Sökning: "lärarens intresse"

Visar resultat 1 - 5 av 340 uppsatser innehållade orden lärarens intresse.

 1. 1. Friluftslivets ändlighet eller oändlighet : En kvalitativ studie av lärarens påverkansfaktorer i friluftsliv inom idrott och hälsa

  M1-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Dimitra Polidis; Viktor Petrov; [2023]
  Nyckelord :Friluftsliv; Skola; Undervisning; Idrott och hälsa; Påverkansfaktorer; Lärarens syn; Ramfaktorteori; Habitus; Yttre faktorer; Lärare; Aktiviteter; Begränsning; Möjlighet; Geografisk; Högstadium; Gymnasium; Kvalitativ;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med studien var att undersöka vilka faktorer som påverkar lärarens val av aktiviteter i friluftsliv inom idrott och hälsa samt huruvida lärarens habitus påverkar valet. Studiens fyra frågeställningar var: Hur ser läraren på friluftsliv? Vilka aktiviteter undervisar läraren i på skolan inom friluftsliv? Vilka faktorer påverkar stoffurvalet inom friluftsliv? Påverkas läraren av sin habitus i friluftsliv vid val av aktiviteter? Metod Studien har en kvalitativ ansats och sammanlagt sex lärare i idrott och hälsa intervjuades utifrån ett semistrukturerat intervjuformat. LÄS MER

 2. 2. ”Alla bananer ska röra sig som hoppande ormar” : En kvalitativ studie om didaktiska verktyg och god undervisning i expressiv dans

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Sofia Kesti; Ervin Kljako; [2023]
  Nyckelord :Expressiv dans; Didaktik; Didaktiska verktyg; God Undervisning; Utmaningar; Lärarutbildare; Kvalitativ studie;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att med hjälp av lärarutbildare diskutera goda exempel och verktyg för undervisning inom expressiv dans för verksamma lärare inom ämnet idrott och hälsa. Även lärarutbildares upplevelse gällande hur undervisning gestaltas för ämneslärarstudenter inom rörelseformen expressiv dans var av intresse. LÄS MER

 3. 3. Digitala verktyg i läs- och skrivundervisningen : En kvalitativ observations- och intervjustudie gällande de digitala verktygens användning i den ordinarie undervisningen för elever i årskurs två

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Ellenor Sundberg; Ida Strandell; [2022]
  Nyckelord :Pedagogiska insatser; digitala verktyg; kompetensutveckling; läs- och skrivundervisning; ett designteoretiskt perspektiv;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur digitala verktyg används i läs-och skrivundervisningen och vilka faktorer som avger omfattningen av användandet i årskurs två på tre olika skolor i samma kommun samt om och hur kompetensutveckling erbjuds till lärare i förskoleklass till årskurs tre. För att samla data till studien har vi genomfört tre stycken intervjuer och observationer. LÄS MER

 4. 4. Lärare och deras uppfattningar om utomhuspedagogik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Aya El Moukeffes; Hind El Moukeffes; [2022]
  Nyckelord :Kunskapsinhämtning; lärarperspektiv; no-ämnen; pragmatism; utomhuspedagogik;

  Sammanfattning : En av, om inte den viktigaste rollen i skolan, är lärarens roll. Läraren måste följa läroplanen, men hen har fortfarande ett stort inflytande i hur undervisningen ser ut. LÄS MER

 5. 5. Multipla undervisningsmetoder för adderat intresse : Inslag av grupparbete, laborativa moment och problemlösning i matematikundervisningen samt dess effekter på elevernas intresse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Analys och didaktik; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Hanna Lindholm Jönsson; Sofi Bornlid; [2022]
  Nyckelord :Matematik; Intresse; Variation; Grupparbete; Laborativa moment; Problemlösning;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudie redogör för i vilken utsträckning inslag av variation i form av grupparbete, laborativa moment och problemlösning i matematikundervisningen kan påverka elevers intresse för matematik, och isåfall vilka aspekter av variationen som visar sig vara avgörande för ett ökat intresse. För att besvara studiens frågeställningar har vetenskapliga artiklar kopplade till respektive variationsform sökts med förutbestämda urvalskriterier i databasen ERIC. LÄS MER