Sökning: "Laila Holm"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Laila Holm.

  1. 1. Vadå fysisk aktivitet, de springer ju och leker varje dag.

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

    Författare :Laila Holm; Jimmy Winberg; [2023-10-26]
    Nyckelord :Fysisk aktivitet; Hälsa; Fritidshem;

    Sammanfattning : Studiens syfte är att ta reda på hur grundlärare i fritidshem uppfattar den fysiska aktiviteten på fritidshemmen och vilka hälsoaspekter som kommer till uttryck i tal om fysisk aktivitet hos lärare i fritidshem. I vår studie har vi använt oss av kvalitativa metoder, intervjuerna har spelats in och senare färgkodas. LÄS MER