Sökning: "LpO 94"

Visar resultat 1 - 5 av 490 uppsatser innehållade orden LpO 94.

 1. 1. Den funktionella samhällsmedborgaren : en diskursanalys av läroplanernas syn på fostran inom Idrott och hälsa från 1962–2022

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Thérèse Lindberg; Emilia Liebendörfer; [2023]
  Nyckelord :Curriculum; physical education; dicipline; Idrott; gymnastik; Läroplan; läroplansteori; fostran; diskursanalys; idrott och hälsa; skolidrott;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Denna studies syfte var att analysera den svenska skolans läroplaner under perioden 1962–2022, där vi mer specifikt avsåg att analysera vad som uttrycks om eleven som en funktionell samhällsmedborgare inom ämnet idrott och hälsa: Vilka centrala begrepp och värdeord används i läroplanerna över tid? Vilka egenskaper, utöver fysiska förmågor, lyfts fram i kursplanen ämnet idrott och hälsa? Utmärks utformningen av kursplanen i idrott och hälsa av kontinuitet eller förändring över tid? Teori och metod Användandet av en diskursanalys ser vi både som teori och metod för vår studie. Då det finns en mängd olika diskurser har vi valt att använda oss av kritisk diskursanalys kopplat till Faircloughs analysmodells tre olika nivåer. LÄS MER

 2. 2. Hur arbetar lärare med hållbar utveckling? En studie om hur mellanstadielärare implementerar hållbar utveckling i geografi.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Therese Berntsson; [2022-02-03]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; geografi; mellanstadiet; skola;

  Sammanfattning : Idag är hållbar utveckling ett allmänt känt begrepp som används i både forskningen, samhällsdebatten och i skolans läroplan. Även om hållbar utveckling är allmänt känt är begreppet problematiskt. Problematiken utgår från att definitionen ger en bred, men vag förståelse om begreppet. LÄS MER

 3. 3. En historisk läroplansanalys i samhällskunskapsämnet : - Med inriktning av hållbar utvecklings tre dimensioner

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Elin Hammar; [2022]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; läroplan; samhällskunskap; utbildning; läroplansteori; hållbarhetsdimensioner;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka om skolans uppdrag att främja hållbar utveckling inom ramen för samhällskunskapsämnet har förändrats över tid. Detta undersöks utifrån de tre hållbarhetsdimensionerna: social, ekonomisk och miljömässig. LÄS MER

 4. 4. Agens genom aktör eller struktur? : En komparativ diskursanalys av Lpo 94, Lgr 11 och Waldorfskolans kompletterande styrdokument i historieämnet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Jennifer Ekstrand; William Panic; [2022]
  Nyckelord :agens; aktör; diskursanalys; Giddens; struktur; struktureringsteorin;

  Sammanfattning : Syftet är att undersöka statliga styrdokument (Lpo 94 och Lgr 11) i relation till Waldorfskolans kompletterande styrdokument. Styrdokumenten undersöks genom en diskursanalys utifrån begreppen aktör och struktur, med hjälp av det analytiska begreppet agens. LÄS MER

 5. 5. Värdegrund i förändring : En tematisk textanalys av grundskolans värdegrund och dess överensstämmelse med examensordningen för grundlärare 1994–2022

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sandra Edin; Sanna Stenberg; [2022]
  Nyckelord :Värdegrund; läroplan; lärarutbildning; historisk förändring; Biesta; tematisk textanalys;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att analysera hur skolans värdegrund har förändrats i grundskolans läroplaner mellan 1994–2022 samt hur värdegrunden överensstämmer med examensordningen för grundlärare under samma tidsperiod. Studien utgår från följande frågeställningar: ”Vilka normer och värden innehåller skolans värdegrund i grundskolans läroplaner Lpo 94, Lgr 11 och Lgr 22?”, ”Hur överensstämmer skolans värdegrund med examensordningen för grundlärare mellan 1994–2022?” samt ”Hur har skolans värdegrund och överensstämmelsen med examensordningen för grundlärare förändrats över tid?”. LÄS MER