Sökning: "overweight"

Visar resultat 1 - 5 av 566 uppsatser innehållade ordet overweight.

 1. 1. Beskriva personers upplevelser av egenvård vid diabetes mellitus typ 2: en kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap

  Författare :Johanna Johansson; Francine Nsabimana; [2021]
  Nyckelord :Diabetes mellitus type 2; experiences; persons; self-care; Diabetes mellitus typ 2; egenvård; personer; upplevelser;

  Sammanfattning : Background: Over the last three decades, diabetes mellitus type 2, DMT2 has increased significantly all over the world. Factors that have an effect on blood sugar levels are diet, physical activity and stress. The factors also have an impact on the development of DMT2. Some other risk factors are overweight, smoking and heredity factors. LÄS MER

 2. 2. Sambandet mellan fysisk aktivitet, övervikt och episodiskt minne för vuxna över 50 år

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Filip Larsson; Erika Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Episodic memory; physical activity; overweight; healthy aging; interaction; interaction effect; Episodiskt minne; fysisk aktivitet; övervikt; hälsosamt åldrande; interaktion; interaktionseffekt;

  Sammanfattning : I samband med åldrandet ses ofta en försämring av människors kognitiva förmågor, däribland det episodiska minnet, vilket är avgörande för vardagligt fungerande och livskvalitén för äldre. Livsstilsfaktorer som fysisk aktivitet (FA) och övervikt har tidigare kopplats till hälsosamt åldrande och visat sig påverka graden av försämring. LÄS MER

 3. 3. Fetma & övervikt : En litteraturöversikt om sjuksköterskors motiverande arbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Mimmi Magnusson; Felicia Helgesson; [2021]
  Nyckelord :obesity; overweight; nurses; primary care; counselling; fetma; övervikt; sjuksköterskor; primärvård; rådgivning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fetma och övervikt är ett ökande problem globalt och är idag ett utav världens största folkhälsoproblem. Primärvården är ett första steg inom fetmarådgivning och sjuksköterskors hälsofrämjande arbete ses vara av betydande för att patienter med fetma och övervikt ska lyckas med sin viktminskning, vilket kan medföra ett ökat välbefinnande. LÄS MER

 4. 4. Konsekvenser av ett stigmatiserat bemötande mot överviktiga patienter från hälso- och sjukvårdspersonal : En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Jonna Eisfeldt; Sara Erlandsson; [2021]
  Nyckelord :Consequense; healthcare professionals; nurse; overweight; patient; stigma; Hälso- och sjukvårdspersonal; konsekvens; patient; sjuksköterska; stigma; övervikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stigmatisering mot överviktiga personer är vanligt världen över och formas av fördomar och okunskap. Att leva med fördomar gentemot sin överviktiga kropp kan skapa en känsla av skuld och skam samt påverka det sociala livet. LÄS MER

 5. 5. Hälsa för förskolans yngsta : En kvalitativ intervjustudie om hur pedagoger ser på fysisk hälsa, kost och rörelse för barn i åldrarna 1-2 år

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Emelia Axelsson; [2021]
  Nyckelord :Activity; Diet; Physical health; Preschool; Preschool educator; Fysisk hälsa; Förskola; Kost; Pedagoger; Rörelse;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur förskollärare och barnskötare ser på fysisk hälsa, kost och rörelse för 1-2 åringar i förskolan. Åtta pedagoger intervjuades kring dessa ämnen genom semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Kvalitativ innehållsanalys användes som analysmetod. LÄS MER