Sambandet mellan psykosocial arbetsmiljö, arbetsrelaterad stress och välmående : En kvantitativ studie kring välmående inom serviceyrken

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

Sammanfattning: Syftet med studien var att undersöka hur arbetsmiljö och arbetsrelaterad stress påverkar välmående hos personer som är anställda inom serviceyrken. Detta gjordes genom en kvantitativ metod, en webbaserad enkätundersökning där delar av skalan QPS-Nordic (rollförväntningar, kontroll i arbetet, social interaktion, organisationskultur och samband mellan arbete och privatliv) användes. Välmående mättes med hjälp av välmåendeskalan, som mäter välmåendet under den senaste veckan. Det deltog 122 personer. Hypoteserna som testades var om det fanns ett signifikant samband mellan psykosociala faktorer i arbetet, ålder, utbildningsnivå, anställningstyp och kön, och välmående hos personer som är anställda inom serviceyrken. Datan analyserades med hjälp av multipel regressionsanalys och resultaten visade att psykosociala faktorer på arbetet, högre utbildning jämfört med gymnasial utbildning samt kön var signifikanta prediktorer för en högre nivå av välmående hos personer som är anställda inom serviceyrken. Från den här studien kunde vi dra slutsatsen att psykosociala faktorer i arbetet och en högre utbildning är viktiga för att främja välmående hos personer som arbetar inom serviceyrken.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)