Sökning: "kollegialt lärande"

Visar resultat 1 - 5 av 198 uppsatser innehållade orden kollegialt lärande.

 1. 1. Lärares lärande i förbättringsarbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Agneta Edman; [2019]
  Nyckelord :analytisk intervju; beprövad erfarenhet; erkännande; förbättringsarbete; kollaborativt lärande; kollegialt lärande; kontinuitet; narrativ intervju; praktikgemenskap; profession; samspel; skolutveckling; språkutveckling; utvecklingsarbete; verksamhetsutveckling;

  Sammanfattning : Det här är en studie av förbättringsarbete på en gymnasieskola, exemplifierat av ett språkutvecklingsprojekt. Det övergripande syftet med texten är att tolka och förstå lärarnas lärande inom utvecklingsprojektet. LÄS MER

 2. 2. Kompetensutvecklingsinsatser i skolan : En explorativ kvalitativ fallstudie om hur några rektorer beskriver sin vardagspraktik

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Agneta Persson; [2019]
  Nyckelord :Rektor; kompetensutveckling; kollegialt lärande; pedagogiskt ledarskap; kommuni-kation; reflektion; styrkedja; tillit;

  Sammanfattning : Syftet med den här explorativa kvalitativa fallstudien är att undersöka hur fem rektorer verk-samma i den svenska grundskolan beskriver hur de organiserar och genomför lärares kompe-tensutveckling samt även vilket stöd och kompetensutveckling rektorerna upplever att de själva får i detta arbete. Data har samlats in genom intervjuer och sedan sammanställts, bearbetats och tolkas utifrån en hermeneutisk ansats. LÄS MER

 3. 3. Skolverkets krav på digitalisering av samhällskunskap och lärares uppfattningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Daniel Hermansson; [2019]
  Nyckelord :Digitalisering; digital kompetens; samhällskunskap; TPACK; Verksamhetsteori; kollegialt lärande; digitaliseringskrav;

  Sammanfattning : Digitalisering av den svenska skolan tog ny fart när regeringen beslutade att revidera läroplanen och lägga mer ansvar på samhällskunskapslärare. Lärare ska i sitt uppdrag stärka elevernas digitala kompetens. LÄS MER

 4. 4. Bedömning av läsförståelse : En kvalitativ undersökning av några lärares förutsättningar och inställningar till bedömning av läsförståelse.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Veronica Semerson; Frida Billerud; [2019]
  Nyckelord :bedömning; formativ bedömning; läsförståelse; reliabilitet; summativ bedömning; validitet;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att ta reda på om några lärare anser att bedömning av läsförståelse har betydelse för elevers läsförståelseutveckling, samt belysa hur lärarna ser på sina förutsättningar att bedöma läsförståelse. Lärarnas tankar om ämnet exponeras genom semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Tillgängliga lärmiljöer i grundsärskolan - en kvalitativ studie om tre rektorers upplevelser av arbetet med tillgängliga lärmiljöer i grundsärskolan

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Frida Bengstsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur rektorer upplever arbetet med tillgängliga lärmiljöer i grundsärskolan samt förstå hur pedagoger synliggör detta i verksamheten.Teori: Inspiration av en fenomenografisk forskningsansats har använts då det är lämpligt för att beskriva hur fenomen i omvärlden uppfattas av olika människor. LÄS MER