Sökning: "Sareda Hussein"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sareda Hussein.

  1. 1. Hälsofrämjande arbete i fritidshem.

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

    Författare :Aziz Tatlian; Sareda Hussein; [2024-02-21]
    Nyckelord :Hälsa; fritidshem; hälsofrämjande arbete; KASAM; ramfaktorer; delaktighet; fysisk aktivitet;

    Sammanfattning : Vår studie handlar om hur olika fritidspedagoger arbetar hälsofrämjande i sin fritidshem verksamhet, särskilt inom inomhus- och utomhusmiljöer samt närliggande natur. Barn och ungdomar når knappt upp till den dagliga aktivitetsnivån och är i hög grad stillasittande av olika anledningar. LÄS MER