Sökning: "Ideal"

Visar resultat 1 - 5 av 4379 uppsatser innehållade ordet Ideal.

 1. 1. Att tvingas kompromissa med barnmorskeprofessionens värdegrund – en systematisk litteraturöversikt över barnmorskans etiska dilemman

  Magister-uppsats,

  Författare :Lina Pollnow Appell; Camilla Skyldeberg; Rebecka von Zweigbergk; [2024-02-02]
  Nyckelord :barnmorska; barnmorskestudent; etiskt dilemma; moralisk stress; organisatoriska begränsningar; maktbalans; hierarki; känslor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Etiska dilemman är en del av barnmorskans vardag inom förlossningsvård. Ett etiskt dilemma uppstår när motstridiga värden kolliderar och det föreligger en svårighet att bedöma vilket värde som bör ges företräde. Barnmorskans etiska kod är vägledande i beslutet men i slutändan är det barnmorskan själv som avgör. LÄS MER

 2. 2. A labour-free childhood? African perspectives on international child rights policies.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Dorotea Reuterswärd; [2024-01-16]
  Nyckelord :childhood; child labour; child rights; policy; literature review; ideal type; postcolonialism; Africa;

  Sammanfattning : This paper notes that one prominent trait of Western thinking about children is that childhood should be protected and care-free. For example, if children are engaged in work, their childhood is seen as 'lost'. LÄS MER

 3. 3. Fenomenet 'Clean Girl' : Unga kvinnors identitetsskapande i den digitala tidsåldern

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Frida Wallin; [2024]
  Nyckelord :TikTok; Identitetsskapande; Ungdomskultur; Clean Girl;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats undersöker särskilt hur unga kvinnor förhåller sig till och interagerar med ”Clean Girl”-fenomenet, en trend som symboliserar en viss estetik och livsstil på TikTok. Genom en kvalitativ metod, inkluderande en dold observation av TikTok-innehåll och intervjuer med unga kvinnor, ger studien insikt i hur dessa individer uppfattar och anpassar sig till de ideal och föreställningar som förmedlas genom denna trend. LÄS MER

 4. 4. Bakom stängda dörrar - En kvalitativ studie om hur unga institutionsplacerade beskriver sin livssituation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Evelina Axelsson; Claudia Giaretta; [2024]
  Nyckelord :closed residential care; out-of-home care; youth in secure residential care; children and young people s participation; total institutions; slutnen institutionsvård; vård utanför hemmet; ungdomar i sluten instutionsvård; barns och ungas deltagande; totala institutioner; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study has examined how young people in out-of-home care, specifically special youth homes in Sweden (SiS), describe their life situation and their ability to make their voices heard during care. We used a qualitative document analysis approach, collecting 40 stories from young persons in secure residential care from three different sources. LÄS MER

 5. 5. Mellan omsorg och kontroll : En litteraturstudie om våld mot personer med intellektuell funktionsnedsättning på stöd- och omsorgsboende

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Måns Palmqvist; [2024]
  Nyckelord :abuse; intellectual disability; residential settings; power; violence; intellektuell funktionsnedsättning; kontroll; omsorgsboende; makt; våld;

  Sammanfattning : Våld mot människor med intellektuell funktionsnedsättning är ett allvarligt samhällsproblem. Omfattande tidigare forskning visar att denna grupp är överrepresenterade som offer för våld och övergrepp såväl inom som utanför funktionshinderomsorgens domän. LÄS MER