Sökning: "ramfaktorer"

Visar resultat 1 - 5 av 340 uppsatser innehållade ordet ramfaktorer.

 1. 1. MUSIKUNDERVISNINGEN I GRUNDSKOLA Från musiklärarens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Anastasiia Bila; [2020-01-07]
  Nyckelord :Musikundervisning; grundskolan; intervju; ramfaktorer; proximala utvecklingszonen ZPD Vygotskij;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med denna studie är att undersöka hur musiklärare i grundskolan tolkar sitt uppdrag och utformar musikundervisning till stöd för elevers lärande.Teori:De teoretiska perspektiv som examensarbetet utgår från är ramfaktorteorin samt det teoretiska begreppet, den proximala utvecklingszonen av Vygotskij, ska vidare används i studien som analysverktyg utifrån resultat i undersökningen. LÄS MER

 2. 2. ”Det handlar inte bara om miljön” : En fenomenografisk analys av lärares uppfattningar om utbildning för hållbar utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Sofie Ståhlgren; Axel Skärvall; [2020]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; utbildning för hållbar utveckling; fenomenografi;

  Sammanfattning : Lärande och utbildning har genom internationella målbestämmelser fått en central roll i arbetet mot att stärka förutsättningarna för en hållbar framtid (SOU 2004: 36ff). I ljuset av detta har Sverige som ambition att vara ett föregångsland för att uppnå de globala målsättningar som satts upp (Regeringskansliet 2018: 3). LÄS MER

 3. 3. Inkluderande interventionsmetoder i klassrummet för elever som inte uppnår målen i matematik ur några speciallärares perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Anna-Maria Johansson; Marta Hanna Asmar; [2020]
  Nyckelord :Specialpedagogik; inkluderande interventioner; ramfaktorer; interventionsmetoder; elev i matematiksvårigheter;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att beskriva hur några speciallärare använder inkluderande interventionsmetoder på klassrumsnivå för elever som riskerar att inte uppnå kunskapskraven i matematik. Utifrån en kvalitativ forskningsansats med halvstrukturerade intervjuer försöker studien att belysa två frågeställningar: Hur beskriver dessa speciallärare sitt arbete med inkluderande interventioner i grupp med hänsyn till organisering av interventioner och elever i svårigheter? Hur ramfaktorer som styrdokument, organisation, miljö och tid har betydelse för val av interventioner? Studiens resultat analyserades utifrån ramfaktorteoretiskt tänkande samt Skrtics teori om byråkratier. LÄS MER

 4. 4. Gräva på djupet eller bredda horisonten? : Lärares syn på matematikundervisningens utformning för begåvade elever

  M1-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Cornelia Jakobsson; Eva-Pia Mattsson; [2020]
  Nyckelord :Acceleration; berikning; begåvade elever; matematiska färdigheter; ramfaktorer;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning var att undersöka om undervisningen för de begåvade eller högpresterande eleverna dels var meningsfull, men också att undersöka om undervisningen antog en accelererande eller berikande karaktär. Utöver detta undersöktes lärarnas uppfattning om vilka kringliggande faktorer som påverkade deras undervisning. LÄS MER

 5. 5. Utomhuspedagogik - men var? : En kvalitativ studie som jämför fritidslärares förhällningssätt till utomhuspedagogik i olika storstadsområden samt vilka ramfaktorer som påverkar

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anneli Bailey; Kais Abdennabi; [2020]
  Nyckelord :Utomhuspedagogik; fritidshem; ramfaktorteori; innerstad; närförort; hinder; plats;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur fritidslärarna beskriver att de förhåller sig till utomhuspedagogik i olika storstadsmiljöer samt vilka hinder eller möjligheter de ser med utomhuspedagogik. För att besvara studiens frågeställning har vi genomfört kvalitativa intervjuer med elva informanter i olika storstadsskolor. LÄS MER