Hälsofrämjande arbete i fritidshem.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Sammanfattning: Vår studie handlar om hur olika fritidspedagoger arbetar hälsofrämjande i sin fritidshem verksamhet, särskilt inom inomhus- och utomhusmiljöer samt närliggande natur. Barn och ungdomar når knappt upp till den dagliga aktivitetsnivån och är i hög grad stillasittande av olika anledningar. Vi valde att genomföra denna undersökning då barn tillbringar en betydande del av sin vardag i skolmiljön, inklusive fritidshem. Syftet med studien var att undersöka hur fritidslärare arbetar hälsofrämjande. I studien undersöktes det hur lärare i fritidshem främjar barns hälsa, vilka strategier de använde sig av för att få barnen att delta, och vilka utmaningar som fanns med att arbeta med hälsa i fritidshem. Vi utgick från en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer. Valet av denna metod gjordes för att möjliggöra djupgående samtal och för att förstå pedagogernas tankar kring våra frågeställningar. Intervjuerna omfattade lärare från olika skolor, och totalt intervjuades 5 fritidslärare. Resultaten genomfördes med stöd av teorierna KASAM och ramfaktorteori och visar fritidslärarnas syn på hälsa, där de ansåg att begreppet hälsa är svårt att definiera och tolka. Ramfaktorteorin bidrog till hur lärarna arbetar hälsofrämjande utifrån de förutsättningar de har och betonade att faktorer som lokaler, stora barngrupper och personalnedskärningar påverkar deras arbete. KASAM-teorin bidrog till att förstå hur lärarna trots utmaningarna strävade efter att skapa en meningsfull och begriplig miljö för barnen, vilket är centrala element för att främja deras övergripande hälsa och välbefinnande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)