Sökning: "titel"

Visar resultat 1 - 5 av 3632 uppsatser innehållade ordet titel.

 1. 1. ARBETSTERAPEUTISK BEDÖMNING AV AKTIVITETSMÖNSTER OCH AKTIVITETSBALANS

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Hilda Öhlén; [2022-02-01]
  Nyckelord :Occupational pattern; occupational balance; assessment;

  Sammanfattning : Bakgrund Både aktivitetsmönster och aktivitetsbalans är viktiga delar för att skapa hälsa och välbefinnande. I arbetsterapeutisk praktik saknas det kunskap kring vilka bedömningsmetoder som det finns vetenskapligt stöd för att använda vid bedömning av aktivitetsmönster och aktivitetsbalans. LÄS MER

 2. 2. Barnmorskors upplevelser av att vårda ur ett transkulturellt perspektiv

  Magister-uppsats,

  Författare :Sandra Brun; Noor Samir Ismail; [2022-01-27]
  Nyckelord :Transkulturell vård; barnmorskors upplevelser; kvinnliga immigranter; Sverige;

  Sammanfattning : Bakgrund: Begreppet transkulturell innebär att förstå varandra även när språk, religion och kulturella traditioner skiljer sig åt. Sverige är ett mångkulturellt land, där 19,7% av befolkningen var födda i ett annat land än Sverige. LÄS MER

 3. 3. Vad är det ni har för attityd generation Z? : Varför köper vissa second hand kläder och vissa inte?

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Elin Borgström; Rebecca Ahlberg; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING  Datum: 13 januari 2022  Nivå: Kandidatuppsats I företagsekonomi, 15 hp  Institution: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens Universitet  Författare: Rebecca Ahlberg Elin Borgström                      (99/05/16)          (97/05/16)  Titel: Vad är det ni har för attityd generation Z? Varför vissa köper second hand kläder och vissa inte.  Handledare: Ulf Andersson  Nyckelord: Second hand kläder, miljö, konsumentbeteende second hand, attityder second hand kläder, hållbarhet. LÄS MER

 4. 4. Lärande som överlevnadstaktik : En studie om samspelet mellan individuellt lärande och kunskapshantering

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Jimmie Broberg; [2022]
  Nyckelord :Organisatoriskt lärande; individuellt lärande; kunskapshantering; olika former av lärande; lärandekultur; ledarskap;

  Sammanfattning : Titel: Lärande som överlevnadstaktik – En studie om samspelet mellan individuellt lärande och kunskapshantering. Syfte: Skapa förståelse för samspelet mellan individuellt lärande och kunskapshantering i en kunskapsintensiv organisation, med särskilt intresse för enheter där krav på uttalad eller formell professions- eller yrkeskunskap saknas. LÄS MER

 5. 5. Vem pyntar skyltfönstret?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Markus Albert; Gustav Lill; Henrik Telenius; [2022]
  Nyckelord :Private equity; IPO; operationell utveckling; window dressing; market timing och agency costs; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Vem pyntar skyltfönstret? Seminariedatum: 2022-01-14 Ämne/kurs: FEKH89, Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Markus Albert, Gustav Lill och Henrik Telenius Handledare: Håkan Jankensgård Nyckelord: Private equity, IPO, operationell utveckling, window dressing, market timing och agency costs. Forskningsfråga: Finns det någon signifikant skillnad i operationell utveckling efter IPO för PE-finansierade bolag, jämfört med icke PE-finansierade bolag? Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka ifall det finns signifikanta skillnader i operationell utveckling för PE-finansierade och icke PE-finansierade bolag som genomför en IPO i Norden. LÄS MER