Sökning: "KASAM"

Visar resultat 1 - 5 av 1814 uppsatser innehållade ordet KASAM.

 1. 1. Förskollärares syn på relationen mellan hälsa och utomhuspedagogik : En intervjustudie med förskollärare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Anna Forsell; Susanne Hedlund; [2023]
  Nyckelord :physical health; mental health; outdoor pedagogy; comprehensibility; meaningfulness; manageability; fysisk hälsa; psykisk hälsa; utomhuspedagogik; begriplighet; meningsfullhet; hanterbarhet;

  Sammanfattning : Barns fysiska och psykiska hälsa har en viktig koppling till den utomhuspedagogiska verksamheten. Tidigare forskning visar att utomhuspedagogik är positivt för barnens hälsa, koncentrationsförmåga, inlärning, samarbetsförmåga och välmående. LÄS MER

 2. 2. "MAN VILL FINNAS DÄR FÖR KLIENTERNA, MAN VILL KUNNA GÖRA MYCKET, MEN MAN RÄCKER INTE TILL" : En kvalitativ studie om arbetsrelaterad stress och psykisk ohälsa hos socialsekreterare inom socialtjänsten

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Natalia Hormez; Gabriella Markus; [2023]
  Nyckelord :Psykisk ohälsa; arbetsrelaterad stress; utbrändhet; arbetsmiljö; arbetsbelastning;

  Sammanfattning : Stress och psykisk ohälsa är något som de flesta människor någon gång i livet påträffar. Stress kan tolkas på olika sätt beroende på de sammanhang och situationer den enskilde befinner sig i. LÄS MER

 3. 3. ”JAG VET INTE OM DET JAG HAR UPPLEVT ÄR SEKUNDÄR TRAUMATISERING MEN…” : En kvalitativ studie om sekundär traumatisering hos socialsekreterare.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Malin Hällgren; Jenny Wässman; [2023]
  Nyckelord :Secondary trauma; Coping; Sense of coherence; Social worker; Role conflict; Peer support; Sekundärt trauma; Coping; KASAM; Socialarbetare; Rollkonflikt; Kollegialt stöd;

  Sammanfattning : Sekundär traumatisering beskriver ett tillstånd som kan uppstå till följd av att arbeta med traumatiserade människor. Konsekvensen av att drabbas av sekundär traumatisering kan ge livslånga psykiska och fysiska besvär hos den drabbade. LÄS MER

 4. 4. ”Hur kan man inte vilja leva när jag finns?” : En analys av bilderböcker om psykisk ohälsa och deras förmåga att stärka barns KASAM

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Amanda Randau; Johanna Johansson Sjöstrand; [2023]
  Nyckelord :children’s picturebooks; children’s literature; parental mental illness; sense of coherence; social work; barnlitteratur; bilderböcker; känsla av sammanhang; psykisk ohälsa; socialt arbete;

  Sammanfattning : Multiple studies show that growing up with a mentally ill parent affects children in many ways. In recent years many children ́s picturebooks about mental illness have been published, making it an accessible subject for the youngest readers. LÄS MER

 5. 5. Bollspelets roll och syfte i ämnet idrott och hälsa : Elevers uppfattningar om momentet bollspel

  M1-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Hanna Friberg; Alicia Kaski Karlsson; [2023]
  Nyckelord :Bollspel; idrott; hälsa; elever; uppfattning; tävlingsmoment; bollspelets roll; syfte; läroplan;

  Sammanfattning :                                                                                                               Syfte och frågeställningar: Tidigare forskning har visat att momentet bollspel dominerar i ämnet idrott och hälsa trots att ordet bollspel inte förekommer i läroplanen. Detta anses som problematiskt då undervisningen blir ensidig vilket bidrar till att elever går miste om möjligheten att utveckla och visa kunskap i andra aktiviteter (Skolinspektionen, 2018). LÄS MER