Sökning: "fakta óm"

Visar resultat 1 - 5 av 1376 uppsatser innehållade orden fakta óm.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelse av hälsolitteracitet hos föräldrar som är tveksamma till vaccination av sina barn : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Jenny Vestin; Jenny Back Ågren; [2024]
  Nyckelord :Childhood vaccination; health literacy; hesitance; interview study; thematic analysis; Barnvaccination; hälsolitteracitet; intervjustudie; tematisk analys; tveksamhet;

  Sammanfattning : Bakgrund Alla barn i Sverige har rätt till barnhälsovård, vars uppgift bland annat är att följa och stödja barnets hälsa och utveckling. Forskning visar att vaccination är den enskilda orsaken till att sjukdomsutbrott i samhället har minskat. Trots detta råder ibland tveksamhet hos föräldrar att vaccinera sina barn. LÄS MER

 2. 2. Läroböcker och kunskapsutveckling i historieundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Emelie Österlindh; Isabella Ekvall; [2024]
  Nyckelord :historia; historieundervisning; kunskapsutveckling; läroböcker; läromedel; mellanstadiet;

  Sammanfattning : Syftet med kunskapsöversikten är att undersöka huruvida läroboken är tillräcklig för att främja elevers kunskapsutveckling, eller om undervisningen behöver bestå av ett varierat underlag av läromedel. Från vår erfarenhet, både som elever och som verksam personal, har majoriteten av undervisningen utgått från läroboken. LÄS MER

 3. 3. Vadå fysisk aktivitet, de springer ju och leker varje dag.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Laila Holm; Jimmy Winberg; [2023-10-26]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; Hälsa; Fritidshem;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att ta reda på hur grundlärare i fritidshem uppfattar den fysiska aktiviteten på fritidshemmen och vilka hälsoaspekter som kommer till uttryck i tal om fysisk aktivitet hos lärare i fritidshem. I vår studie har vi använt oss av kvalitativa metoder, intervjuerna har spelats in och senare färgkodas. LÄS MER

 4. 4. När fakta ska läras in. En kvantitativ och kvalitativ studie av ord i biologiämnet och högstadieelever med svenska som andraspråk

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Matti Panteón; [2023-08-18]
  Nyckelord :ordkunskap; ordförråd; svenska som andraspråk; läromedelstexter; läsförståelse; biologi;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats behandlar två delstudier. Delstudie ett undersöker elever som läser svenska som andraspråk och hur väl eleverna anger sig förstå ett antal ord i en lärobok i biologi för grundskolans senare del. Delstudie två undersöker om flertydighet är ett hinder för läsförståelsen hos samma grupp av elever. LÄS MER

 5. 5. Hur framställs PCOS och personer med PCOS i webbaserad rådgivning? En textanalys av sex sjukvårdsrådgivande webbsidor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Matilda Hassnert; [2023-07-31]
  Nyckelord :textanalys; modelläsare; PCOS; polycystiskt ovariesyndrom; polycystiskt ovarialsyndrom; normkritik; hälsokommunikation;

  Sammanfattning : Den medicinskt rådgivande webbartikeln, som finns på exempelvis 1177.se, är en typ av text som allt fler läser idag. Artikeln fyller en viktig funktion i främjandet av hälsolitteracitet, eftersom den är ett sätt för svensk hälso- och sjukvård att förmedla forskningsbaserad fakta och rådgivning om hälsa och sjukdomar. LÄS MER