Sökning: "treat"

Visar resultat 1 - 5 av 2217 uppsatser innehållade ordet treat.

 1. 1. Patienters upplevelser av integritet vid vård på flerbäddssal : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Saga Wärnerson; Wilma Larsson; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Integriteten är svår att bevara när personer befinner sig i en vårdmiljö. Där är individen vanligtvis beroende av andra för att få den vård som krävs och behovet av integritet ser ofta olika ut beroende på sjukdomstillståndet patienterna befinner sig i. LÄS MER

 2. 2. Effekten av kontrakturprofylax på vuxna individer med kroniska neurologiska tillstånd som föranlett nedsättning av aktiv rörlighet : en systematisk översikt

  M1-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi och beteendemedicin

  Författare :Ronnie Ådahl; Matilda Larsson Källman; [2024]
  Nyckelord :contracture prophylaxis; passive range of motion; treatment; neurological conditions; joint restriction;

  Sammanfattning : Bakgrund: År 2020 efterlyste Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, (SBU), en uppdaterad litteraturöversikt gällande effekten av kontrakturprofylax. Kroniska neurologiska tillstånd som föranlett nedsättning av aktiv rörlighet utgör populationen där kontrakturprofylax är en del av den fysioterapeutiska interventionen och då oftast i form av passivt rörelseuttag. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelser av omvårdnad vid HIV : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Celina Lidback; Linn Lassander; [2024]
  Nyckelord :HIV; Patients; Nurses; Nursing care; HIV; Patienter; Sjuksköterskor; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Globalt lever cirka 37 miljoner människor med HIV, varav cirka 7000 av dessa finns i Sverige. HIV är mest framträdande i de södra delarna av den afrikanska kontinenten, men smittspridningen har under senare år sjunkit drastiskt. LÄS MER

 4. 4. Moral och normer utifrån barnens perspektiv : Ett arbete kring barns moraliska utveckling inom en förskolekontext

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Sandra Järlestrand; Sara Klein; [2024]
  Nyckelord :Children´s perspective; moral questioning; social interplay; conflict; communicative chain; Barnens perspektiv; moralfrågor; socialt samspel; konflikt; kommunikativ kedja;

  Sammanfattning : What is considered as right and wrong, and how to treat each other influences the daily life in the kindergarten. Consequently, this study aims to make moral values of children visible, which in fact also is what so called peer culture implies. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors upplevelser av att vårda Covid-19 patienter inom sjukhusmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Max Nyman Backlund; Pontus Åmark; [2024]
  Nyckelord :Covid-19; Experiences; Nurses; Covid-19; Sjuksköterskor; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: SARS-CoV-2 coronavirus (Covid-19) pandemin spreds globalt och påträffades under 2020 i Sverige. Hälso- och sjukvården utmanades med omställningar för att vårda patienterna som insjuknande med olika vårdbehov. LÄS MER