Sökning: "LpO 94"

Visar resultat 1 - 5 av 483 uppsatser innehållade orden LpO 94.

 1. 1. Hur arbetar lärare med hållbar utveckling? En studie om hur mellanstadielärare implementerar hållbar utveckling i geografi.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Therese Berntsson; [2022-02-03]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; geografi; mellanstadiet; skola;

  Sammanfattning : Idag är hållbar utveckling ett allmänt känt begrepp som används i både forskningen, samhällsdebatten och i skolans läroplan. Även om hållbar utveckling är allmänt känt är begreppet problematiskt. Problematiken utgår från att definitionen ger en bred, men vag förståelse om begreppet. LÄS MER

 2. 2. En historisk läroplansanalys i samhällskunskapsämnet : - Med inriktning av hållbar utvecklings tre dimensioner

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Elin Hammar; [2022]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; läroplan; samhällskunskap; utbildning; läroplansteori; hållbarhetsdimensioner;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka om skolans uppdrag att främja hållbar utveckling inom ramen för samhällskunskapsämnet har förändrats över tid. Detta undersöks utifrån de tre hållbarhetsdimensionerna: social, ekonomisk och miljömässig. LÄS MER

 3. 3. Engelskundervisningen på lågstadiet förr och nu : En kvalitativ studie om tre lågstadielärares syn på engelskundervisningens förändring

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Mina Hana Ashmoni; Emma Gustafsson; [2022]
  Nyckelord :Extramural English; förändringar i engelskundervisning på lågstadiet; Lpo 94; Lgr 11; tidig språkstart; digitalisering; lärarroll;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att upptäcka hur engelskundervisningen på lågstadiet i Sverige har förändrats enligt tre lärare som har arbetat i grundskolan sedan 16–20 år tillbaka. För att kunna genomföra detta samlades data in genom semistrukturerade intervjuer och kvalitativa textanalyser. LÄS MER

 4. 4. Professionalisering eller amatörisering? : en studie av förändringar i slöjdämnet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Emma Waller; [2022]
  Nyckelord :slöjd; digitalisering; kursplansanalys;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att undersöka och lyfta fram de förändringar som gjorts i kursplanen för slöjd sedan Lpo 94 till Lgr 22. Vidare syftar studien till att synliggöra hur några slöjdlärare har tolkat dessa förändringar och om det gett någon effekt för deras undervisning. LÄS MER

 5. 5. Teknik som svar på samhällets utmaningar – problem formulerade i policytexter från 1978 till 2010.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Charlotta Kerstinsdotter; [2021]
  Nyckelord :teknik; teknikämnet; WPR; policy; läroplan; läroplansteori; grundskola;

  Sammanfattning : Teknik har varit ett obligatoriskt ämne i drygt 40 år och i nästan 30 år har teknikämnet haft en egen kursplan. Ändå beskrivs teknik i skolan som ett otydligt ämne som har svårt att särskilja sig från naturvetenskaperna och vars syfte är oklart för eleverna (SOU, 2010:28; Skolinspektionen, 2014). LÄS MER