Sökning: "könsstereotyper"

Visar resultat 1 - 5 av 183 uppsatser innehållade ordet könsstereotyper.

 1. 1. Skillnaden i porträttering av kvinnliga och manliga idrottare i svensk populärmedia : En kvantitativ studie om bristande jämställdhetsrapportering

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik

  Författare :Johanna Lagus; Sandra Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Equality; Gender; Media; Gender stereotypes; Female athletes; Visual representation; Feminism; Jämställdhet; Genus; Media; Könsstereotyper; Kvinnliga idrottare; Visuell Representation; Feminism; tränarlänkdiverse;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar : Syftet med denna kandidatexamensuppsats är att belysa skillnaden mellan hur kvinnliga och manliga idrottare framställs i media genom fotografier och hur det påverkar konstruktionen och/eller förstärkningen av könstereotyper och könsroller, vilket i sin tur försvårar arbetet för en jämställd idrott; utifrån RF:s jämställdhetsmål för 2025. Studien ämnar svara på följande frågeställningar: 1) Förekommer manliga idrottare i större omfattning än kvinnliga idrottare i media? 2) Blir kvinnliga idrottare marginaliserade i media genom att placeras senare i tidningen och på färre första sidor än manliga idrottare? 3) Porträtteras kvinnliga idrottare oftare på bilder i mindre storlek än manliga idrottare? 4) Framställs kvinnor på ett könsstereotypiskt sätt i media som begränsar möjligheter för en jämställd idrott? 5) Förekommer manligt kodade idrotter i större omfattning än kvinnligt kodade idrotter i media?6) I vilken utsträckning får kvinnligt kodade idrotter utrymme i media och vilket kön representeras mest i respektive kodad idrott?   Metod: Undersökningen genomfördes genom en kvantitativ innehållsanalys på 3153 bilder på idrottare i Sportbladet. LÄS MER

 2. 2. Uniformen & Utsattheten: Polisers upplevelser av bemötande, hot och våld i yttre tjänst

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Olivia Sjöberg; Maria Norman; [2021]
  Nyckelord :Police; threats; violence; female police officers; gender based division of labor; gender stereotypes; poliser; hot; våld; kvinnliga poliser; könsbaserad arbetsfördelning; könsstereotyper.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Threat and violence is common for police officers to endure. In addition, the police profession is a male-dominated area, where women constitute a minority, hence it is relevant to study female police officers’ work situation in relation to these factors. LÄS MER

 3. 3. Rapp i käften, rapp i gesten, var är kvinnan förresten? : En semiotisk analys av maskulinitet och femininitet i dagens populära musikvideos inom svensk hiphop

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Ellen Jürgens; Filippa Karvik; [2021]
  Nyckelord :hip hop; subculture; gender; music video; stereotype; semiotics; masculinity; femininity; hiphop; subkultur; genus; musikvideo; könsstereotyp; semiotik; maskulinitet; femininitet;

  Sammanfattning : Följande studie är en undersökning kring hur en del av dagens mest populära musikvideos inom den svenska hiphop-genren reproducerar normativa könsstereotyper. Under år 2019 dominerade svensk hiphop de svenska topplistorna och den både produceras och konsumeras i dagsläget av unga människor. LÄS MER

 4. 4. Skönlitteratur för barn i förskolan : En analys av genus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Josefin Erlandsdotter; Linn Windelius; [2021]
  Nyckelord :Barnlitteratur; förskola; genus; könsfördelning; könsstereotyper;

  Sammanfattning : Att ge alla barn rättvisa möjligheter för sin utveckling oberoende av kön är ett av målen i förskolan. Denna studie har undersökt hur genus gestaltas i barnböcker i förskoleverksamheten genom både en kvantitativ och en kvalitativ innehållsanalys. LÄS MER

 5. 5. Genus i förskolan : En studie om förväntningar och attityder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Angelina Thorlin; Nina Neumann; [2021]
  Nyckelord :Förskola; Förskollärare; Genus; Könsroller; Könsstereotyper; Kön; Socialkonstruktionism; Genusteori;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att bidra med förståelse för hur förskollärare i Sverige ser på genus, könsroller och könsstereotyper. Studien är genomförd som en kvalitativ studie med hjälp av semistrukturerade intervjuer. I studien medverkar fem förskollärare. LÄS MER