Sökning: "psykiatri"

Visar resultat 1 - 5 av 375 uppsatser innehållade ordet psykiatri.

 1. 1. Inte mot min natur. Diskurser om sjukt och friskt vid tiden för avkriminalisering av homosexualitet i Sverige.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Alice Hymna Ramnehill; [2022-02-17]
  Nyckelord :homosexualitet; avkriminaliseringen av homosexualitet; hbtq-historia; Folkhemmet; Psykiatri; Lagar;

  Sammanfattning : This essay examines how a disease discourse of homosexuality became the dominant discourse that pushed the debate on the decriminalization of homosexuality in Sweden forward. The essay shows that arguments for homosexuals’ right to personal freedom and subjective happiness, constituted a kind of rift in the discourse during the 1930’s debate. LÄS MER

 2. 2. Patienters delaktighet inom vuxenpsykiatri

  Magister-uppsats,

  Författare :Marina Didkovskaya; [2022-02-03]
  Nyckelord :patientdeltagande; psykiatrisk omvårdnad; psykiatri; vårdplanering; fenomen; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Patientens inflytande kan visas som möjligheten att få vara delaktig under hela vårdprocessen samt att kunna påverka sin vård och behandling. I den vuxenpsykiatriska verksamheten möter sjuksköterskor patienter som inte känner till vad som planeras och saknar engagemang i deras vård och behandling. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelse av delaktighet inom slutenpsykiatrin i Sverige : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Oskar Eriksson; Evelina Jonsson; [2022]
  Nyckelord :Delaktighet; upplevelser; patientperspektiv; psykiatri; Sverige;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Den psykiatriska vården har genom åren utvecklats. Under dessa år har även patientlagen införts som stärker patienters rätt till delaktighet. Patienter kan inom den psykiatriska slutenvården vårdas på frivillig grund eller genom tvångslagstiftning. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter med psykisk ohälsa inom akutsjukvården : Litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Emma Bjurs; Madelene Lundqvist; [2022]
  Nyckelord :emergency care; experiences; mental illnes; nurse; akutsjukvård; psykisk ohälsa; sjuksköterska; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den psykiska ohälsan ökar ständigt i världen. Unga som äldre människor drabbas och det ökade trycket inom primärvården är ett faktum. Akutsjukvården drabbas i stor uträckning då primärvården inte har resurser för att hjälpa personer med psykisk ohälsa i den omfattning som krävs. LÄS MER

 5. 5. Ett ekonomiskt-historiskt perspektiv på psykiatrins tillväxt i början av 1900-talet i Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Steinn Steingrimsson; [2021-11-24]
  Nyckelord :psykiatri; sinnessjukvård; hospital; tillväxt; professionalisering;

  Sammanfattning : Från sekelskiftet 1800 till slutet av 1900-talet växte sinnessjukvård från att vara en oorganiserad improviserad hemmavård, och i enstaka fall omhändertagande på kyrkliga inrättningar, till att vara en av statens bastjänster. Psykiatrin började under hela denna period, professionaliseras, psykiska sjukdomar medikaliseras och vården förstatligas. LÄS MER