållbarhetsmål, det vill säga mål som kan kopplas till deras affärsstrategi och som genererar lönsamhet. Då vi finner att det brister i forskning som behandlar detta är syftet med denna studie att öka förståelse för de utmaningar som finns med att mäta och länka sociala hållbarhetsmål mot affärsstrategi för att generera lönsamhet. LÄS MER