Sökning: "LpO 94"

Visar resultat 1 - 5 av 459 uppsatser innehållade orden LpO 94.

 1. 1. Från stödåtgärd till språkundervisning, en textanalys av kursplaner i modersmål från Lgr 69 till Lgr 11

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Kristin Dahlström; [2018-02-02]
  Nyckelord :andraspråkselever; identitetsutveckling; kultur; kulturell bakgrund; kursplan; kursplansanalys; modersmål; modersmålsundervisning; språkforskning; språkutveckling; tvåspråkighet;

  Sammanfattning : Sedan början av 1970-talet har modersmålsundervisning erbjudits till elever med annat modersmålän svenska och har sedan dess varit ett ämne under diskussion kring dess vara eller ickevara. Frågan om varför elever med annat modersmål än svenska ska undervisas i sitt modersmålgår att härledas till dels forskning men också till ämnets kursplan och offentliga publikationerfrån regeringen. LÄS MER

 2. 2. Värdegrundande fostran : En kvantitativ studie om värderingsskillnader mellan generationerna skolade under den svenska skolans läroplaner Lgr 80 och Lpo 94

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Marcus Bergsten; Agnes Norman; [2018]
  Nyckelord :generationer; värderingar; läroplan;

  Sammanfattning : Studien undersöker om två närliggande generationer uppvisar tendenser till olika värderingar och om det går att se liknande tendenser i skillnader mellan de läroplaner som var aktuella då respektive generation gick i skolan. Ambitionen är inte att studera om värderingar formas i skolan eller hur stort inflytande skolan har på värderingsformande, utan ambitionen är att undersöka om det går att se liknande tendenser i värderingsskillnader uttryckta av generationerna och skillnader påvisade i läroplanerna. LÄS MER

 3. 3. Hur förändras lärarens yrkesutövning utifrån olika läroplaner? - En komparativ kunskapsöversikt kring statlig reglering i samhällskunskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Hjalmar Säbom; Jessica Persson; [2018]
  Nyckelord :Samhällskunskap; Läroplan; Kursplan; reliabilitet; Validitet; Curriculum alignment; Statlig reglering;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att utföra en komparativ kunskapsöversikt mellan den nuvarande läroplanen för grundskolan, Lgr 11 med dess föregångare Lpo 94. Dessa kursplaner kommer ligga till grund för att kunna se på skillnader i samhällskunskapsämnet utifrån mängden statlig reglering. LÄS MER

 4. 4. Arbetslagets funktion när det gäller bedömning och betygssättning i grundsärskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Birgitta Svensson; [2018]
  Nyckelord :förutsättningar; intellektuella funktionsnedsättningar; organisationspedagogik; pedagoger; samarbete.;

  Sammanfattning : När Lgr 11 infördes i grundsärskolan hamnade fokus på kunskapsutveckling och kunskapskrav mot den tidigare Lpo 94 som var mer inriktad på omsorg. När kraven höjdes genom den nya läroplanen så blev betyg och bedömningsfrågorna aktuella även på grundsärskolan. LÄS MER

 5. 5. Musikundervisningen i grundskolan:Statusfyllt kunskapsämne eller obligatorisk massterapi? : En studie av synen på musikämnet i kursplanerna från år 2000 och 2011

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Karl Wictorin; [2017]
  Nyckelord :Lgr 11; Lpo 94; discourse analysis; attitudes to the music subject; Lgr 11; Lpo 94; diskursanalys; perspektiv på musikämnet;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att ta reda på vilka synsätt på musikämnet som framträder i den nya kursplanen för musik i grundskolan från år 2011, samt jämföra dessa synsätt med de som framträder i den äldre kursplanen från år 2000. Resultatet har uppnåtts genom en diskursanalys av de båda kursplanernas texter. LÄS MER