Sökning: "fostran"

Visar resultat 1 - 5 av 347 uppsatser innehållade ordet fostran.

 1. 1. Allsidighet och andlig utveckling i HKK* Ideologisk- och narrativanalys av lärarutbildningstexter *Hem- och konsumentkunskap

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Nicklas Sundberg; [2021-03-16]
  Nyckelord :andlig utveckling; barns rätt; hem- och konsumentkunskap; religionsfilosofi; andlig utbildning; kristendom; sekularism; normkritik; pedagogisk grundsyn; fostran;

  Sammanfattning : Den här uppsatsens syfte är breddning av lärares förståelse av den mänskliga rättighetentill allsidighet eller pluralism i Sveriges utbildningssystem och barns rätt till andligutveckling i skolan, utifrån kristen övertygelse och andlighet, och fördjupat i hem- ochkonsumentkunskap, HKK. Metoden är ideologi- och narrativanalys med normativ metod. LÄS MER

 2. 2. ”Tiden räcker inte till… En olustig känsla överlag...” : En kritisk analys av föräldrars upplevelser av arbetssamhället

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Tim Hallbäck; Frida Jakobsson; [2021]
  Nyckelord :Labour; labour-society; criticism of labour; child perspective; preschool; one-dimensional paradigm; Arbete; arbetssamhället; arbetsnorm; arbetskritik; barnperspektiv; förskola; endimensionellt paradigm;

  Sammanfattning : Att barn spenderar sina dagar på förskolan medan föräldrarna lönearbetar tillhör vanligheten. Barns vistelsetid på förskolan står generellt i proportion till förälderns arbetstid. Förskolan är en plats för fostran och socialisation, och lönearbetet en möjlighet till självrealisation. LÄS MER

 3. 3. "En trygg man slår inte sin partner" : En kvalitativ studie om mäns våldsutövande mot kvinnor i nära relationer.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Rose-Marie Nabugodi Stenros; Carol Akkari; [2021]
  Nyckelord :Våld i nära relationer; Våldsutövare; Maskulinitet; Kriscentrum för män; Frivillig behandling; Normer;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att få fördjupad kunskap om området mäns våld i nära relationer. I studien undersöktes hur verksamheter arbetar med män som frivilligt söker stöd och behandling för sitt våldsutövande samt hur professionella resonerar om orsaker till att män utövar våld. LÄS MER

 4. 4. Att synkas med varandra : En undersökning av föräldrars erfarenhet av mötet med förskolan: institution, relation och fostran

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Selma Alijaj; [2021]
  Nyckelord :parent teacher relationship; parent teacher collaboration; parents perspective; upbringing; föräldrasamverkan; föräldraperspektiv; bronfenbrenner; fostran; relation; fenomenologi;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to explore the different ways parents experience meetings with the preschool and the relationships between themselves and the preschool staff. The purpose is also to explore parents’ views of the shared responsibilities of the children’s formation at home and in preschool. LÄS MER

 5. 5. Den önskvärda leken : Förskolepedagogers perspektiv om vad som anses vara önskvärd och icke önskvärd lek i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Elias Brunzell; Mikaela Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Desirable play; undesirable play; wild play; war play; rules; upbringing; values; preschool teachers approach; Önskvärd lek; icke önskvärd lek; vild lek; krigslek; regler; fostran; värderingar; förskollärares förhållningssätt;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vad verksamma pedagoger i förskolan anser är önskvärd samt icke önskvärd lek i förskolans verksamhet. Studien förankrar sig i Basil Bernsteins (1924–2000) teori om inramning. LÄS MER