Sökning: "lärarens intresse"

Visar resultat 1 - 5 av 287 uppsatser innehållade orden lärarens intresse.

 1. 1. Rektors uppfattning av sitt ledarskap kring förtroendefulla relationer mellan lärare och elev -en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Viktoria Streith; Anna Thimberg; [2020-01-16]
  Nyckelord :rektor; skolutveckling; värdegrund; främjande; relationer; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att få fyra rektorers uppfattningar av sitt ledarskap kring skolut-veckling gällande förtroendefulla relationer mellan lärare och elev. Studien utgår från föl-jande frågeställningar: Hur beskriver rektor skolans arbete med förtroendefulla relationer mellan lärare och elev? Hur sker det systematiska kvalitetsarbetet av förtroendefulla relatio-ner mellan lärare och elev? Vilka möjligheter och hinder finns enligt rektor för att leda ett re-lationsarbete på skolan?Teori: Studien är en kvalitativ undersökning. LÄS MER

 2. 2. Den skönlitterära högläsningen i mellanstadiet : En aktuell undervisningsmetod

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Ronnie Westling; [2020]
  Nyckelord :Högläsning – Skönlitteratur – mellanstadiet – digitala verktyg – val av skönlitteratur.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur den skönlitterära högläsningen praktiserasi mellanstadiet enligt verksamma lärare. Studien arbetar efter frågeställningarna: “ Vad ärlärares inställning till den skönlitterära högläsningen?” , “ Vilka texter och verk föredrar lärareom de högläser för sina elever och varför ? ” samt “ Hur uppfattas möjligheterna att användadigitala verktyg vid högläsning av lärare? ” För att besvara frågorna utfördessemistrukturerade intervjuer med fyra verksamma lärare. LÄS MER

 3. 3. Inkludering av nyanlända elever i NO-klassrummet genom transspråkande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Mona Abdelghani; Carmen Luz Rytterström; [2020]
  Nyckelord :Transspråkande; translanguaging; inkludering; identitet; No-klassrum;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur transspråkande bidrar till inkludering och utveckling av nyanlända elever samt vilka strategier och metoder som passar bra till just NO-undervisning. I detta arbete har en systematisk litteraturstudie genomförts genom att använda olika artiklars resultat som handlade om transspråkande endast i NO-klassrummet. LÄS MER

 4. 4. Livsmedelsproduktion, ett framtidsämne? : grundskolelärares syn på lärandet om livsmedelsproduktion

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Lovisa Filipsson; [2020]
  Nyckelord :livsmedelsproduktion; lärande; grundskola; studiebesök; läroplan;

  Sammanfattning : Historiskt sett har livsmedelsproduktionen varit en del av gemenemans vardag. Dagens långa avstånd till livsmedelsproduktionen är både fysiskt och mentalt stort, vilket har visats sig ha en negativ inverkan på kunskapen om livsmedelsproduktion (Lundström, 2010). LÄS MER

 5. 5. Fysisk lärmiljö i hem- och konsumentkunskap. - Hur är den anpassad för elevernas förutsättningar?

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Sara Bernhardsson; [2020]
  Nyckelord :Disability; accessibility adaption; classrooms; Funktionsnedsättning; tillgänglighetsanpassning; local;

  Sammanfattning : BAKGRUND Skolor har ett renoveringsbehov och elevantalet ökar vilket kräver fler byggnader. Därför finns ett intresse av att uppmärksamma hur klassrum för hem- och konsumentkunskap struktureras för att hjälpa elever med olika behov. LÄS MER