Sökning: "en dag"

Visar resultat 1 - 5 av 4516 uppsatser innehållade orden en dag.

 1. 1. AI I FÖRSKOLAN En fallstudie om användningen av AI-verktyget Laiban och dess påverkan på förskoleverksamheten

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Annie Adelgren; Tove Andersson; [2023-11-16]
  Nyckelord :Laiban; förskolan; artificiell intelligens AI ; digitala verktyg; skärmtid; barn; barncentrerad AI;

  Sammanfattning : Dagens samhälle genomsyras av digitaliseringen och verksamheter behöver anpassas till den nya omvärlden. Verksamheter som inte reformerar utifrån digitaliseringen riskerar att hamna i ett digitalt utanförskap och därav behöver även förskolan anamma digitaliseringen. LÄS MER

 2. 2. Vadå fysisk aktivitet, de springer ju och leker varje dag.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Laila Holm; Jimmy Winberg; [2023-10-26]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; Hälsa; Fritidshem;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att ta reda på hur grundlärare i fritidshem uppfattar den fysiska aktiviteten på fritidshemmen och vilka hälsoaspekter som kommer till uttryck i tal om fysisk aktivitet hos lärare i fritidshem. I vår studie har vi använt oss av kvalitativa metoder, intervjuerna har spelats in och senare färgkodas. LÄS MER

 3. 3. Förskolemiljöns betydelse för barns fysiska aktivitet En kvalitativ studie om möjlighet till fysisk aktivitet inomhus

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Angelica Edvardsson Edin; Najma Adan; Zarlasht Shirinzadah; [2023-10-19]
  Nyckelord :Förskola; förskollärare; fysisk aktivitet; miljö; inomhusmiljö; lärande;

  Sammanfattning : Syftet med det här arbetet var att undersöka hur förskollärarna tänker och ser på fysisk aktivitet och på inomhusmiljöns betydelse i förskolan. Våra erfarenheter från VFU perioder och när vi jobbat i förskola är att barnen blir hänvisade till att springa, hoppa och klättra utomhus och att tiden inomhus spenderas med lugnare aktiviteter. LÄS MER

 4. 4. Lärares och vårdnadshavares syn på omsättning av styr– och policydokument för elever med diagnosen NPF

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Anton Olsson; Rebecka Persson; [2023-10-19]
  Nyckelord :Fritidshem; lärare i fritidshem; extra anpassning; särskilt stöd; samverkan; kommunikation; vårdnadshavare;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur styr- och policydokument omsätts i fritidshemmets praktik för elever med diagnosen neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF). Studien utgick från två frågeställningar, (ett) hur omsätts policy om extra anpassningar och särskilt stöd i fridshemmets praktik för elever med diagnosen NPF? Och (två) vad beskrivs som viktigt vid kommunikation och samverkan mellan vårdnadshavare och lärare i planeringen av stödinsatser (extra anpassningar och särskilt stöd) i fritidshemmet? Studien har använts sig av en kvalitativ metod, i form av en semistrukturerad fokusintervju och flertal individuella intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Att vara lite på show varje dag - En kvalitativ studie där eftertraktade konsulter inom kunskapsintensiva branscher ger sitt unika perspektiv på motivation och karriär

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Monia Hanachi; Sandra Ruergård; [2023-09-07]
  Nyckelord :career choice; consultant; motivational factors;

  Sammanfattning : The interest in understanding individuals' motivation and satisfaction at work, their driving forces behind career choices, and how companies should act to attract and retain talent has steadily increased over the years. The starting point and focus of these areas are different, but intertwined in that they together can answer questions regarding how companies and individuals should think and act in order to contribute to positive results. LÄS MER