Sökning: "lärarens intresse"

Visar resultat 1 - 5 av 234 uppsatser innehållade orden lärarens intresse.

 1. 1. Påverkas flerspråkiga elevers resultat i matematik av språket?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Johanna Allerth; [2018-08-07]
  Nyckelord :matematik; andraspråk; flerspråkiga elever; problemlösning; nakna uppgifter; textuppgifter;

  Sammanfattning : En ökad invandring i samhället leder till att de flerspråkiga eleverna skolan blir allt fler. I takt med det här visar internationella mätningar att svenska elevers resultat sjunker i alla ämnen, inklusive matematik, ett ämne som ofta anses universellt och liknande världen över. LÄS MER

 2. 2. Film i skolan : - en medieekologisk studie av Filmrikets film- och mediepedagogiska webbplattform

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Mimmi Björnfot; [2018]
  Nyckelord :Digitala verktyg; digital kompetens; filmpedagogisk; Filmriket; filmskapande; medieekologi; mediepedagogik;

  Sammanfattning : Lärare idag är överlag positiva till skolans digitalisering och många använder redan nu digital verktyg i sin undervisning dagligen. I och med att digital teknik har fått en allt större betydelse i skolans vardag, så ställer detta nya krav på lärarens kompetenser och skolans sociala arbete. LÄS MER

 3. 3. Att motivera elever i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Zeinab Nassaj; Jonna Persson; [2018]
  Nyckelord :attityd; lärare; matematik; motivation;

  Sammanfattning : Matematik är ett ämne som väcker starka känslor både hos elever och vuxna. Många upplever matematik som svårt och associerar ämnet med negativa känslor såsom oro, ilska och tristess. Samtidigt medger dessa människor att matematik är ett viktigt ämne men att de trots detta vill undvika att studera det då det känns jobbigt. LÄS MER

 4. 4. Arbetar lärare genusmedvetet inom NO? : En undersökning om hur lärare arbetar för att fånga eleversintresse för ämnet i årskurs 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Helén Bäcklin; [2018]
  Nyckelord :Naturvetenskap; genus; intresse; undervisning; flickor och pojkar;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att ta reda på hur praktiserande lärare arbetar och beskriver arbetet inom NO för att fånga alla elevers intresse. Syftet var också att undersöka hur lärarna tänker utifrån ett genusperspektiv när de planerar sina lektioner. LÄS MER

 5. 5. Skönlitteratur i skolan – en studie om hur skönlitteratur används i läsundervisningen

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Marie-Louise Erkenstam; Lena Koskelainen; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsen har som syfte att tydliggöra hur lärare och elever använder skönlitteraturen samt hur läsning av skönlitteraturen uppfattas av de samma.Frågeställningar som behandlas i uppsatsen är:Hur används skönlitteraturen i de studerade klassrummen?Var hämtar elever och lärare inspiration till val av skönlitteratur?Hur uppfattar elev och lärare undervisningen och elevens egen tysta läsning?Datainsamling har skett genom observationer och intervjuer med två lärare samt sex elever i årskurs tre och fyra. LÄS MER