Sökning: "ramfaktorer"

Visar resultat 1 - 5 av 543 uppsatser innehållade ordet ramfaktorer.

 1. 1. Stora barngruppsstorlekar i fritidshemmet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Malin Ivares; Emilia Antonsson; [2023-10-26]
  Nyckelord :Barngruppsstorlek; pedagog; fritidshem; interaktion; anpassningar; ramfaktorteori; inre ramar; yttre ramar;

  Sammanfattning : Fritidshemmets uppdrag har genom tiderna förändrats och barngrupperna blir allt större och större. Studiens syfte är att undersöka hur pedagoger i fritidshem arbetar utifrån den stora barngruppsstorleken. LÄS MER

 2. 2. Vadå fysisk aktivitet, de springer ju och leker varje dag.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Laila Holm; Jimmy Winberg; [2023-10-26]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; Hälsa; Fritidshem;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att ta reda på hur grundlärare i fritidshem uppfattar den fysiska aktiviteten på fritidshemmen och vilka hälsoaspekter som kommer till uttryck i tal om fysisk aktivitet hos lärare i fritidshem. I vår studie har vi använt oss av kvalitativa metoder, intervjuerna har spelats in och senare färgkodas. LÄS MER

 3. 3. Inget tjafs och bråk!

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Anna Konstantoulas; Daniel Rosenqvist; [2023-10-24]
  Nyckelord :rast; rastverksamhet; praktikgemenskap; allians; ramfaktorer; inneslutning; uteslutning;

  Sammanfattning : Denna fallstudie syftar till att jämföra förutsättningar att bedriva en rastverksamhet som skapar möjligheter för elever att ingå i praktikgemenskaper och allianser. Vi undersöker om synen på rasten som social arena för elever, det pedagogiska uppdraget och förutsättningarna skiljer sig åt mellan skolorna. LÄS MER

 4. 4. Att skapa en plats för återhämtning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Olof Öhrn; Linnéa Berntsson; [2023-10-24]
  Nyckelord :vila; rekreation; fritidshem; styrning; planering; barns behov;

  Sammanfattning : Examensarbetets syfte är att undersöka hur man arbetar för att erbjuda vila och rekreation i fritidshemmet. För att ta reda på det har vi studerat hur arbetet ser ut i planeringsfasen, i utformningen av verksamheten och i arbetet med eleverna. Vi har utgått från en kvalitativ metod i form av intervjuer med lärare i fritidshem. LÄS MER

 5. 5. Musik i fritidshem

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Jimmy Marcus Sjöstrand; Mattias Manne; Mikael Nyborg; [2023-10-19]
  Nyckelord :identitetsskapande; hälsa; musik; ramfaktorer; fritidshem; lärare i fritidshem; musicking; socialkonstruktionism; didaktik; musikdidaktik;

  Sammanfattning : Musikens roll i fritidshemmet är generellt sett ett område där det finns en betydligt liten mängd forskning om hur musik används inom fritidshemmets kontext. Syftet med vår studie är att undersöka hur musikundervisning konstrueras i fritidshem i ett didaktiskt perspektiv, enligt grundlärare i fritidshem med inriktning musik. LÄS MER