Sökning: "Idrottslärare"

Visar resultat 1 - 5 av 614 uppsatser innehållade ordet Idrottslärare.

 1. 1. Högpresterande elever i ämnet idrott och hälsa. : Vad är viktigaste att alla deltar eller kunskapsmässig utveckling?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Ellen Wallin; [2022]
  Nyckelord :Högpresterande elever; idrott och hälsa; utveckling; motivation;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar på att det finns brister i att utmana och stimulera högpresterande elever i ämnet idrott och hälsa. Det finns därför en risk för att de inte lär sig något i ämnet, utan bara utför moment de redan behärskar. LÄS MER

 2. 2. "Mitt jobb är att inspirera och lära eleverna att hälsa är som ett livslångt lärande" : En kvalitativ studie om hur idrottslärare på högstadiet undervisar hälsofrämjande på idrott- och hälsalektionerna

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Frida Texén; Mirjam Alvstrand; Joel Skibola; [2022]
  Nyckelord :Hälsa; hälsofrämjande; högstadieelever; idrott; idrottslärare; undervisning;

  Sammanfattning : Skolan har idag ett ansvar som innebär att elevers hälsa ska stärkas eller bibehållas när det kommer till det psykiska, fysiska och sociala välbefinnande. I ämnet idrott och hälsa på högstadiet ska lärarna undervisa hälsofrämjande enligt läroplanen och dessutom är det idrottslärarens uppgift att se till att eleverna lär sig hur de själva kan påverka sin hälsa och sitt välbefinnande. LÄS MER

 3. 3. Varför just idrottslärare? – En kvalitativ studie om idrottslärares perspektiv på sitt yrkesval

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Annika Nguyen; [2022]
  Nyckelord :Teaching profession; Physical education teacher; Career choice; Profession problems; Läraryrket; Idrottslärare; Yrkesval; Yrkesproblematik;

  Sammanfattning : Enligt en prognos från Skolverket (2021) visar det att lärarbristen på behöriga lärare är alldeles för hög, vilket kan orsaka allvarliga konsekvenser om detta inte åtgärds. Vilket gör det intressant att undersöka vad som får folk att välja läraryrket eller får folk att lämna. LÄS MER

 4. 4. Måluppfyllelse för simundervisning i grundskolan : En kvalitativ intervjustudie av idrottslärares uppfattningar av måluppfyllelse på mellan- och högstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Jonas Helghe; [2022]
  Nyckelord :swimming; physical education PE ; lifesaving; secondary school;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet var att belysa mellanstadielärares och högstadielärares arbete med måluppfyllelsen för elever i simundervisning. Studien utgår från tre frågeställningar: Hur bedriver idrottslärare simundervisning utifrån de krav de har för elevers måluppfyllelse? Vilka uppfattningar har idrottslärare om simundervisning för elevers progression till måluppfyllelse av de kunskapskrav som är reglerad i Lgr 11? Vad i skolans organisation kan påverka måluppfyllelsen i simundervisning för eleverna? Sju idrottslärare verksamma på mellan- och högstadiet har intervjuats. LÄS MER

 5. 5. Idrottslärares uppfattning om undervisning av elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Karolina Palonek; Caroline Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Idrottsundervisning; NPF; Neuropsykiatriskfunktionsnedsättning; Skola; Idrott; Lärare; Inkludering;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare i idrott och hälsa arbetar med elever samt elevgrupper med NPF i den ordinarie undervisningen och hur detta fungerar i praktiken. De centrala frågorna är: hur arbetar idrottslärare med elever med NPF? och hur upplever idrottslärare att arbetet med elever med NPF i ordinarie undervisningsgrupper fungerar i praktiken?  Metod Med utgångspunkt från frågeställningen utgick studien från ett kvalitativt tillvägagångsätt där intervjuer gjordes på sex stycken idrottslärare från grundskolan. LÄS MER