Sökning: "ekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 20070 uppsatser innehållade ordet ekonomi.

 1. 1. Får jag vägra alkohol- och drogtester med hänsyn till min personliga integritet? - Arbetsrättsliga problem vid alkohol- och drogtestning på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Smilla Engdahl; Sara Kellheim; [2023]
  Nyckelord :alkohol; droger; tester; Europakonventionen; personlig integritet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En individs rätt till personlig integritet är grundlagsskyddad i ”Regeringsformen” (RF) 2:6 och konventionsskyddad i artikel 8 i Europakonventionen. Svensk lag reglerar däremot inte alkohol- och drogtestning. LÄS MER

 2. 2. Håller det? : Studie av hållbar utveckling i läroböcker och läroplaner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Erik Dahl; Amos Lundkvist; [2023]
  Nyckelord :Utbildning för hållbar utveckling; hållbar utveckling; samhällskunskap; gymnasiet; selektiva undervisningstraditioner; dimensioner av hållbar utveckling; ramfaktorteori; meningserbjudande; läroboksanalys;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker sambandet mellan läroplaner och läroböcker för samhällskunskap på gymnasienivå över tid utifrån hur hållbar utveckling framställs. Utbildning för hållbar utveckling har fått en mer betydande roll till samhällskunskapsundervisningen utifrån de globala målen för Agenda 2030, specifikt delmål 4.7. LÄS MER

 3. 3. En studie om bostadsrättsföreningens ekonomi som värdepåverkande faktor för bostadsrätter

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Henrik Cederin; Jesper Gelin; [2023]
  Nyckelord :condominium; housing cooperative; real estate egent; value-influencing factors; Bostadsrätt; bostadsrättsförening; fastighetsmäklare; värdepåverkande faktorer;

  Sammanfattning : Det finns många faktorer som påverkar värdet för en bostadsrätt. Det kan vara allt ifrånvar den ligger och hur den ser ut, till fysiska egenskaper som balkong eller ett nyrenoveratkök. Det som definierar bostadsrätter är att de ägs av så kallade bostadsrättsföreningar. LÄS MER

 4. 4. Hur formar vi goda samhällsmedborgare? : En systematisk forskningsöversikt som undersöker olika arbetsmetoder i samhällskunskapsämnet som främjar elevers vilja till politiskt deltagande och medborgerligt engagemang

  Magister-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Trifa Taleb Aziz; Fanny Rud Wallroth; [2023]
  Nyckelord :Samhällsmedborgare; samhällskunskapsdidaktik; politiskt deltagande; medborgarundervisning; demokratiska värden; deliberativa samtal; projektbaserad undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka vilka arbetsmetoder det finns inom samhällskunskapsämnet som främjar elevers vilja till politiskt deltagande och engagemang. Vi finner en problematik i att samhällskunskapsdidaktiken inte har presenterat några konkreta eller utvärderade metoder för hur vi som lärare på bästa möjliga sätt kan utforma vår undervisning för att arbeta aktivt med att bilda demokratiska samhällsmedborgare. LÄS MER

 5. 5. Följsamhet hos patienter med hjärtsvikt – samband med socioekonomiska faktorer

  Magister-uppsats,

  Författare :Moa Lassbo; Helen Moe; [2022-02-09]
  Nyckelord :Hjärtsvikt; Följsamhet; Icke-följsamhet; Hälsans bestämningsfaktorer; Socioekonomisk status;

  Sammanfattning : Bakgrund: Folksjukdomen hjärtsvikt är ett allvarligt syndrom med dyster prognos som innebär stort lidande för många människor. Modern läkemedelsbehandling, sviktpacemaker och strukturerad uppföljning har dock förbättrat överlevnaden. LÄS MER