Sökning: "LpO 94"

Visar resultat 1 - 5 av 477 uppsatser innehållade orden LpO 94.

 1. 1. Teknik som svar på samhällets utmaningar – problem formulerade i policytexter från 1978 till 2010.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Charlotta Kerstinsdotter; [2021]
  Nyckelord :teknik; teknikämnet; WPR; policy; läroplan; läroplansteori; grundskola;

  Sammanfattning : Teknik har varit ett obligatoriskt ämne i drygt 40 år och i nästan 30 år har teknikämnet haft en egen kursplan. Ändå beskrivs teknik i skolan som ett otydligt ämne som har svårt att särskilja sig från naturvetenskaperna och vars syfte är oklart för eleverna (SOU, 2010:28; Skolinspektionen, 2014). LÄS MER

 2. 2. Lärares implementering av hälsa i ämnet idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Sammy Nemer; Emilio Pizarro Muñoz; [2021]
  Nyckelord :hälsa; idrott och hälsa; idrottsundervisning; kunskapsöversikt; lärare; pedagogik;

  Sammanfattning : Kunskapsöversikten undersöker forskning kring begreppet hälsa och dess inflytande i ämnetidrott och hälsa. Syftet har varit att undersöka hur hälsa tar sig till uttryck i undervisningen ochvilka tillvägagångssätt lärare anser lämpar sig väl för detta kunskapsområde. LÄS MER

 3. 3. Visuella skillnader i läromedel under 30 år –en läromedelsanalys utifrån Lgr 80, Lpo 94 och Lgr 11

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Josefin Andersson; Ella Fahlin; [2021]
  Nyckelord :Läromedelsanalys; visuellt lärande; ideationell analys; läroplan; läromedel; bildanalys; meningsskapande;

  Sammanfattning : Studien analyserar fyra olika läromedel från de tre läroplanerna Lgr 80, Lpo 94 och Lgr 11.Syftet med studien är att undersöka hur det visuella i läromedel har förändrats över tid och vad det har för betydelse för inlärningen, vi har också undersökt hur läromedlen förhåller sig till respektive läroplan. LÄS MER

 4. 4. Förvaltningsförändring och läroplaner : En idéanalys av Lgr 69, Lgr 80, Lpo 94 samt Lgr 11

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Thea Nilsson Åsman; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Kravställningar och språkförmågor : En analys av kursplaner i svenska tillhörande Lpo 94/Lgr11

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Malin Hjort; [2021]
  Nyckelord :styrdokument; kunskapskrav; läsförståelse; skrivförmåga; läroplansteori; PISA;

  Sammanfattning : I det här arbetet jämför jag kunskapskrav, syfte och målsättningar för språkförmågorna läsförståelse och skrivförmåga i de två kursplanerna för svenska tillhörande de två senaste läroplanerna Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94 och Läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet Lgr11. Jag undersöker dessutom om någon av dessa två språkförmågor prioriteras i någon av kursplanerna. LÄS MER