Barbie, en feministisk produkt? : En multimodal kritisk diskursanalys av hur kön och stereotyper representeras i filmen Barbie.

Detta är en Kandidat-uppsats från Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

Författare: Mathilda Vestman; Wilma Hyltse; [2024]

Nyckelord: Stereotyp; feminism; ironi; könsroller; Barbie;

Sammanfattning: Studien undersöker hur filmen Barbie, som är en feministisk produkt med ironiska inslag, gestaltar feminina respektive maskulina könsroller och på vilket sätt filmen upprätthåller alternativt motsätter sig stereotyper som finns för män och kvinnor. Med utgångspunkt i samhällets normer och föreställningar om kön, syftar studien till att undersöka filmens roll i upprätthållandet eller motsättningen av dessa normer. Filmens påstådda feministiska karaktär sätter krav på hur materialet reproducerar stereotypa könsroller. Filmen utspelar sig i de fiktiva världarna Barbie-land där kvinnorna besitter makten och Ken-land där männen bestämmer, samt i den verkliga världen. Filmen är utformad ur ett ironiskt perspektiv där de driver med de normer som existerar. Den metod som har tillämpats i studien för att uppnå syftet är en kvalitativ ansats med ett multimodalt kritiskt diskursperspektiv. Resultatet från studien visar att både kvinnliga och manliga karaktärer upprätthåller stereotypa yttre attribut men motsätter sig personlighetsrelaterade egenskaper som går utanför de stereotypa parametrarna. Samtidigt som materialet inkluderar en varierande uppsättning egenskaper för respektive kön kan det konstateras att de yttre attributen som representeras av karaktärerna upprätthåller könsstereotypiska ideal och en sexualiserad roll. Idealen som framställs i filmen blir synliga trots hur de ironiska verktygen skapar en förlöjligad roll för att ge effekt. De diskurser som har framkommit i analys- och resultatavsnittet har sitt ursprung i existerande könsnormer. Dessa mönster har kunnat belysas genom användningen av en metodologisk ram baserad på en multimodal kritisk diskursanalys.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)