Sökning: "fakta óm"

Visar resultat 1 - 5 av 1198 uppsatser innehållade orden fakta óm.

 1. 1. Sanning eller ej, det är frågan... : En diskussion omkring hur autenticitet gestaltas i Tara Westovers självframställning Allt jag fått lära mig.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Ida Cardesjö; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Discussions about whether self-portrayals should be under non-fiction or fiction is an issuethat has engaged many through the decades. They often end up in the non-fiction literature,precisely because it is not fictional, it’s fact. But is it really possible to say that what can beread in a self-presentation is authentic facts? It's not possible. LÄS MER

 2. 2. Konkret material imatematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Malmö universitetsbibliotek; Malmö universitet/Malmö högskola/Malmö universitetsbibliotek

  Författare :Elin Allerstål; Cecilia Nilsson; [2021]
  Nyckelord :konkret material; matematikundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka om och hur konkret material gynnar eleversmatematikinlärning i de tidigare åren i grundskolan. Frågeställningen är följande:-Om och på vilket sätt kan konkret material främja elevers matematikinlärning?Genom ett systematiskt söksätt i olika databaser har vi funnit relevanta vetenskapliga artiklarsom besvarar arbetets frågeställning och resultatet grundar sig på. LÄS MER

 3. 3. Undervisning i förskolan : Vägen till fakta- och färdighetskunskaper ur kognitionspsykologiskt perspektiv

  M1-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Svetlana Villnersson; [2021]
  Nyckelord :arbetsminne; bearbetning; faktakunskaper; färdigheter; förskola; kognitivt lärande; läroplansteori; långtidsminne; undervisning;

  Sammanfattning : Undervisningsbegreppet infördes inom förskolan i lagform 2010, och i styrdokumentet från 2018 betonas att undervisningen ska utveckla fakta- och färdighetskunskap. Detta upplevdes av verksamheten som något nytt som man inte hade arbetat med tidigare. LÄS MER

 4. 4. Europeiska unionen i läroböcker i samhällskunskap : En jämförelse mellan gymnasiets högskoleförberedande och yrkesförberedande program

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Robin Frischenfeldt; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker framställningen av Europeiska unionen i svenska läroböcker i samhällskunskap på gymnasiet. Mer specifikt så undersöks skillnader och likheter gällande EU komparativt mellan läroböcker i samhällskunskap riktade mot yrkesförberedande och högskoleförberedande gymnasieprogram. LÄS MER

 5. 5. Word of mouth inom Business to Business : En studie om ryktesspridning genom information mellan företag.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Isabelle Johansson; Anton Klein; [2021]
  Nyckelord :WOM; B2B; Collaboration; Customer Value; Corporate Relations; WOM; B2B; Samarbete; Kundvärde; Företagsrelationer;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med vår studie är att undersöka och analysera hur WOM påverkar relationer mellan företag inom B2B. Metod: Denna studie har med tio semistrukturerade intervjuer utgått från en kvalitativ forskningsmetod. Insamlat material från respondenterna har tolkats genom en tematisk analys. LÄS MER