Sökning: "overweight"

Visar resultat 1 - 5 av 645 uppsatser innehållade ordet overweight.

 1. 1. Effekt av korta pauser av fysisk aktivitet på glukosvärde vid långvarigt sittande hos individer med Diabetes typ-2 eller övervikt : Litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Amadou Sisohore; Oskar Linder; [2023]
  Nyckelord :Diabetes; overweight; physical activity; glycemic control; prolonged sitting;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes är en allvarlig folkhälsosjukdom som påverkar kroppens egen möjlighet till att reglera blodets glukosvärde. Den största riskgruppen för att utveckla diabetes typ 2 är individer med övervikt. Regelbunden fysisk aktivitet har visat positiv inverkan på såväl glukosvärden. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser av egenvård hos vuxna personer med Diabetes Mellitus typ 2 : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Latifa Saidi; Özlem Mermer; [2023]
  Nyckelord :Diabetes mellitus type 2; Self-care; Patient; Experience; Diabetes mellitus typ 2; Egenvård; Patient; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus typ 2 är en kronisk sjukdom och en folkhälsosjukdom som förväntas att ökas i världen. Diabetes mellitus typ 2 vanligen drabbar vuxna personer men faktorer som övervikt, fetma, ärftlighet och en försämrad livskvalité kan orsaka att få sjukdomen. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av hälsofrämjande arbete för personer med övervikt och obesitas : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Frida Olsson; Neo Lindholm; [2023]
  Nyckelord :Overweight; Obesity; Health promotion; Person centered care; Nurses; Övervikt; Obesitas; Hälsofrämjande arbete; Personcentrerad vård; Sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och obesitas medför en ökad risk för allvarliga hälsoproblem och är ett av de största folkhälsoproblemen i världen. Under de senaste trettio åren har antalet människor med obesitas fördubblats. LÄS MER

 4. 4. Distriktssköterskors upplevelser av att samtala med föräldrar till barn med övervikt. En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Emma Wennerström; Jeanette Jern; [2022]
  Nyckelord :Nurse; Pediatric obesity; Experience; Parent; Sjuksköterska; Övervikt hos barn; Upplevelser; Föräldrar;

  Sammanfattning : Introduktion: Barn med överviktsproblem ökar i världen och är ett växande problem även i Sverige. Övervikt hos barn i tidig ålder ökar risken för att barnen senare i livet ska drabbas av följdsjukdomar vilket gör att det är viktigt att tidiga åtgärder vidtas. LÄS MER

 5. 5. Skolsköterskors erfarenheter av samtal med elever och föräldrar om övervikt eller fetma : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Frida Lindvall; Nathalie Marton; [2022]
  Nyckelord :Conversation; experiences; obesity; overweight; school nurses; Erfarenheter; fetma; samtal; skolsköterskor; övervikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma hos elever är ett växande problem i samhället. Majoriteten av insatser som görs förebyggande sker i skolmiljö. Tidigare forskning visar att samtal om övervikt och fetma är utmanande för skolsköterskor. LÄS MER