Sökning: "reflektion"

Visar resultat 1 - 5 av 2693 uppsatser innehållade ordet reflektion.

 1. 1. Powerful knowledge i etikundervisning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Mirjam Fernholm; [2022-02-11]
  Nyckelord :Powerful knowledge; etisk kompetens; etikundervisning; transformation; etisk mångdimensionell kompetens;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilken powerful knowledge som åtta intervjuade lärare på mellanstadiet framhåller som avgörande för att eleverna ska utveckla en etisk kompetens. Studien ingår i det pågående forskningsprojektet EthiCoII, som avser svara på hur en framgångsrik etikundervisning i skolan kan se ut. LÄS MER

 2. 2. Kollegialt lärande för bestående kompetensutveckling-en fallstudie om Läslyftet i förskolan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Channah Millroth; [2022-01-27]
  Nyckelord :Läslyftet i förskolan; kompetensutveckling; kollegialt lärande; språkutveckling; kommunikation; specialpedagogiska insatser;

  Sammanfattning : Syftet är att undersöka förskollärares och barnskötares upplevelse av ett kollegialt lärande i Läslyftet i förskolan. Två underfrågor ställts till det empiriska materialet: Hur beskriver informanterna innebörden av kollegialt lärande? Hur beskriver informanterna upplevelsen av ett kollegialt lärande? Denna fallstudie bidrar till den begränsade forskning som finns om vikten av det kollegiala lärandet och att det sker i en gemenskap (Hattie 2012, Timperley 2013). LÄS MER

 3. 3. Att sätta barnet på pränt : En kvalitativ intervjustudie om fem förskollärares resonemang om hur de beskriver barn i dokumentation i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Fanny Anderslars; Mathilda Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Subjektskapande; dokumentation; bedömning; förskola; makt; språk;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att öka medvetenhet om och synliggöra på vilka olika sätt förskollärare resonerar om hur de beskriver barn i relation till skriftlig dokumentation som genomförs i förskolan. Studiens metod är kvalitativa intervjuer där vi lyfter fem förskollärares skildringar om hur de formulerar sina beskrivningar av barn i skriftlig dokumentation. LÄS MER

 4. 4. Beundran och motivation till handling

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Joakim Pettersson; [2022]
  Nyckelord :admiration; other praising emotions; positive emotions; motivation; values;

  Sammanfattning : Begränsad forskning har gjorts om den positiva emotionen beundran som associerats med motivation till handling. Förståelse av värden och emotioner tyder på att beundran kan främja psykisk hälsa genom värdeuppfyllelse. LÄS MER

 5. 5. Högpresterande elever i ämnet idrott och hälsa. : Vad är viktigaste att alla deltar eller kunskapsmässig utveckling?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Ellen Wallin; [2022]
  Nyckelord :Högpresterande elever; idrott och hälsa; utveckling; motivation;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar på att det finns brister i att utmana och stimulera högpresterande elever i ämnet idrott och hälsa. Det finns därför en risk för att de inte lär sig något i ämnet, utan bara utför moment de redan behärskar. LÄS MER