Sökning: "lärarens intresse"

Visar resultat 1 - 5 av 311 uppsatser innehållade orden lärarens intresse.

 1. 1. “Jag antar att det handlar om att guida som en coach, leda som en ordförande och vara experten när det behövs”: En studie om handledning av låtskrivningsprocesser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Terese Fredenvall; Aliette Tardy; [2021]
  Nyckelord :Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Coachning; Handledning; Musikskapande; Låtskrivning; Musikutbildning; Educational Science; Music Education; Guidance; Music creation; Songwriting; Performing Arts; Science General;

  Sammanfattning : When reading course plans for music classes or looking into the available music courses in the Swedish school systems’ pre higher and higher educations (gymnasium, folkhögskola and post gymnasium), the increased interest in creating music is shining through. Using Bennett’s (2012b) argument “if songwriting can’t be taught, it can certainly be learned” (Bennett, 2012b, s. LÄS MER

 2. 2. Erfarenheter av att främja ökad fysisk aktivitet bland elever i grundskolan : En intervjustudie bland idrottslärare

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för hälsovetenskap

  Författare :Anna Gullberg; [2021]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet under skoldagen; metoder; pedagogers upplevelser; strategier;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fysisk aktivitet genererar gynnar folkhälsan, det så ökar det stillasittande beteendet bland barn och ungdomar. Skolan fungerar bra som en hälsofrämjande arena för att främja ökad fysisk aktivitet, men området behöver uppmärksammas. LÄS MER

 3. 3. Matematiklärares syn på grupparbete som arbetsform : en kvalitativ studie om lärares erfarenheter av grupparbete i ämnet matematik

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Anas Sharif; Hanan Azzam; [2021]
  Nyckelord :grupparbete; matematik; lärande; motivation;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract   Syftet med studien är att öka kunskapen om och förståelsen för grupparbete som arbetsmetod i matematikundervisningen i årskurserna 7–9. Vårt intresse är riktat mot hur matematiklärare upplever grupparbete som arbetsmetod och hur de ser på grupparbetets potential för vad gäller kunskapsutveckling. LÄS MER

 4. 4. EN DÖRR SOM ÖPPNAS ELLER EN DÖRR SOM STÄNGS? : En intervjustudie om undervisningen i svenska kan främja gymnasieelevers intresse för skönlitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :André Lundström; [2021]
  Nyckelord :gymnasieskola; skönlitteratur; läsintresse; semistrukturerad intervju; meningskoncentration;

  Sammanfattning : Skönlitteraturen kan sägas vara central i svenskundervisningen i gymnasieskolan eftersom nuvarande läroplan (Gy 11) tilldelar litteraturundervisningen en tredjedel av svenskämnets utvecklingsmål. För att uppnå de mål som styrdokumenten fastställer är ett intresse hos eleverna för att läsa skönlitteratur grundläggande. LÄS MER

 5. 5. Hälsofrämjande undervisning som motiverar elever och skapar kunskap för livet : En kvalitativ intervjustudie med lärare i de naturorienterande ämnena i årkurs 1-3.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för utbildning och lärande

  Författare :Pernilla Hedlund; [2021]
  Nyckelord :hälsa; motivation; pragmatismen; den digitala livsstilen; undervisning; lärande; skola; naturvetenskap;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att undersöka hur lärare undervisar för att stärka eleversmotivation att lära inom området hälsa samt främja en god livsstil, i årskurs 1-3 i denaturorienterande ämnena. Ämnet idrott och hälsa fokuserar inte på hälso- och livsstilsfrågor ide tidiga årskurserna då fokus istället ligger på att uppleva rörelse. LÄS MER