Sökning: "fritidshem"

Visar resultat 1 - 5 av 755 uppsatser innehållade ordet fritidshem.

 1. 1. Musik i fritidshem : En kvalitativ studie om estetiska lärprocesser

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping; Högskolan i Jönköping

  Författare :Emelie Friman; Lillemor Stadelmann; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Musikens betydelse och användning på fritidshemmet : En kvalitativ studie om fritidshemslärares förhållningssätt till musikanvändning i fritidshemmets verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Laura Rexhepi; Viktor Hammering; [2018]
  Nyckelord :Musik; fritidshem; identitet; kommunikation; relationer;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att belysa vad fritidslärare och pedagoger tänker kring musikanvändningen i fritidshemsverksamheten. Vi har utgått ifrån den kvalitativa metoden, en metod som bygger på att djupgående intervjua ett mindre antal lärare på olika fritidshem. LÄS MER

 3. 3. Lärorika barn leka bäst : Ideologiska dilemman i pedagogiska planeringar för fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Karin Alm; Adam Ahlström; [2018]
  Nyckelord :Barns perspektiv; Barnperspektiv; Fritidshem; Pedagogiska planeringar; Pedagogisk styrning; Diskursanalys; Ideologiska dilemman.;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen syftar till att undersöka hur personal i fritidshemmet kategoriserar barn och hur pedagogisk styrning tillämpas i de pedagogiska planeringar som formuleras för fritidshemmets verksamhet. Med bakgrund i fritidshemmets unika position som tar avstamp i att skapa en meningsfull fritid för barn är det relevant att undersöka detta, i synnerhet då fritidshemmet genomgår stora förändringar. LÄS MER

 4. 4. Vad kan begränsa utomhuspedagogiken i verksamheten? : -Åtta lärares erfarenheter, inställningar och uppfattningar om utomhuspedagogik.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Ann-Sofie Nordlund; Ulrika Jonsson; [2018]
  Nyckelord :hinder; minimeras; utomhusmiljön; utomhuspedagogik.;

  Sammanfattning : Forskningen tyder på att det är fördelaktigt med utomhuspedagogik på många vis för eleverna. Men som vi uppmärksammat så har flertalet lärare oftast sin undervisning inomhus och utnyttjar inte utomhusmiljöns potential för att stärka upp teorin med praktik. LÄS MER

 5. 5. Fritidspedagogers arbete med flerspråkiga barn i fritidshemmet : En kvalitativ undersökning om hur fritidspedagoger upplever flerspråkighet i fritidsverksamheten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Albijana Sefa; Matilda Östergren; [2018]
  Nyckelord :After-school centre; after-school teacher; multilingual children; interview; Flerspråkiga barn; fritidshem; fritidspedagog; intervju;

  Sammanfattning : I fritidshemmen möts de flerspråkiga barnen av fritidspedagoger och svenskfödda barn. Enligt undersökningar vi tagit del av är det viktigt att bemötandet av de flerspråkiga barnen är genomtänkt och anpassat efter deras behov och kulturer. Det måste också ske med ett stimulerande arbetssätt. LÄS MER