Sökning: "Ramfaktorer"

Visar resultat 1 - 5 av 565 uppsatser innehållade ordet Ramfaktorer.

 1. 1. Hälsofrämjande arbete i fritidshem.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Aziz Tatlian; Sareda Hussein; [2024-02-21]
  Nyckelord :Hälsa; fritidshem; hälsofrämjande arbete; KASAM; ramfaktorer; delaktighet; fysisk aktivitet;

  Sammanfattning : Vår studie handlar om hur olika fritidspedagoger arbetar hälsofrämjande i sin fritidshem verksamhet, särskilt inom inomhus- och utomhusmiljöer samt närliggande natur. Barn och ungdomar når knappt upp till den dagliga aktivitetsnivån och är i hög grad stillasittande av olika anledningar. LÄS MER

 2. 2. Närvarande möjliggörare eller begränsad helikopterlärare.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Madelene Engblom; Linn Mellbin Holmberg; [2024-02-21]
  Nyckelord :barns aktörskap; fritidshem; lärare i fritidshem; förhållningssätt; barndomssociologi; intervju och observation.;

  Sammanfattning : Fritidshemmet ska enligt ”Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet” (Lgr22, 2022, s.25) stimulera barnens utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull fritid. Barn behöver dels ges utrymme att vara sina egna aktörer med tillräckligt mycket fri tid och fri lek. LÄS MER

 3. 3. Högläsning i förskolan i spänningsfältet mellan policy och praktik : En kvalitativ studie om pedagogernas perspektiv på högläsningens roll i förskolan

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Rania Abdelatif; [2024]
  Nyckelord :förskola; högläsning; läroplansteori; pedagoger och språkutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om pedagogernas perspektiv på högläsningens roll i förskolan, samt vilka möjligheter och utmaningar som de upplever i sitt arbete med högläsning. Denna studie har sin utgångspunkt i läroplansteorin för att förstå hur pedagoger i förskolan uppfattar och implementerar läroplanens mål om högläsning och vilka faktorer som påverkar pedagogernas möjligheter i sitt arbete med högläsning. LÄS MER

 4. 4. Friluftslivsundervisning på högstadiet : en enkätstudie om formativ bedömning och ramfaktorer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Jonathan Rosén; Nathan Freeman; [2024]
  Nyckelord :Friluftsliv; formativ bedömning; ramfaktorer; högstadie; enkätstudie;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med studien är att undersöka hur lärare i idrott och hälsa på högstadiet arbetar inom friluftsliv, vilka aktiviteter som premieras, samt hur de beskriver att deras arbete med formativ bedömning inom friluftsliv ser ut. Vidare ämnar vi även analysera de ramfaktorer som påverkar friluftslivsundervisning och den formativabedömningen inom friluftsliv. LÄS MER

 5. 5. Bland sockor, spöken och pepparkakor : En undersökning av traditioner och kulturarv i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Annika Weman; [2024]
  Nyckelord :Förskola; kulturarv; läroplan; traditioner;

  Sammanfattning : Traditioner tar traditionellt en stor plat i förskolans verksamhet men läroplansmålet kring ämnet är öppet och i många fall svårtolkat. Mitt syfte är att undersöka hur pedagoger i förskolan uppfattar uppgiften att överföra traditioner och kulturarv till kommande generationer. LÄS MER