Sökning: "tutor"

Visar resultat 1 - 5 av 654 uppsatser innehållade ordet tutor.

 1. 1. Effekten av influencer-marketing : En kvantiativ studie som undersöker influencer-marketings roll kring Generation Z konsumentbeteende

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Filippa Larsson; Eric Parsmo; Wilma Forssander; [2023]
  Nyckelord :influencers; influencer-marketing; sociala medier; Generation Z; förtroende; klädbranschen; impulsköp;

  Sammanfattning : Datum: 2023-05-30  Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi  Institution: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens Universitet  Författare: Eric Parsmo, Filippa Larsson & Wilma Forssander  Titel: Effekten av influencer-marketing   Handledare: Rana Mostaghel   Nyckelord: Influencers, Influencer-marketing, Sociala medier, Generation Z, Förtroende, Klädbranschen, Impulsköp  Frågeställningar: - Vilka faktorer inom influencer-marketing spelar roll när det kommer till Generation Z konsumentbeteende inom klädbranschen i Sverige? - Vilka faktorer spelar en roll för Generation Z tillit gentemot influencer-marketing?  Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka sambanden mellan utvalda variabler för att se vilka faktorer inom influencer-marketing som spelar roll när det kommer till Generation Z konsumentbeteendet inom klädbranschen i Sverige. Studien undersöker även tilliten mellan Generation Z och influencer-marketing. LÄS MER

 2. 2. Förbättra ett testrums potential med hjälp av planering, visualisering och robusta rutiner

  Master-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Victoria Dag; Diana Roaks; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : ABSTRACT   Date: 2023-06-04    Level: Master´s thesis in industrial Engineering and Management with focus on product and process development, 30 ECTS        Institution: The Academy of Innovation, Design and Technology, IDT   Authors:   Victoria Dag                     Diana Roaks                    980402                              980301   Title: Improve a test room´s potential with the help of planning, visualization and robust routines.    Tutor: Anna Granlund   Keywords: Planning, visualization, occupancy, capacity, utilization, test facility, test sites, robust routines, quality                     Research question: RQ1: How can planning be done to increase the utilization of test sites in                               a test facility? RQ2: How can visualization contribute to improve the utilization of test sites in a test facility? RQ3: How can robust routines be established in the process within a test facility?   Purpose: The purpose of this study is to develop improvement proposals for a test facility in terms of enhancing existing planning, the visual overview of test sites, and establishing robust routines in the processes. LÄS MER

 3. 3. Rektorers perspektiv och inverkanpå specialpedagogers arbetsuppgifter i förskolan : En kvalitativ och kvantitativ undersökning av rektorers samverkan med specialpedagoger i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Julia Granberg; Evelina Hedström; [2023]
  Nyckelord :Dilemmaperspektiv; förskola; kategoriskt perspektiv; ledning; rektor; relationellt perspektiv; specialpedagogisk definitionsfråga; specialpedagog;

  Sammanfattning : På 1990-talet skrevs specialpedagogik in i styrdokument för förskolan för första gången. I och med de växande barngrupperna och att barn i behov av stöd fick en mer självklar plats iförskolan ställdes det också krav på en bättre pedagogisk kvalité. LÄS MER

 4. 4. Identifiering av smärta och smärtlindrande omvårdnadsåtgärder vid vård av äldre personer i livets slut : En kvalitativ intervjustudie med sjuksköterskor arbetandes på särskilt boende

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Stina Agemalm; Maria Aldén; [2023]
  Nyckelord :Nursing interventions; Nurses’ experiences; Pain; End-of-life care; Older person; Omvårdnadsåtgärder; Sjuksköterskors erfarenheter; Smärta; Vård i livets slut; Äldre person;

  Sammanfattning : Bakgrund Varje år avlider ungefär 1 procent av Sveriges befolkning vilket motsvarar cirka 90 000 personer. Av dessa avlider cirka 36 procent på särskilt boende. Smärta är ett vanligt förekommande symtom hos äldre personer som vårdas i livets slut. LÄS MER

 5. 5. Sambandet mellan redovisning och beskattning : En kvalitativ studie bestående av 12 intervjuer

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Reem Alhamra; Aya Allahham; Zomorud Alobaidi; [2023]
  Nyckelord :Skatteflykt; god redovisningssed; legitimitet; frikoppling och transparens.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Datum: 31 Maj 2023. Nivå: Kandidatuppsats Företagsekonomi. Akademi: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens Universitet. Författare: Reem Ahmad, Aya Ghassan Allahham and Zomorud Alobaidi. LÄS MER