Sökning: "ramfaktorer"

Visar resultat 1 - 5 av 379 uppsatser innehållade ordet ramfaktorer.

 1. 1. Storleken har visst en betydelse : En kvantitativ studie om sambandet mellan relationsskapande och klasstorlek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Susanne Paulsson Yildiz; Johanna Rask; [2021]
  Nyckelord :Relationsskapande; Klasstorlek; Enkät; Gruppsykologi; Ramfaktorer;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med ökad kunskap om sambandet mellan relationsskapande, mellan lärare och elev, och klasstorleken. De frågor som undersöks är; Hur bedömer lärarna relationerna i klassen?; Vilka faktorer anser lärarna påverkar relationsskapande till eleverna i klassen?; Vilken inställning har lärarna till klasstorlek i allmänhet och den egna klasstorleken i synnerhet?; Hur ser relationen mellan relationsskapande och klasstorleken ut? Undersökningen är kvantitativ i form av en webbenkät med slutna frågor. LÄS MER

 2. 2. Grundskollärares inställning till deras arbetsplats och arbetssituation : En kvantitativ enkätundersökning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Ellen Allocco; Hanna Wallberg; [2021]
  Nyckelord :Ramfaktorteorin; faktor; arbetsplats; arbetssituation; arbetsmiljö; grundskollärare;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utifrån ramfaktorteorin undersöka grundskollärare arbetssituation och granska vilka faktorer lärarna prioriterar på deras arbetsplatser. Studien utgår från två forskningsfrågor: 1) Vilka ramfaktorer upplever grundskollärarna som viktigast på sin arbetsplats? 2) Hur ser grundskollärararna på sin arbetssituation utifrån ett fokus på ramfaktorer?  Teorins används som ett analysverktyg för att identifiera ramfaktorer som har effekt på grundskollärares arbetsplatser och arbetssituation. LÄS MER

 3. 3. Likvärdig och allsidig examination i samhällskunskap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Anton Hållö; Jeff Karlsson; [2021]
  Nyckelord :allsidig bedömning; examinationsform; inre faktorer; likvärdighet; ramfaktorer; samhällskunskap; yttre faktorer;

  Sammanfattning : Examensarbetet bygger på en empirisk undersökning. Datamaterialet är insamlat genom intervjuer med två högstadielärare, samt genom enkäter som besvarats avfemtiofyra högstadieelever. Syftet med examensarbetet har varit att få kunskap om hur allsidig och därmed likvärdig examinationen i är på högstadiet i ämnet samhällskunskap. LÄS MER

 4. 4. Vem bestämmer i förskolan? : En kvalitativ studie utifrån förskollärarens perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Mina Akyildiz; Sofie Skoglund Gredfors; [2021]
  Nyckelord :Delaktighet; Förskola; Inflytande; Förhållningsätt; Relationella perspektivet;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur barn har- och ges möjlighet till delaktighet och inflytande genom förskollärarens förhållningssätt. Studien utgår från en kvalitativ metod där semistrukturerade intervjuer har genomförts med nio legitimerade förskollärare. LÄS MER

 5. 5. Bollspel som underlag för betyg i Idrott och Hälsa : En studie om likvärdig betygssättning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Fredrik Lagercrantz Varvne; [2021]
  Nyckelord :ball games; assessment; equivalent grading; frame factors; physical education; bollspel; idrott och hälsa; likvärdiga betyg; ramfaktorer; summativ bedömning;

  Sammanfattning : Abstract As part of the 1990;s school reform one aim was to reinforce the objective of knowledge, and physical education and health (PE) went from being a recreational subject to a subject of knowledge among others. As part of the reform a new criterion-referenced grading system was introduced. LÄS MER