Sökning: "ramfaktorer"

Visar resultat 1 - 5 av 257 uppsatser innehållade ordet ramfaktorer.

 1. 1. Gruppstorlek i musikundervisning : Hur musiklärares didaktiska val påverkas av undervisning i hel- kontra halvklass

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle; Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Simon Svedmyr; Malin Nyberg; [2019]
  Nyckelord :Helklass; halvklass; gruppstorlek; musikundervisning; läroplan; individanpassning; ramfaktorer;

  Sammanfattning : Den här undersökningen behandlar ämnet gruppstorlek och hur musiklärares didaktisk val påverkas av gruppstorlekarna hel- och halvklass. Undersökningens underlag bygger på sex stycken kvalitativa intervjuer med musiklärare verksamma i grundskolan som arbetar eller har arbetat både i hel- och halvklass. LÄS MER

 2. 2. Undervisning om hållbar utveckling : Utveckling, implementering och utvärdering av ett lärarstöd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande; KTH/Lärande

  Författare :Love Berzell; Magdalena Hamlin; [2019]
  Nyckelord :sustainable development; teaching support; frame factors; hållbar utveckling; lärarstöd; ramfaktorer;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling har en framträdande plats i läroplanen för grundskolan och ambitionen är att hållbar utveckling ska genomsyra skolans verksamhet. Det har dock visat sig att implementering av hållbar utveckling i undervisningen är svårt att utföra i praktiken. LÄS MER

 3. 3. "Ska man veta det så här på rak arm?" : En studie om förskollärares syn på arbetet med förskolans jämställdhetsuppdrag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Hanna Wikström; Erika Andersson; [2019]
  Nyckelord :Jämställdhetsuppdrag; Traditionella könsmönster; Ramfaktor; Förskola; Möjligheter; Hinder;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utifrån ramfaktorteorin synliggöra möjligheter och hinder i förskollärares arbete med förskolans jämställdhetsuppdrag, med specifikt fokus på attmotverka traditionella könsmönster. Frågeställningar som ska besvaras berör hur förskollärare beskriver sitt arbete med att motverka traditionella könsmönster men ocksåvilka ramfaktorer som möjliggör restpektive hindrar arbetet. LÄS MER

 4. 4. Förskollärares tankar kring uteviselsen : Tankar utifrån ett didaktiskt perspektiv och faktorers inverkan på utevistelsen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Lina Schönborg; Petra Thor; [2019]
  Nyckelord :förskola; förskollärares roll; ramfaktorer; utevistelse;

  Sammanfattning : Utevistelsen får en allt större plats i svenska förskolor, därför syftar studien dels till att undersöka förskollärares tankar kring utevistelsen utifrån ett didaktiskt perspektiv och dels vilka faktorer påverkar implementeringen av den didaktiska planeringen i förskolan. Frågeställningarna i studien är, hur tänker förskollärare kring utevistelsen i förskolan utifrån ett didaktiskt perspektiv? Och vilka faktorer påverkar förskollärarens didaktiska planering av utevistelsen? För att synliggöra förskollärares tankar har studien tagit avstamp i en kvalitativ ansats med intervju som verktyg. LÄS MER

 5. 5. Källkritik i svenskämnet för årskurs 4–6 : En  läroplansteoretisk studie om styrdokument och dess tolkning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Marcus Nelimarkka; Rasmus Nygren; [2018]
  Nyckelord :Källkritik; kritiska perspektiv; årskurs 4–6; undervisning; svenska.;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att studera hur den tolkade läroplanen förhåller sig till den avsedda läroplanen om källkritik i svenska för årskurs 4–6. För att uppnå studiens syfte analyseras de delar av förarbeten och läroplanen för grundskolan som behandlar undervisning i källkritik för årskurs 4–6 samt sex intervjuer med grundskolelärare. LÄS MER