Sökning: "sofie"

Visar resultat 1 - 5 av 3265 uppsatser innehållade ordet sofie.

 1. 1. REKLAMENS UPPLEVDA TROVÄRDIGHET - En studie om unga kvinnors uppfattning och värdering av reklamens trovärdighet på det sociala mediet Instagram

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Linn Rönnvall; Sofie Özaras; [2022-02-24]
  Nyckelord :Electronic word-of-mouth; Receptionsforskning; Trovärdighet; Reklam; Instagram; Influencer Marketing; Marknadsföring; Unga Kvinnor;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens huvudsakliga syfte är att studera huruvida unga svenska tjejer mellan åldrarna 20-25 år uppfattar trovärdigheten av reklam på sociala medieplattformen Instagram. Värderas reklamens trovärdighet olika beroende på vilken sorts reklam det är samt hur den förmedlas? Teori: Electronic word-of-mouth, receptionsforskning Metod: Kvalitativ studie Material: Individuella semistrukturerade intervjuer Resultat: Studiens centrala resultat är att reklamens upplevda trovärdighet påverkas av en mängd olika faktorer såsom den upplevda genuiniteten i reklamen, influencers relation till produkten, hur personlig reklamen uppfattas, den uppfattade kommersialiteten i influencers reklam samt hur influencern uttrycker sig i förhållande till produkten som marknadsförs. LÄS MER

 2. 2. Patienters erfarenhet av bedsiderapport i en sjukhusmiljö

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Matilda Vingård; Sofie Wollin; [2022-01-18]
  Nyckelord :Bedsiderapport; erfarenhet; patienter; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att ta reda på patienters erfarenhet av bedsiderapport. Bakgrund: Bedsiderapport innebär att informationsöverlämningen mellan sjuksköterskan som går av respektive på sitt arbetsskift sker tillsammans med patienten. LÄS MER

 3. 3. Övning är som att lägga ett pussel : En fenomenologisk intervjustudie om stråkinstrumentlärares syn på övning och motivation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Sofie Haglund; [2022]
  Nyckelord :Practice; motivation; string instrument teacher; phenomenological perspective; interview; Övning; motivation; stråkinstrumentlärare; fenomenologiskt perspektiv; intervjuer;

  Sammanfattning : När jag blickar tillbaka på när jag själv gick på kulturskola och spelade cello som barn var det inte mycket fokus på hur jag skulle öva, bara att öva. Med denna studie har jag valt att undersöka hur stråkinstrumentlärare ger ut övningsstrategier och hur de motiverar sina elever till att öva. LÄS MER

 4. 4. “Vi har ju de digitala verktygen för att väcka nyfikenhet!” : En studie om förskollärares perspektiv på barns delaktighet i användandet av digitala verktyg i förskolan  

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Anna Andersson; Sofie Lindvall; [2022]
  Nyckelord :Barns delaktighet; Digitalisering; Digitala verktyg; Förskollärares perspektiv;

  Sammanfattning : Abstract I dagens digitala samhälle är det centralt att erbjuda barn i förskolan en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen. För att detta ska realiseras i verksamheten är det därför väsentligt att förskollärare besitter kunskap om digitalisering samt hur de ska göra barn delaktiga när de digitala verktygen används. LÄS MER

 5. 5. Nyfikenhet, uppmärksamhet och displayer : Hur man med hjälp av en interaktiv offentlig display väcker människors intresse till att fortsätta interagera med en tjänst

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Miriam Kalicinski; Sofie Bilberg; [2022]
  Nyckelord :Intresseväckande; uppmärksamhet; interaktiva offentliga displayer; User Experience Design;

  Sammanfattning : Många saker i människans vardag konkurrerar om att fånga våran uppmärksamhet. På grund av detta kan det tillkomma svårigheter i att upprätthålla både den medvetna samt omedvetna uppmärksamheten. Uppmärksamheten är dock nära sammankopplad till känslan av intresse och kan öka när människan upplever något som intressant. LÄS MER