Vad gör att elever söker sig till och stannar kvar på nationella idrottsutbildningar

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Idrottshögskolan vid Umeå universitet

Sammanfattning: Detta arbete letar efter vilka faktorer som får elever att söka sig till samt slutföra sinNationella Idrottsutbildningar (Niu) inom sin valda idrott. Detta kan sedan användas inomföreningar för att få spelare att stanna kvar inom både föreningen och i vissa fall idrotten. Idenna differentiella studie användes en tvärsnittsdesign och data samlades in genom en enkätsom eleverna fick fylla i. De som deltog i enkäten var 56 elever i åldrarna 16-19 år (årskurs1-3 i gymnasiet), både kvinnor och män, eleverna spelade antingen handboll eller innebandy.Data analyserades med oberoende T-test och deskriptiv statistik. T-tester visade på att detfanns en statistiskt signifikant skillnad mellan årskurserna i hur viktig gemenskapen tillträningsgruppen är. Där skattade årskurs 3 högre än årskurs 1. T-test visade ocksåsignifikanta skillnader mellan könen i två variabler. Variablerna tränarnas inflytande ochvikten av att få utöva sin idrott på skoltid och huruvida dessa påverkade deras vilja att sökasig till Niu. För kvinnor verkade tränaren spela större roll och för män så var det viktigare attfå utöva sin idrott på skoltid.Saker som kan missas av denna studie samt potentiella problem är storleken på grupperna.Storleken på grupperna är inte så stor, de flesta har liknande bakgrund så väl som att det ärskolelever som svarat på enkäterna i slutet av en lektion vilket kan leda till att svaren inte ärde mest genomtänkta så väl som lika varandra.För framtida forskning, att kombinera enkäter med intervjuer kan ge både bättre resultat såväl som en djupare insyn i vad samt hur det kommer sig vad eleverna anser vara viktigt fördem att välja Niu och slutföra sin utbildning.Nyckelord: elitidrottsgymnasium, studieavbrott, Niu, handboll, innebandy. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)