Sökning: "lärarens intresse"

Visar resultat 1 - 5 av 326 uppsatser innehållade orden lärarens intresse.

 1. 1. Närområdesundervisningens påverkan på elevers historiemedvetenhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Fanny Lundgren; Frida Bäckström; [2022]
  Nyckelord :närområdesundervisning; historiemedvetenhet;

  Sammanfattning : Ett stort fokus i kursplanen för historia ligger på elevers historiemedvetenhet. Läroplanen (2011, s. 205) bedömer således att det är viktigt att elever kan se samband mellan dåtid, nutid och framtid. Denna förmåga har dock visat sig vara begränsad hos många elever. LÄS MER

 2. 2. Musikundervisning i grundsärskolan : En undersökning om musiklärares utsagor om hur de anpassar sin undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Erik Nordstrand; [2022]
  Nyckelord :funktionsnedsättningar; anpassningar; musik; grundsärskola; ramfaktorer; värderingar; yrkesroll; elevassistenter.;

  Sammanfattning : Utgångspunkten för denna uppsats är ett intresse för musikundervisning för elever med olika funktionsnedsättningar. Det huvudsakliga syftet med uppsatsen är att undersöka och få känne-dom kring hur musiklärare i grundsärskolan anpassar sin undervisning. LÄS MER

 3. 3. Hur struktureras musikundervisningen? : En studie om högstadielärares syn på elevinflytande i musikklassrummet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Svanberg Andreas; [2022]
  Nyckelord :musikpedagogik; elevinflytande; genreval; undervisningsval; musiklärare;

  Sammanfattning : Hur mycket ska eleverna få bestämma över undervisningsmaterialet? Vilket sätt ska musiken läras ut för att vara mest givande för eleverna? Är genrebredd viktigt för eleverna? Hur viktigt är det att eleverna har roligt i klassrummet? I denna uppsats fokuseras detta inom musikundervisning på högstadiet. Formellt och informellt lärande enligt Göran Folkestads teorier kommer att ligga till grund för studien med skolans läroplan som bakgrund. LÄS MER

 4. 4. Elevernas upplevelse av matematikämnet och deras engagemang

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Abbas Al-Rubiaai; Soz Osman; [2022]
  Nyckelord :matematik; undervisning; undervisningsmetoder; lärarens roll; engagemang;

  Sammanfattning : Detta arbete utgår ifrån två frågeställningar som behandlar elevernas motivation ochengagemang för matematikämnet. För att samla in underlag och kunna besvara frågornaanvändes vetenskapliga artiklar som hittades med hjälp av databaserna, Eric via EBSCO,SwePub, Eric via ProQuest och Google Scholar. LÄS MER

 5. 5. Hur inkluderas genusperspektivet i religionsläromedel inom de abrahamitiska religionerna?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Noor Dawood; Jasmin Feyli; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta examensarbete skriver vi utifrån vårt intresse för de läromedel som finns där ute och vad de har att erbjuda utifrån genusperspektivet i de abrahamitiska religionerna. Detta påbörjades med följande frågeställning, Hur inkluderas genusperspektivet i religionsläromedel inom de abrahamitiska religionerna? Syfter är attt ta reda på hur religion presenteras i de samhällsorineternade läromedlen utifrån värdegrunden, genusperspektiv, samt hur läromedel förhåller sig till forskning. LÄS MER