Sökning: "weight loss"

Visar resultat 1 - 5 av 448 uppsatser innehållade orden weight loss.

 1. 1. Patienters upplevelse av att vårdas för anorexia nervosa på en slutenvårdsavdelning : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Ellinor Israelsson; Sofia Zillén; [2022]
  Nyckelord :Anorexia nervosa; Inpatient; Patient experience; Patient perspective; Anorexia nervosa; Patientperspektiv; Patientupplevelse; Slutenvård;

  Sammanfattning : Bakgrund Anorexia nervosa är en typ av ätstörning som kännetecknas av viktnedgång, fobi för viktuppgång, ett lågt BMI samt en omfattande ångestproblematik. Sjukdomen är ett växande samhällsproblem både i Sverige och i världen. Samtidigt saknas det forskning om sjukdomsförloppet och evidens om en effektiv behandling. LÄS MER

 2. 2. "Så slipper du plufsmagen" : En kritisk diskursanalys om hur kvällstidningen Aftonbladet porträtterar övervikt och viktnedgång

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Tilda Wredberg; Alicia Forsström; [2022]
  Nyckelord :Aftonbladet; overweight; weight loss; obesity; stigma; ideal body; thin ideal; critical discourse analysis; appearance; newspaper articles; Aftonbladet; övervikt; viktnedgång; fetma; stigmatisering; kroppsideal; smalhetsideal; kritisk diskursanalys; utseende; tidningsartiklar;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att med hjälp av en kritisk diskursanalys (CDA) analysera hur svensk nyhetsmedia år 2020 konstruerar övervikt och viktnedgång samt hur maktstrukturer kommer till uttryck i samband med detta. Teorierna som används är representationsteorin, stigmatiseringsteorin och biopolitik. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelser och erfarenheter av hälsofrämjande åtgärder vid knäledsartros : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Christina Holmgren; Johanna Lind; [2022]
  Nyckelord :Knäledsartros; Hälsofrämjande åtgärder; Patientens erfarenheter; Smärta;

  Sammanfattning : Bakgrund   Knäledsartros drabbar personer i alla åldrar, där både incidens och prevalens ökar med stigande ålder. Det är en kronisk och progressiv sjukdom där vävnaden i leden succesivt bryts ned samtidigt som återuppbyggnaden inte sker i samma takt. LÄS MER

 4. 4. Kommuniceras övervikt hos katt från veterinär till djurägare i syfte att förebygga fetma? : enkätstudie till veterinärkliniker i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Amanda Hammarström; [2022]
  Nyckelord :katt; övervikt; viktminskning; kommunikation;

  Sammanfattning : Övervikt och fetma är vanligt förekommande hälsoproblem hos katter världen över som predisponerar för diverse sjukdomar samt kan förorsaka en sämre livskvalité. Överviktiga katter når sällan sin idealvikt och många som gör det går upp i vikt igen efter avslutat viktminskningsprogram. LÄS MER

 5. 5. Manual mobilization with the OMT Nordic System method as an additional treatment to physical exercise and patient education for patients with knee osteoarthritis : Single subject experimental design

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Fredrik Larsson; [2022]
  Nyckelord :Knee OA; Manual therapy; manual mobilization; OMT.;

  Sammanfattning : Background: Osteoarthritis (OA) in the knee is one of the most common joint diseases in the world. The symptoms include local joint pain, joint stiffness, crepitation etc. Treatment follows national clinical guidelines which includes patient education, exercise and weight loss. LÄS MER