Sökning: "Fysisk aktivitet"

Visar resultat 1 - 5 av 4387 uppsatser innehållade orden Fysisk aktivitet.

 1. 1. Hälsofrämjande arbete i fritidshem.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Aziz Tatlian; Sareda Hussein; [2024-02-21]
  Nyckelord :Hälsa; fritidshem; hälsofrämjande arbete; KASAM; ramfaktorer; delaktighet; fysisk aktivitet;

  Sammanfattning : Vår studie handlar om hur olika fritidspedagoger arbetar hälsofrämjande i sin fritidshem verksamhet, särskilt inom inomhus- och utomhusmiljöer samt närliggande natur. Barn och ungdomar når knappt upp till den dagliga aktivitetsnivån och är i hög grad stillasittande av olika anledningar. LÄS MER

 2. 2. Viktreduktion inför IVF – påverkan på födelsetal och graviditetstal hos kvinnor med obesitas En systematisk översiktsartikel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Matilda Gunnarsson; Sophia Lücke; [2024-02-09]
  Nyckelord :fertilization in vitro; weight loss; infertility; obesity; live birth rate; pregnancy rate; in vitro fertilisering; viktnedgång; infertilitet; obesitas; födelsetal; graviditetstal;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med den här systematiska litteraturöversikten var att undersöka evidensen för om en viktnedgångsbehandling genom energireducerad kost, med eller utan tillägg av fysisk aktivitet, inför in vitro-fertilisering (IVF) hos kvinnor med obesitas har en påverkan på födelsetal och graviditetstal. Metod Litteratursökningen genomfördes i databaserna Pubmed och Scopus den 23 januari 2023. LÄS MER

 3. 3. Vårdpersonalens hälsofrämjande arbete inom rättspsykiatrisk vård : En kvalitativ fokusgruppstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Markus Söderberg; Pär Johansson; [2024]
  Nyckelord :Health promotion; health; forensic psychiatry; physical activity; nursing staff; patient; Hälsofrämjande arbete; hälsa; rättspsykiatri; fysisk aktivitet; vårdpersonal; patient.;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige vårdas patienter som är dömda till rättspsykiatrisk vård och den begränsade vårdmiljön inom rättspsykiatrin kan ha en negativ effekt på patienternas hälsa. Patienterna har förutom psykiatrisk problematik även ökad dödlighet, risk för somatisk sjukdom och fetma jämfört med övriga befolkningen. LÄS MER

 4. 4. Arbetet med fysisk aktivitet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Magdalena Larsson; [2024]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; förskola; planerad undervisning; spontan undervisning; förskollärare; hälsa och välmående.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att studera förskollärares arbete med fysisk aktivitet i undervisningen.Studiens fokusområde berör ämnet fysisk aktivitet och är en fördjupning i förskollärarens arbetemed fysisk aktivitet i den planerade och spontana undervisningen. LÄS MER

 5. 5. Fysisk aktivitet och sömn : Effekten av fysisk aktivitet på sömnsvårigheter hos barn och ungdomar med AST/ADHD - En systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi och beteendemedicin

  Författare :Oscar Laundal; Erik Eklund; [2024]
  Nyckelord :Physical activity; sleep; children; adolescents; randomized controlled trials; autism spectrum disorder; attention deficit hyperactivity disorder; physiotherapy;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sömnsvårigheter är vanliga hos barn och ungdomar med AST (autismspektrumtillstånd) och ADHD (attention deficit hyperactivity disorder). Fysisk aktivitet kan vara en intervention som förbättrar sömnen hos denna population. LÄS MER