Sökning: "Smärta"

Visar resultat 1 - 5 av 3519 uppsatser innehållade ordet Smärta.

 1. 1. Mening & Oordning ur en Slaskdiagnos En Antropologisk studie av Fibromyalgi och Upplevelser av Lidande och Lindring

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Matilda Remgård; [2023-10-12]
  Nyckelord :Kronisk smärta; Fibromyalgi; Fenomenologi; Embodiment; Sjukdomsidentitet; Meaning Response;

  Sammanfattning : Detta examensarbete studerar människors upplevelse av fibromyalgi: ett kroniskt sjukdomsoch smärttillstånd som biomedicinen inte egentligen har något nuvarande tillvägagångssätt för att hantera. Syftet är därför att undersöka hur dessa människor i en svensk kontext upplever och hanterar sin diagnos, lidande och lindring. LÄS MER

 2. 2. Det våras för VAS. Sjuksköterskors erfarenheter av att använda smärtskattningsinstrument vid postoperativ smärta

  Magister-uppsats,

  Författare :Lander Jonathan; Klintenberg Linda; [2023-07-03]
  Nyckelord :Sjuksköterska; anestesisjuksköterska; smärta; postoperativ smärta; smärtskattningsinstrument; personcentrerad vård; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smärta efter operationer är och har varit ett problem under lång tid då smärta är komplext med många nyanser. Mer fokus behöver läggas på patientens subjektiva smärtupplevelse. LÄS MER

 3. 3. SJUKSKÖTERSKANS OCH PATIENTENS PERSPEKTIV AV POSTOPERATIV SMÄRTA En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Olivia Fast; [2023-06-28]
  Nyckelord :patientens perspektiv; postoperativ smärta; postoperativ vård; Sjuksköterskans perspektiv; smärtmätning.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor har ofta hand om postoperativa patienter i sitt arbete, hur sjuksköterskan bejakar och upplever patientens smärta kan ha betydelse för omvårdnadsarbetet och vårdupplevelser för patienten. Sjuksköterskan använder sig av olika smärtskattningsskalor, hur upplever sjuksköterskan och patienten att använda sig av dessa objektiva skalor Syfte: Syftet är att undersöka sjuksköterskan och patientens perspektiv av postoperativ smärta. LÄS MER

 4. 4. PATIENTERS UPPLEVELSER AV ATT SMÄRTLINDRAS MED OPIOIDER VID KRONISK SMÄRTA OCH BEROENDE - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Maja Jönsson; Victor Kruse; [2023-06-28]
  Nyckelord :Beroende; Förförståelse; Kronisk smärta; Opioider; Personcentrerad vård; Stigmatisering;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Kronisk smärta och beroende är problem på individ- och samhällsnivå nationellt och internationellt. Sjuksköterskans omvårdnadsansvar är att bedöma och behandla patienters smärta samt att bilda förståelse och utveckla kunskap kring den enskilda patientens beroende. LÄS MER

 5. 5. SJUKSKÖTERSKESTUDENTERS UPPLEVELSER AV PALLIATIV OMVÅRDNAD I LIVETS SLUTSKEDE

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Annika Hermansen; Veronica Lundgren; [2023-06-28]
  Nyckelord :Upplevelser; första upplevelsen av vård i livets slutskede; sjuksköterskestudenter; novis; behov av utbildning; negativa känslor; behov av stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att vårda patienter i livets slutskede är en känslomässig och utmanande uppgift för blivande sjuksköterskor. Sjuksköterskan har en nyckelroll i omvårdnaden och agerar som spindeln i nätet i samverkan med andra professioner och kopplar in det övriga teamets professioner när det behövs. LÄS MER