Sökning: "attribut"

Visar resultat 1 - 5 av 696 uppsatser innehållade ordet attribut.

 1. 1. Äldres hälsorelaterade livskvalité efter sepsis : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Cecilia Lange rosén; Frida Nyberg; [2019]
  Nyckelord :Health-related quality of life; nursing; sepsis; survival quality of life; Hälsorelaterad livskvalité; livskvalitet; omvårdnad; sepsis; överlevnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sepsis är en sjukdom där bakterier tar sig ut i blodbanan och frisätter substanser som rubbar den normala funktionen i våra organ. Sepsis delas in i tre svårighetsgrader: sepsis, svår sepsis och septisk chock. Globalt insjuknar över 35 miljoner människor per år i sepsis och hög ålder är en stor riskfaktor. LÄS MER

 2. 2. Vårdande : En begreppsanalys 

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Christine Ebbinghaus; Helena Jakobsson; [2019]
  Nyckelord :attribute; interact; nurse; patient; shield; attribut; interagera; patient; sjuksköterska; värna;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdande är ett centralt begrepp inom sjuksköterskeprofessionen och vårdvetenskapen, dock finns det oklarheter kring vad begreppet innebär, då definitionerna är många och oeniga. Lagar och styrdokument ligger till grund för hur sjuksköterskor ska handla med vårdandet i fokus och sjuksköterskors förhållningssätt beskrivs i Watsons caritasprocesser som en kärleksfull godhet, empatisk förmåga och en genuin närvaro. LÄS MER

 3. 3. May the Best Man Win : Non-stereotypical Masculinity in the Novel A Little Life by Hanya Yanagihara.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Rebecka Edvinsson; [2019]
  Nyckelord :Hanya Yanagihara; A Little Life; Masculinity; Hegemonic Masculinity; Stereotypes; Femininity; Hanya Yanagihara; Ett Litet Liv; Maskulinitet; Hegemonisk Maskulinitet; Stereotyper; Femininitet;

  Sammanfattning : In this essay, Hanya Yanagihara’s main characters from the novel A Little Life (2015) are analyzed, with the basis of gender stereotypes and with the help of Raewyn Connell’s theory of hegemonic masculinity. It argues that the characters in question challenge the typical gender roles in the way that they are lacking in comparison to Connell’s theory of hegemonic masculinity and are portrayed with feminine attributes. LÄS MER

 4. 4. Egoism eller Altruism - Hur tänker konsumenter kring hållbar konsumtion? : En kvalitativ studie om det gap som identifierats mellan attityd och beteende avseende hållbar konsumtion.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Sofia Lundgren; Catherine Christoffersson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Hållbarhet är ett ständigt aktuellt problem och under de senaste decennierna har människans globala påverkan på naturen accelererat snabbare än någonsin, till stor del på grund av västvärldens beteende-och konsumtionsmönster. Ju mer som produceras och konsumeras, desto mer påverkas allt levande omkring. LÄS MER

 5. 5. Är resolution 2272 tillräcklig utifrån mänskliga rättigheternas tillhörande kärnprinciper?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Erik Alendal; [2018]
  Nyckelord :FN; fredsbevarande uppdrag; sexuell exploatering; resolution 2272; Distributing Responsibilities; Human Rights Based Approach; ansvarighet och rättsstatsprincipen; icke-diskriminerande och jämlikhet; upprättelse; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker och analyserar hållbarheten i resolution 2272 som antogs av FN:s säkerhetsråd. Den har syftet att förhindra att sexuell exploatering ska uppstå bland FN:s fredsbevarande styrkor i landet där de genomför sin fredsbevarande operation och att styrkorna ska kunna hållas ansvariga för dessa brott, om de ändå sker. LÄS MER