Sökning: "Idrottslärare"

Visar resultat 1 - 5 av 671 uppsatser innehållade ordet Idrottslärare.

 1. 1. “Vadå jag är jättebra bra på att orientera, jag ska ha ett A” - : En studie om likvärdig bedömning inom ämnet idrott och hälsa.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Robert Matevski; [2024]
  Nyckelord :betyg; bedömning; lärande; idrott;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks idrottslärares problematik att kunna bedöma likvärdigt inom ämnet idrott och hälsa. Detta har medfört att betyg inte sätts konsekvent och likvärdigt. En kvalitativ undersökning har gjorts bestående av intervjuer med ett antal idrottslärare, till hur dem förhåller sig till likvärdig bedömning. LÄS MER

 2. 2. Tävlingsinslag inom skolidrotten : En intervjustudie om idrottslärares syn på tävlingsinslag i undervisningen

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Hannah Potter; Nicholas Hillgren; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte & Frågeställningar Syftet med denna studie är att undersöka hur idrottslärare som undervisar i idrott och hälsa iårskurs 4-9 ser på tävlingsinslag som ett pedagogiskt verktyg i sin undervisning. 1. Hur motiverar idrottslärare användningen av tävlingsinslag inom idrott och hälsa som ett pedagogiskt verktyg? 2. LÄS MER

 3. 3. Fotbollens potentiella fördelar i Idrott och Hälsa : En kvalitativ undersökning av användningen av fotboll i idrottsundervisningen

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Babak Nikseresht; Joakim Kupari; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka och bidra till en ökad förståelse för hur lärare i idrott och hälsa ser på användandet av fotboll i undervisningen och dess påverkan på ungdomars personliga utveckling, samt diskutera hur denna förståelse kan vara relevant för lärarprofessionen. Utifrån studiens syfte besvaras följande forskningsfrågor: Hur ser lärare påanvändandet av fotboll inom ämnet idrott och hälsa? Samt på vilka sätt anser lärare att fotbollsom vald aktivitet i idrott och hälsa kan påverka ungdomars personliga utveckling? Metodvalet för denna studie utgår från en kvalitativ ansats. LÄS MER

 4. 4. “Det finns ju hallar och det finns ju hallar…” : Idrottslärares upplevelser om att bedriva en likvärdig undervisning utifrån skilda materiella förutsättningar.

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Simon Rosshagen; Karl-Viktor Söderquist; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Purpose and questions: The purpose of the study is to analyze physical education teachers' experiences of teaching with varying material conditions. Additionally, the study aims to explore how various material conditions are managed to ensure equivalent education. LÄS MER

 5. 5. Övervikt och fetma hos elever -  idrottslärares arbetssätt att inkludera elever med                                               övervikt i idrottsundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Anatoli Theologou; [2024]
  Nyckelord :grading; obesity; health; physical activity; PE teacher; performance; overweight; betygsättning; fetma; hälsa; fysisk aktivitet; idrottslärare; prestation; övervikt;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka idrottslärares arbetssätt att inkludera elever med övervikt i idrottsundervisningen (att göra undervisningen tillgänglig för alla). Två centrala frågeställningar ställs: (1) På vilket sätt anpassar idrottslärare undervisningen för elever med övervikt? (2) Hur betygsätts elever med övervikt? Genom en systematisk informationssökning består kunskapsöversikten av tolv primärkällor. LÄS MER