Sökning: "straff fängelse"

Visar resultat 1 - 5 av 84 uppsatser innehållade orden straff fängelse.

 1. 1. Har högre straff en avskräckande effekt? En systematisk litteraturöversikt.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Patrik Torres; [2019]
  Nyckelord :Avskräckning; Avskräckningsteori; Avskräckningshypotes; Prevention; Straff;

  Sammanfattning : Hårdare straff motiveras av allmän opinion och politiker som ett effektivt sätt att avskräcka kriminella från fortsatt brottslighet. Denna syn går emot kriminologisk forskning som inte ser några klara samband mellan hårdare straff, avskräckning och minskad brottslighet. LÄS MER

 2. 2. Livstidsstraffet - normalstraffet för mord? - En straffteoretisk analys av lagens strängaste straff.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Desirée Wiberg Hammar; [2018]
  Nyckelord :Straffrätt; Criminal law; Livstids fängelse; Life imprisonment; Straffteorier; Criminal theories; Mord; Murder; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Varje år avlider i genomsnitt 100 personer i Sverige till följd av dödligt våld, däribland mord. På senare år har det höjts röster om att de som döms för mord många gånger döms till alltför lindriga straff, med hänsyn till att mord anses vara den mest klandervärda handling en människa kan begå. LÄS MER

 3. 3. Artbrottskonstruktionen - En intersektionell diskursanalys av artbrott

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johanna Sjölin; [2018]
  Nyckelord :Straffrätt; Allmän rättslära; Artbrott; Brottslighetens art; Fängelsestraff; Allmänprevention; Straffrättsideologi; Diskursanalys; Intersektionalitet; Ernesto Laclau; Chantal Mouffe; Kimberlé Crenshaw; Kritisk straffrätt; Hegemoni; Gramsci; Nodalpunkt; Diskursiv makt; Intersektionell analys; SOU 2012:34; Prop. 1987 88:120; Kön; Genus; Klass; Underordning; Påföljdssystemet; Straffrättssystemet; Gärningsperson; Rättsskyddssubjekt; Fängelsestraffets syfte; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Vad syftar fängelsestraff till? Vem förtjänar fängelsestraff? Vad avser fängelsestraffet att skydda? Denna uppsats undersöker dessa allmänt hållna frågor genom en intersektionell diskursanalys av artbrottskonstruktionen. Artbrottskonstruktionen framgår av 30 kap 4 § 2 st BrB och utgör ett undantag till det svenska påföljdssystemets huvudregel om att fängelse ska utdömas i sista hand. LÄS MER

 4. 4. Digital övervakning som processuellt tvångsmedel - förhållandet mellan hemlig dataavläsning och den personliga integriteten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Pär Pettersson; [2017]
  Nyckelord :Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Personal integrity has the benefit of enjoying protection regulated by the constitutional law. In order to answer the question, what is being protected, I look for the answers in this paper, using on one hand, philosophical definitions and on the other hand legal definitions. LÄS MER

 5. 5. Barnets bästa : Tillämpning inom Kriminalvården och socialtjänsten

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/HandelshögskolanKarlstads universitet/Avdelningen för juridik; Karlstads universitet/HandelshögskolanKarlstads universitet/Avdelningen för juridik

  Författare :Sebastian Fjellner; Lamees George; [2017]
  Nyckelord :Barnets bästa;

  Sammanfattning : Barnets bästa är ett begrepp som funnits inom den svenska rättstillämpningen under lång tid. Beroende på sitt sammanhang kan det ses såväl som en princip, som det kan ses som en regel. Detta får till följd att innebörden av barnets bästa kan skifta och resultatet av tillämpningen kan skilja sig åt. LÄS MER