Sökning: "fritidshem"

Visar resultat 1 - 5 av 941 uppsatser innehållade ordet fritidshem.

 1. 1. SPRÅKA PÅ FRITIDS En undersökande studie om språkutvecklande arbetssätt på fritidshemmet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Jamal Bouzra; Mikael Hjort; [2020-01-08]
  Nyckelord :Språkutvecklande arbetssätt; fritidshem; transspråkande; stöttning;

  Sammanfattning : Syfte:I denna uppsats undersöks om och i förekommande fall hur fritidshem arbetar med språkutvecklande arbetssätt för att främja flerspråkiga elevers språkutveckling.Teori:Den övergripande teorin för arbetet är den sociokulturella.Metod:Undersökningen har för att ge såväl bredd som djup genomförts med en metodtriangulering. LÄS MER

 2. 2. Äldre elever i fritidshem : En kvalitativ intervjustudie om faktorer som påverkar att elever går kvar i fritidshem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Fritidshemspedagogisk forskning; Högskolan i Jönköping/Fritidshemspedagogisk forskning

  Författare :Merdin Kojic; Rober Youkhana; [2020]
  Nyckelord :Fritidshem; äldre elever; meningsfull fritid; fritidslärare; delaktigheter; inflytande; aktiviteter;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att belysa och undersöka fritidslärarnas uppfattningar om varför äldre elever väljer att fortsätta på fritidshemmet. Studien utgår ifrån kvalitativ metod och data samlades in genom intervjuer med sex respondenter där intervjusvaren har analyserats tematiskt. LÄS MER

 3. 3. Fritidshemmets utrymme i rektorsutbildningen : en undersökning om hur rektorerna genom rektorsutbildningen förbereds för att leda fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Louise Sand; Anna Olofsson; [2020]
  Nyckelord :Fritidshem; rektor; rektorsutbildning; ledarskap; erfarenhet; förändring över tid; utbildningsbakgrund;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur väl förberedda de medverkande rektorerna upplever sig vara att leda fritidshemmet, efter avslutad rektorsutbildning. Vidare undersöker vi om fritidshemmet har fått mer utrymme i rektorsprogrammet i takt med att styrdokumenten blivit tydligare kring fritidshemmets uppdrag. LÄS MER

 4. 4. Hur uppfattar elever och lärare sin delaktighet att påverka fritidshemmet?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Camilla Sprinchorn; Ulrika Modig; [2020]
  Nyckelord :Delaktighet; demokrati; fritidshem; inflytande; påverkan; elevers inflytande;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet var att studera elevers och pedagogers förhållningssätt och syn på delaktighet och inflytande på fritidshemmen. I den svenska läroplanen framgår det att elever skall vara delaktiga och ha ett inflytande över sin utbildning, genom denna studie vill vi belysa hur situationen ser ut i praktiken. LÄS MER

 5. 5. Fritidslärarens yrkesroll - En studie om samarbetet med klasslärare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sara Huhle; [2020]
  Nyckelord :Fritidslärare; fritidshem; klasslärare; samarbete; yrkesroll;

  Sammanfattning : Den här studiens syfte är att studera hur fritidslärare och klasslärare samarbete ser ut under den obligatoriska skoldagen. Flertalet studier beskriver fritidslärarens dubbla uppdrag, ett under den obligatoriska skoldagen och ett under fritidshemmet (Hansen 1999). LÄS MER