Digitalisering av ekonomibranschen. Ekonomers attityd till digitalisering inom ekonomibranschen

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund och problem: Digitalisering är något som förändrar yrken och samhället i stort. Ekonomibranschen är i ständig förändring till följd av just digitalisering. Även om det ses som nödvändigt kan attityden till denna förändring variera hos ekonomer. Det finns en rad olika faktorer som kan ligga bakom en individs reaktion till förändringar. Faktorer kopplade till individens reaktion kan exempelvis vara en individs bakgrund, självkänsla, digitala kompetens samt miljö och den organisation som en individ är verksam inom där förändringar genomförs. Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka hur digitaliseringen av ekonomibranschen upplevs av ekonomer. Utöver det är även syftet att finna en förklaring till ekonomers uppfattning av digitaliseringen. Metod: För att ha möjlighet att dra övergripande slutsatser valdes en kvantitativ metod bestående av en enkätundersökning som skickades ut via mejl till ekonomiavdelningar på ett urval av stora företag. Metodansatsen är lämplig för att studera och analysera orsakssambandet mellan ekonomers attityd till digitalisering och variabler som kan ha en påverkan på deras attityd. Resultat och slutsatser: Studien har påvisat att ekonomer huvudsakligen har en positiv attityd till digitalisering av ekonomibranschen. De faktorer som visade sig vara signifikanta för ekonomers attityd är vilket år respondenten är född, hur digital respondenten anser sig själv vara, hur mycket arbetsmomenten har digitaliserats samt digitala lösningars effekt på en individs jobbprestation. Förslag till fortsatt forskning: Förslag till vidare forskning är att undersöka, i djupare detalj, vad som kan ligga bakom ekonomers förändrade arbetsuppgifter och yrkesroll utöver digitalisering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)