Sökning: "idrottslärare"

Visar resultat 1 - 5 av 510 uppsatser innehållade ordet idrottslärare.

 1. 1. FINNS DET NÅGOT SAMBAND MELLAN LÄSNING OCH TAKT/RYTM?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Elisabeth Larsson; [2020-01-07]
  Nyckelord :takt; rytm; läsning; avkodning; förståelse; SVR; lärmiljö;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med denna studie är att undersöka om det finns något samband mellan läsning och takt- och rytmförmågan. Om sambandet bekräftas, är studiens huvudsyfte utifrån en specialpedagogisk aspekt, att i ett längre perspektiv främja en mer tillgänglig lärmiljö för elever med lässvårigheter. LÄS MER

 2. 2. Förutsättningar för friluftsliv i grundskolan : En kvalitativ undersökning om hur idrottslärare hanterar läroplanens vision i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Melissa Björklund; Adem Tirpan; [2020]
  Nyckelord :outdoor education; PEH; elementary school; friluftsliv; friluftsliv i skolan; förutsättningar; idrott och hälsa; IdH; grundskolan; läroplanens vision; läroplansteori;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar  Studiens syfte är dels att undersöka hur idrottslärare bedriver friluftsundervisningen i förhållande till läroplanens vision och dels att undersöka om de har eventuella förslag på utvecklingsmöjligheter i arbetet med friluftsliv i undervisningen. Studiens frågeställningar är: Hur upplever idrottslärare sina förutsättningar för att undervisa i friluftsliv i grundskolan? Hur omvandlar idrottslärare läroplanens vision till ett konkret innehåll i friluftsliv? Vilka utvecklingsmöjligheter uppfattar idrottslärare att det finns i arbetet med friluftsliv i förhållande till Lgr11? Metod Studien utgår från en kvalitativ ansats där semistrukturerade intervjuer används som metod för att söka svar på studiens frågeställningar. LÄS MER

 3. 3. Religiösa utmaningar i ämnet Idrott och hälsa : En kvalitativ studie om hanteringen av en religiös mångfald i Idrott och hälsa utifrån ett interkulturellt perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Taner Tanriverdi; [2020]
  Nyckelord :Idrottsundervisning; idrott och hälsa; skola; religion; interkulturell; interkulturalitet; andrafiering;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att undersöka idrottslärare på gymnasienivå, som arbetar på olika skolor lokaliserade i områden med varierande grad av kulturell mångfald, gällande deras erfarenheter kring religiösa utmaningar inom ämnet idrott- och hälsa. Studiens frågeställningar är: - Vilka religiösa utmaningar upplever lärarna existerar, i relation till ämnet idrott och hälsa? - Hur hanteras dessa religiösa utmaningar? - Vilka kompetenser anser lärarna vara viktigt vid hanterandet av utmaningar som kan uppstå, och hur kan man se på det utifrån det interkulturella perspektivet?   Metod En kvalitativ metod användes i studien, 4 idrottslärare från 3 olika kommuner intervjuades digitalt. LÄS MER

 4. 4. Fritt fram för friluftsliv? - En kvalitativ intervjustudie om hur idrottslärare arbetar med kunskapsutveckling i friluftsliv inom ämnet idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Martin Svensson; Nelly Bystedt; [2020]
  Nyckelord :Friluftsliv; skola; idrott och hälsa; lärare; kunskap;

  Sammanfattning : Syftet med det här examensarbetet är att undersöka hur lärare arbetar med kunskapsutveckling i friluftsliv inom ämnet idrott och hälsa samt få en tydligare bild av lärares syn på friluftsliv då det är en del av idrottsämnet från grundskolans årskurs 1 till gymnasiet. Syftet är även att se vad lärare anser är viktig kunskap för elevers lärande inom friluftsliv. LÄS MER

 5. 5. Hur förstår idrottslärare friluftsliv enligt grundskolans läroplan?

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Niklas Einarsson; [2020]
  Nyckelord :Friluftsliv; Förutsättningar; Idrott och hälsa; Läroplan;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur idrottslärare på högstadiet förstår läroplanen avseende friluftsliv samt hur dessa arbetar för att bedöma friluftsliv beroende på de förutsättningar som finns på skolan. Undersökningen är baserad på semistrukturerade intervjuer vilket är en typ av kvalitativ metod. LÄS MER