Att vårda med omsorg: Sjuksköterskans omvårdnadsarbete inom psykiatrisk heldygnsvård : En Integrativ litteraturundersökning

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Författare: Therése Karlsson; Zaccarina Dittlau Feldskou; [2024]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Inledning: Det framkommer svårigheter inom den psykiatriska heldygnsvården med patientens komplexa psykiatriska behov, etablerandet av vårdrelationen, underbemanning, ökad administrativt arbete och den vårdande miljön. Frågan ställs om heldygnsvården enbart är en förvaringsplats.  Författarparet vill därför sammanställa den befintliga kunskapen om omvårdnadsarbete som gör skillnad inom psykiatrisk heldygnsvård.  Syfte: Att belysa sjuksköterskans psykiatriska omvårdnadsarbete för att möta patienternas komplexa behov och främja god omvårdnad inom psykiatriska heldygnsvården. Metod: Aktuell studie är en integrativ litteraturstudie, genomförd enligt Whittemore & Knafl (2005) arbetsprocess.  Resultat: Samtliga studier i vårt resultat belyser en bild av komplexiteten i sjuksköterskans omvårdnadsarbete inom den psykiatriska heldygnsvården. Under arbetets gång framträdde fyra huvudsakliga teman: Skapa struktur & aktivering i vardagen, Psykoedukation & emotionell support, Specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård kompetens samt Miljö & Tidsbrist.  Slutsats: Omvårdnadsarbetet innefattar att möta patienternas komplexa behov, kunna ge stöd och hjälp, att se personen bakom den psykiska ohälsan och att ge tid till patienterna. Vårdrelationen är det som skapar en grund för all annan omvårdnad.  Nyckelord: Sjuksköterska-patientrelationer, sjukhuspatienter, inneliggande vård, omvårdnad, psykiatri. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)