Sökning: "könsstereotyper"

Visar resultat 1 - 5 av 232 uppsatser innehållade ordet könsstereotyper.

 1. 1. Manligt och kvinnligt ledarskap - stereotyper i media : En undersökning av hur Sveriges första kvinnliga statsminister Magdalena Andersson porträtteras i media kontra den föregående manliga statsministern Stefan Löfven

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Maja Berglund; Isabella Undén; [2022]
  Nyckelord :Leadership; Gender stereotypes; Media.; Ledarskap; Könsstereotyper; Media.;

  Sammanfattning :  Syfte: Vi vill undersöka hur media framställer Magdalena Andersson som statsminister kontra hur media framställt tidigare statsminister Stefan Löfven. Metod: Insamlingen av empirin har skett genom en kvantitativ innehållsanalys av reportage hämtade från sex olika webbtidningar, där totalt 140 reportage och bilder har analyserats. LÄS MER

 2. 2. Just Dream Crazier Girl

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Sarah Goldman; Disa Thorsson Loong; [2022]
  Nyckelord :femvertising; icke-könsstereotypisk reklam; könsstereotyper; sport; performativitetsteorin; semiotiska resurser; strategisk kommunikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att uppnå förståelse kring hur femvertising används för att porträttera kvinnan i reklam på ett icke-könsstereotypiskt sätt. En multimodal socialsemiotisk analys används för att undersöka vilka och hur det empiriska materialet använder semiotiska resurser för att kommunicera icke-könsstereotypisk reklam. LÄS MER

 3. 3. Normbrytande karaktärer : En kvalitativ semiotisk analys av genus i bilderböcker

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Filippa Granklint-Boklund; [2022]
  Nyckelord :Visuell kommunikation; Semiotik; Visuell bildanalys; Bilderbok; Genus; Manligt; Kvinnligt; Norm; Stereotyp; Könsneutralitet; Normbrytande; Normkreativ; Karaktärsdesign;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en kvalitativ, semiotisk studie som analyserar tre bilderböcker från bokförlaget OLIKA förlag. Uppsatsen syftar till att undersöka könskodade tecken i tre bilderböcker från detta förlag som säger sig arbeta med normkritiska skildringar avseende kön, vilket benämns som att de arbetar ”normkreativt”. LÄS MER

 4. 4. Genus och jämställdhet, en svår fråga? : En kvalitativ studie om pedagogers resonemang om genus och jämställdhet iförskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Louise Frank; Nadja Amini; [2022]
  Nyckelord :Förskola; genus; jämställdhet; makt; normer; pedagog;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka pedagogers resonemang om begreppen genus och jämställdhet, samt hur pedagoger upplever arbetet med genus och jämställdhet. Inspirationen väcktes ur våra tidigare erfarenheter om hur normer och könsstereotyper fortlöper, där en granskningsrapport av Skolinspektionen visade att jämställdhetsarbetet brister i förskolan. LÄS MER

 5. 5. Det sticker i folk ögon när kvinnor har makt : En multimodal kritisk diskursanalys om gestaltningen i reality-programmet Svenska Powerkvinnor

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Maja Söderberg; Elin Persson; [2022]
  Nyckelord :Genus; könsstereotyper; makt; Svenska Powerkvinnor; MCDA; medier;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att öka förståelse för hur kvinnor gestaltas i reality-tv utifrån genus, maktperspektiv och könsstereotyper via en multimodal kritisk diskursanalys. Reality-programmet som den här studien kommer analysera är Svenska Powerkvinnor. LÄS MER