Sökning: "normalitet"

Visar resultat 1 - 5 av 409 uppsatser innehållade ordet normalitet.

 1. 1. Interkulturella interaktioner : ”Vi” och ”de andra” i historieundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Wenche Gröndahl; Annie Larsson; [2022]
  Nyckelord :historia; interkulturell pedagogik; interkulturalitet; mångkulturalitet; historiemedvetande; postkolonialism; normalitet; ”vi” och ”de andra”;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att beskriva och kritiskt analysera historielärares tal om sin undervisning i relation till läroplanens mål om historiemedvetenhet, kulturmöten och mångfald för historia i årkurs 6. Genom att fördjupa oss i lärarnas utsagor har det varit möjligt att definiera ett antal diskurser i historielärares tal om sin undervisning i årskurs 4–6. LÄS MER

 2. 2. Bristningar, infektioner och besvär : En systemisk-funktionell analys av informationstexter om efterförlossningsvård

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Alex Fälting; [2022]
  Nyckelord :language and gender; critical discourse studies; systemisk-funktionell grammatik; SFG; språk och kön; kritiska diskursstudier; CDS; förlossningsvård; efterförlossningsvård;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker språket i informationstexter om efterförlossningsvård ur ett kritiskt diskursanalytiskt perspektiv. Syftet med denna studie har varit att synliggöra normer och diskurser om efterförlossningsvård om vad som räknas som sjukt och inte, vad som är vårdens respektive individens ansvar och vilka skador som lyfts fram eller göms undan. LÄS MER

 3. 3. "Ansökan om personlig assistans avslås därmed i sin helhet" : En kvalitativ dokumentstudie om motiveringar i LSS-bedömningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Sofia Edén; Amanda Bravo; [2022]
  Nyckelord :LSS; qualitative document analysis; disability; LSS; kvalitativ dokumentstudie; funktionsnedsättning;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa dokumentstudie har varit att med utgångspunkt i LSS-bedömningar studera hur enskildas rätt till insatser förhandlas, och kan ses i relation till lag, förarbeten samt Agenda 2030, Förenta nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt Uppsala kommuns program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning. För att besvara syftet har utredningar och prejudicerande domar analyserats genom kvalitativ innehållsanalys. LÄS MER

 4. 4. Professionens makt : En kritisk diskursanalys om normalitet, avvikelse och tolkningsföreträde

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Philip Ternström; [2022]
  Nyckelord :Avvikelse; kritisk diskursanalys; litteraturstudie; neuropsykiatrisk diskurs; normalitet;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Ternström, Philip (2022). Professionens makt: en kritisk diskursanalys om tolkningsföreträde, normalitet och avvikelse. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 5. 5. I digitaliseringens skugga : En studie om hur svenska kommuner arbetar mot att reducera äldres digitala utanförskap

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Jesper Lidevi; [2022]
  Nyckelord :Digitalt utanförskap; äldre; svenska kommuner; digital klyfta;

  Sammanfattning : Digitalt utanförskap är ett aktuellt ämne som diskuterats inom såväl vetenskapliga som populärvetenskapliga artiklar genom åren. Bland de individer som idag lever i ett digitalt utanförskap i Sverige utgör den äldre generationen en majoritet då färska siffror visar att en femtedel av alla pensionärer inte använder Internet överhuvudtaget. LÄS MER