Sökning: "könsstereotyper"

Visar resultat 1 - 5 av 172 uppsatser innehållade ordet könsstereotyper.

 1. 1. Könsroller i läroboksdialoger: en granskning av tre populära läroböcker i engelska för årskurs 8 ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Rebecca Vikingsson; Somayeh Kazemi; [2020-09-15]
  Nyckelord :performativitetsteori; läroböcker i engelska; jämställdhet; kön genus; läroboksdialoger; kritisk diskursanalys; läromedelsgranskning;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att bidra med kunskap om jämställdhetsfrågan i läroböcker i engelska. Med Judith Butlers performativitetsteori som utgångspunkt har vi granskat dialoger i tre populära läroböcker i engelska för årskurs 8 som används i svenska skolor: What’s Up?, Awesome och Wings. LÄS MER

 2. 2. Med hänsyn till andra : En studie om manlig stereotyp reklam och effekten av andras förväntade påverkan

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Klara Johnsson; Bolin Victoria; [2020]
  Nyckelord :Attityd gentemot reklam; könsstereotyper; manliga stereotyper; rollstereotyper; manliga rollstereotyper; IPI-modellen;

  Sammanfattning : Könsstereotyp reklam är vanligt förekommande men kritiseras frekvent för att inte återspegla en modern samhällsutveckling med jämställda könsroller. Tidigare forskning visar att konsumenter reflekterar över hur andra påverkas av könsstereotyp porträttering i reklam (Åkestam, 2018). LÄS MER

 3. 3. Genus i livsstilsmagasin – bevarande eller brytande av könsstereotyper? -En semiotisk analys av svenska livsstilsmagasins visuella framställning av genus

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Rebecca Ahlroth; Jasmina Beslagic; [2020]
  Nyckelord :Gender; stereotypes; masculinity; femininity; semiotics; lifestyle magazine; cover;

  Sammanfattning : In the current media landscape, visual content is an influential and contributing part in the shaping of societal attitudes, conceptions and norms about gender. The main purpose of this qualitative study is thus to research how gender is visually displayed on the cover pages of two Swedish lifestyle magazines. LÄS MER

 4. 4. ”Videon är i samarbete med…” : En explorativ fallstudie om reklambudskap som barn exponeras för på YouTube

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Amanda Jacobsson; Ida Hagberg; [2020]
  Nyckelord :Influencer; YouTube; barn och reklam; native advertising; reklambudskap;

  Sammanfattning : Problemformulering och syfte: Social medier-influencers har blivit mer användbara i företags marknadsföringsstrategier, tack vare deras höga följarantal och möjlighet att skapa stor spridning till en bred allmänhet. YouTube är en populär plattform som innehåller mycket reklamsamarbeten och marknadsföring från just influencers. LÄS MER

 5. 5. Mannen, myten, stereotypen : En semiotisk analys av maskulinitet i Axe reklamfilmer

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Hanna Green; Johanna Ultege; [2020]
  Nyckelord :advertising; masculinity; norm; gender; gender order; stereotype; identity; semiotics; reklam; maskulinitet; norm; genus; könsmaktsordning; stereotyp; identitet; semiotik;

  Sammanfattning : Följande arbete är en studie kring mediers reproduktion av stereotyper och hur maskulinitet framställs inom reklam. Axe är ett av de ledande varumärkena inom industrin för manliga skönhetsprodukter och är ett företag som har fått mycket kritik för att reproducera toxisk maskulinitet och sexism genom sin marknadsföring. LÄS MER