Sökning: "stöd system"

Visar resultat 1 - 5 av 1544 uppsatser innehållade orden stöd system.

 1. 1. Vård-och omsorgspersonalens upplevelse av arbetsmiljö och ledarskap under covid-19-pandemin : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Paula Klenze; Mariana Lesic; [2022]
  Nyckelord :work environment; covid-19; health promotion leadership; New Public Management; arbetsmiljö; covid-19; hälsofrämjande ledarskap; New Public Management;

  Sammanfattning : Coronapandemins effekter har påverkat hälso-och sjukvården runt om i världen. Det har i sin tur utmanat den svenska sjukvården generellt och personalen som jobbar inom vård-och omsorg, specifikt äldreomsorg och inom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS (SFS 1993:387). LÄS MER

 2. 2. Ställt bortom rimligt tvivel - ett differentierat beviskrav? En studie av hur beviskravet tillämpas beroende på brottets grovhet och den tilltalades inställning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Evelina Ferhm; [2022]
  Nyckelord :Allmän rättslära; Straffrätt; Beviskrav; Differentierat beviskrav; Grov stöld; Ringa stöld; Rättsfallsstudie; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En grundläggande princip inom brottmålsprocessen är att ingen person ska bli dömd för ett brott denne inte begått. Detta kan dels uppnås genom bevisbördans placering på åklagaren och dels genom att höga krav ställs på bevisningen. LÄS MER

 3. 3. Kriterier för ett attraktivt resecentrum till stöd för ett hållbart resande : En förstudie om östra delen av Luleå centrum

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Sandra Dany; [2022]
  Nyckelord :Travel center; Sustainable transport; Traffic planning; Public transport; Winter; Resecentrum; Hållbara transporter; Trafikplanering; Kollektivtrafik; Vinter;

  Sammanfattning : För att främja hållbar utveckling är regeringens strategi att ha tillgängliga stadsmiljöer där hållbara transporter prioriteras. Det kräver en god samhällsplanering och transportsystemets uppbyggnad får en väsentlig uppgift att substituera bilanvändandet mot miljövänligare alternativ. LÄS MER

 4. 4. Riksdagens normgivningsmakt och den konstitutionella innebörden av divergerande domstolsskapad rätt – En analys med utgångspunkt i ventilerna för straffvärdesnedsättning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erika Redelius; [2022]
  Nyckelord :rättsvetenskap; konstitutionell rätt; straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : When determining sanctions in Swedish criminal law, the courts assume penal value as the starting point. The most common factors used to reduce penal value is expressed through legislation, however the courts also hold the capacity to consider other elements of the case that they consider to be significant. LÄS MER

 5. 5. Andraspråksperspektiv- Vad är det? : En studie om SvA-elevers undervisning i ordinarie klassrum ur ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Gorana Johansson; [2022]
  Nyckelord :Second language perspective; language developmental approach; direct integration; Swedish as a second language SvA ; sociocultural theory; : andraspråksperspektiv; andraspråksforskning; förstaspråkstalare; andraspråkstalare; språkutvecklande arbetssätt; direktintegrering; svenska som andraspråk SvA ; sociokulturella teori;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om vad andraspråksperspektiv och inkluderande undervisning betyder i praktiken för ett antal lärare på låg- och mellanstadiet i Sverige. För att uppnå syftet har frågeställningar handlat om hur lärarna förstår vad ett andraspråksperspektiv är i praktiken, hur andraspråksperspektiv tillämpas i undervisningen samt vilka utmaningar finns det för lärarna att lyckas möta andraspråksperspektiv i egna klassrum. LÄS MER