Sökning: "lärarens intresse"

Visar resultat 1 - 5 av 268 uppsatser innehållade orden lärarens intresse.

 1. 1. Att skapa motivation för matematik i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Frida Espelund; Marika Knutsson; [2019]
  Nyckelord :classroom; mathematics; motivation; primary school; student; teacher;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att utifrån vetenskapliga källor belysa viktiga faktorer för hur läraren ska verka för att skapa motivation hos lågstadieelever inom matematikämnet. Sökprocessen skedde i flertalet elektroniska databaser, varpå vi använde oss av framtagna sökord. LÄS MER

 2. 2. Elevers inflytande i grundsärskolan : Några lärares beskrivningar av grundsärskoleelevers inflytande vid utvecklingssamtal och i arbetet med IUP

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Mari Torstensson; [2019]
  Nyckelord :Intellectual disability; participation; pupil influence; special needs; compulsory school for pupils with learning disability.; Intellektuell funktionsnedsättning; delaktighet; elevinflytande; särskilda behov; grundsärskola;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to contribute to knowledge about the influence of pupils in compulsory school for pupils with learning disability in parent-teacher conferences and in the work on individual developing plans (IUP) by examining teachers´ descriptions about this topic. The study has been done through a qualitative research approach, and five teachers who teach in compulsory school for pupils with learning disability has been interviewed. LÄS MER

 3. 3. Gymnasieelevers uppfattningar om kemistudier, syn på motivation och lärares påverkan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Catarina Stenhammar; [2019]
  Nyckelord :fenomenografi; kemistudier; intresse för kemi; lärarens roll; motivation;

  Sammanfattning : För alla som läser det naturvetenskapliga eller tekniska programmet på gymnasiet är kursen i Kemi 1 obligatorisk. Flera studier har visat att motivationen för kemistudier på gymnasiet och även i högre utbildning såsom högskole- och universitetsnivå dalar, vilket kan anses oroväckande. LÄS MER

 4. 4. ”Man tänker inte på att det är ett lärande” : En intervjustudie om sällskapsspel i undervisningssyfte

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/HLK, CHILD; Högskolan i Jönköping/HLK, CHILD

  Författare :David Jiremyr; Sundén Kajsa; [2019]
  Nyckelord :sällskapsspel; nyanlända; undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att ta reda på hur lärare i fritidshem använder sig av sällskapsspel i undervisningssyfte. Vi har intervjuat fem personer i olika åldrar och med olika arbetsuppgifter men i grunden är de lärare med inriktning mot fritidshem. LÄS MER

 5. 5. Lärare och autonomistödjande beteenden : En observationsstudie i naturvetenskapliga klassrum

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Emma Medin; [2019]
  Nyckelord :Self-determination theory; motivation; autonomi; undervisning; gymnasiet;

  Sammanfattning : Skolans undervisning i naturkunskap är av lågt intresse för eleverna. Motivationen tryter, vilket kan bero på läraren enligt källor. Lärarens sätt att agera och undervisa i klassrummet påverkar elevernas upplevelse av autonomi. LÄS MER