Sökning: "obesity"

Visar resultat 1 - 5 av 749 uppsatser innehållade ordet obesity.

 1. 1. Sambandet mellan fysisk aktivitet och hull hos hund : en jämförelse av enkätsvar, kroppshull och registrerad fysisk aktivitet med accelerometer samt pedometer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Beatrice Lindehag Oja; [2021]
  Nyckelord :accelerometer; aktivitetsmätning; enkät; hund; hull; fysisk aktivitet; pedometer;

  Sammanfattning : Fysisk aktivitet utgör en viktig del av en hunds liv. Samband mellan hull och fysisk aktivitet har identifierats i ett flertal studier, och då överhull har kopplats till diverse hälsoproblem, är det av vikt att ur ett djurvälfärdsperspektiv vidare utreda sambandet mellan hull och fysisk aktivitet hos hund. LÄS MER

 2. 2. Orlistat : Viktminskning med orlistat

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Sliva Hajo; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion: Fetma är en sjukdom då kroppen har lagrat för mycket fett. Det kan bero på olika orsaker och en vanlig orsak är att kroppens energiintag är större än kroppens energiförbrukning och då kan överskottsenergin lagras som fett. LÄS MER

 3. 3. Fetma & övervikt : En litteraturöversikt om sjuksköterskors motiverande arbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Mimmi Magnusson; Felicia Helgesson; [2021]
  Nyckelord :obesity; overweight; nurses; primary care; counselling; fetma; övervikt; sjuksköterskor; primärvård; rådgivning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fetma och övervikt är ett ökande problem globalt och är idag ett utav världens största folkhälsoproblem. Primärvården är ett första steg inom fetmarådgivning och sjuksköterskors hälsofrämjande arbete ses vara av betydande för att patienter med fetma och övervikt ska lyckas med sin viktminskning, vilket kan medföra ett ökat välbefinnande. LÄS MER

 4. 4. A Cyclic Risk-Assessment Visualization of Habits in Childhood Obesity Treatment

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Timmy Nielsen; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Health care is a field of importance to individuals as well as society as a whole. As an industry devoted to improving and maintaining both the physical and psychological condition of the people, it is important that we keep it up to date with current technological advancements. LÄS MER

 5. 5. Omvårdnadsåtgärder för patienter med fetma : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Camilla Messa; Alma-mia Ugarte; [2021]
  Nyckelord :Nurse; Nursing Diagnosis; Nursing Measures; Obesity; Fetma; Obesitas; Omvårdnadsdiagnos; Omvårdnadsåtgärder; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Background:Obesity is a condition in which the individual accumulates fat to an abnormal or excessive extent, which can be harmful to health. Every year, almost 4 million people diefrom the obesity epidemic, which is seen to increase in all age groups and burden individuals as well as society. LÄS MER