Sökning: "Sofie Pilbackes"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sofie Pilbackes.

  1. 1. ”Jag tror inte de är som alla andra”

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

    Författare :Sofie Pilbackes; Gustaf Ribbing; [2024-02-21]
    Nyckelord :Barns perspektiv; relationer; behov; fritidshem; lärare; elev; barnsyn;

    Sammanfattning : Denna studie syftar till att fråga om och lyssna till barns berättelser om sina lärare i fritidshem, vad de värderar och huruvida deras behov blir bemötta. Studien tar en teoretisk utgångspunkt i barnsyn, barns behov samt barns perspektiv. LÄS MER