Sökning: "kollegialt lärande"

Visar resultat 1 - 5 av 415 uppsatser innehållade orden kollegialt lärande.

 1. 1. Rektorers och lärares beskrivningar om de estetiska ämnenas karaktär och betydelse för elevers lärandeprocess och kunskapsutveckling

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Karzan Perdawidi; [2023-01-26]
  Nyckelord :estetiska ämnen; rektorer; lärare; karaktär; lärande;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka de estetiska ämnenas roll och funktion i grundskolans undervisning utifrån rektorers och lärares beskrivningar om de estetiska ämnenas karaktär samt betydelse för elevers lärandeprocess och kunskapsutveckling. Studiens frågeställningar är dels hur rektorer respektive lärare beskriver de estetiska ämnenas karaktär samt vilka beskrivningar rektorer respektive lärare i grundskolans estetiska ämnen har om ämnenas betydelse för elevers lärandeprocess och kunskapsutveckling. LÄS MER

 2. 2. Kunskapsdelning mellan erfarna och mindre erfarna medarbetare. : En kvalitativ studie om hur sjuksköterskor upplever att deras arbetsplats möjliggör kunskapsdelning mellan medarbetare.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Jonna Svensson; Ebba Ekblad; [2023]
  Nyckelord :Kunskapsdelning; sjuksköterskor; samarbete; mentorskap; kollegialt lärande; tyst kunskap;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ta reda på hur sjuksköterskor upplever att deras arbetsplats möjliggör kunskapsdelning mellan erfarna och mindre erfarna kollegor. Studien har en kvalitativ metod med en hermenutisk utgångspunkt. För att få empiri till studien genomfördes fem semistruktuerade intervjuer med sjuksköterskor. LÄS MER

 3. 3. Dockrells observatiosprotokoll : - ett verktyg i förskolans praktik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Dimitrios Nikolaou; [2023]
  Nyckelord :Dockrells observationsprotokoll; kollegiala lärandet; språkutveckling; språkligt arbete.;

  Sammanfattning : Abstract Nikolaou, Dimitrios (2022). Dockrells observationsprotokoll ett verktyg i förskolans praktik.Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande ochsamhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. Språkutvecklande arbetssätt i matematikundervisningen– ett måste för elever i språklig sårbarhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Lisbeth Olsson; Helena Terje; [2023]
  Nyckelord :KASAM; språklig sårbarhet; språkstörning; språkutvecklande arbetssätt; stödbehov;

  Sammanfattning : Olsson, Lisbeth och Terje, Helena (2023). Språkutvecklande arbetssätt i matematikundervisningen - ett måste för elever i språklig sårbarhet. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 5. 5. HUR ORGANISERAR REKTORER I FÖRSKOLAN LIKVÄRDIG UTBILDNING? En kvalitativ intervjustudie

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Desiree Arksund; [2022-02-17]
  Nyckelord :likvärdig; utbildning; undervisning; rektorer; livsvärld; kvalitativ intervju;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att ta reda på vilka metoder och aktiviteter rektorer i förskolan använder när de organiserar för likvärdig utbildning samt vilka möjligheter och hinder som rektorerna möter och hur detta synliggörs i verksamheten. Studien har utgått från rektorernas perspektiv, det är deras livsvärld som åskådliggöras genom deras berättelser. LÄS MER