Sökning: "lärarens intresse"

Visar resultat 1 - 5 av 297 uppsatser innehållade orden lärarens intresse.

 1. 1. Hälsofrämjande undervisning som motiverar elever och skapar kunskap för livet : En kvalitativ intervjustudie med lärare i de naturorienterande ämnena i årkurs 1-3.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för utbildning och lärande

  Författare :Pernilla Hedlund; [2021]
  Nyckelord :hälsa; motivation; pragmatismen; den digitala livsstilen; undervisning; lärande; skola; naturvetenskap;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att undersöka hur lärare undervisar för att stärka eleversmotivation att lära inom området hälsa samt främja en god livsstil, i årskurs 1-3 i denaturorienterande ämnena. Ämnet idrott och hälsa fokuserar inte på hälso- och livsstilsfrågor ide tidiga årskurserna då fokus istället ligger på att uppleva rörelse. LÄS MER

 2. 2. Idrott & hälsa - ett ämne för alla? : Physical education - a subject for everyone?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen Idrottsvetenskap (IDV); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen Idrottsvetenskap (IDV)

  Författare :Calle Persson; Henrik Ilmanen; [2021]
  Nyckelord :Kunskapsöversikt; motivation; deltagande; elever; lärare; idrott och hälsa;

  Sammanfattning : Ämnet idrott och hälsa kan av vissa elever ses som ett orättvist ämne. Majoriteten av de moment som utförs ger elever med erfarenheter från vissa föreningsidrotter en fördel i betygsättning. LÄS MER

 3. 3. Kooperativt lärande i matematik på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Omoregie Efionayi; [2021]
  Nyckelord :Kooperativt lärande; Matematik; Arbetssätt; Gymnasiet;

  Sammanfattning : I denna kunskapsöversikt syftar jag till att undersöka vad forskningen säger om på vilka olika sätt kooperativt lärande arbetssätt bidrar till lärande för elever i matematikämnet i gymnasiet. Jag valde att använda databaserna SwePub, Education Research Complete, (ERC) och Education Resources Information Center (ERIC) i min sökning under insamling av data. LÄS MER

 4. 4. Matematikbokens påverkan på eleversmatematiska förståelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Elin Eriksson; Cornelia Hägg; [2021]
  Nyckelord :Elever; Förståelse; Matematikbok; Matematikundervisning; Struktur;

  Sammanfattning : Skolverket (2020) redovisar i sin timplan att mellanstadiet idag består av 410 undervisningstimmar i ämnet matematik. Skolan ska därmed förse elever med möjligheter attinhämta kunskap i matematik som ska ge förutsättningar att kunna fatta vardagliga beslut ochdelta i samhället. LÄS MER

 5. 5. Användning av formativ bedömning för att undervisa i genus på teknikprogrammet

  L3-uppsats, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och ämnesdidaktik

  Författare :Valeria Lundberg; [2021]
  Nyckelord :bedömningsmatris; formativ bedömning; genus; kamratrespons; teknik; undervisning;

  Sammanfattning : Efter att eleverna har avslutat kursen Teknik 1 på teknikprogrammet förväntas de kunna beskriva hur föreställningar inom teknikområdet påverkar uppfattningar om genus samt hur genus påverkar teknik och teknikutveckling. Det finns en stor brist på både forskning och undervisningsmaterial om genus och teknik. LÄS MER