Sökning: "LpO 94"

Visar resultat 1 - 5 av 249 uppsatser innehållade orden LpO 94.

 1. 1. Från stödåtgärd till språkundervisning, en textanalys av kursplaner i modersmål från Lgr 69 till Lgr 11

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Kristin Dahlström; [2018-02-02]
  Nyckelord :andraspråkselever; identitetsutveckling; kultur; kulturell bakgrund; kursplan; kursplansanalys; modersmål; modersmålsundervisning; språkforskning; språkutveckling; tvåspråkighet;

  Sammanfattning : Sedan början av 1970-talet har modersmålsundervisning erbjudits till elever med annat modersmålän svenska och har sedan dess varit ett ämne under diskussion kring dess vara eller ickevara. Frågan om varför elever med annat modersmål än svenska ska undervisas i sitt modersmålgår att härledas till dels forskning men också till ämnets kursplan och offentliga publikationerfrån regeringen. LÄS MER

 2. 2. Hur förändras lärarens yrkesutövning utifrån olika läroplaner? - En komparativ kunskapsöversikt kring statlig reglering i samhällskunskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Hjalmar Säbom; Jessica Persson; [2018]
  Nyckelord :Samhällskunskap; Läroplan; Kursplan; reliabilitet; Validitet; Curriculum alignment; Statlig reglering;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att utföra en komparativ kunskapsöversikt mellan den nuvarande läroplanen för grundskolan, Lgr 11 med dess föregångare Lpo 94. Dessa kursplaner kommer ligga till grund för att kunna se på skillnader i samhällskunskapsämnet utifrån mängden statlig reglering. LÄS MER

 3. 3. Porträtterandet av den kristna kvinnan - En analys av läroböcker som använts i undervisningen inom religionsämnet för grundskolans senare år under perioden 1962–2014

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Manavrah Ahmed; Dalila Sliti; [2018]
  Nyckelord :Kristna kvinnan; Läroplaner; 1962; Religionskunskap och lärande; Lgr11; Lgr 62; Lgr 69; Lgr 80; Lpo 94; Jämförande analys;

  Sammanfattning : Vi lever i en tid där genusfrågor flitigt diskuteras i olika sammanhang. Samhällsdebatten kring #metoo-initiativet, både motståndet och själva initiativet, är ett bevis på hur aktuellt och viktigt detta ämne är för vår samtid. LÄS MER

 4. 4. Musikundervisningen i grundskolan:Statusfyllt kunskapsämne eller obligatorisk massterapi? : En studie av synen på musikämnet i kursplanerna från år 2000 och 2011

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Karl Wictorin; [2017]
  Nyckelord :Lgr 11; Lpo 94; discourse analysis; attitudes to the music subject; Lgr 11; Lpo 94; diskursanalys; perspektiv på musikämnet;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att ta reda på vilka synsätt på musikämnet som framträder i den nya kursplanen för musik i grundskolan från år 2011, samt jämföra dessa synsätt med de som framträder i den äldre kursplanen från år 2000. Resultatet har uppnåtts genom en diskursanalys av de båda kursplanernas texter. LÄS MER

 5. 5. Mamma, pappa, barn : En kvalitativ läroboksanalys med fokus på familjekonstellationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Emma Ros; Stella Edlund; [2017]
  Nyckelord :familjekonstellationer; kärnfamilj; heteronormativitet; genus; normkritisk pedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka framställningen av familjekonstellationer utifrån aspekterna heteronormativitet och genus i läroplaner och läroböcker över tid. Undersökningen har avgränsats till att analysera det första kapitlet “Skolans värdegrund och uppdrag” i Lpo-94 och Lgr-11 samt åtta läroböcker i engelska som riktar sig mot årskurs fyra. LÄS MER