Sökning: "Johanna Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 189 uppsatser innehållade orden Johanna Persson.

 1. 1. Hur framställs gärningspersoner beroende på kön? : En kritisk diskursanalys av hur svensk dags- och kvällspress porträtterar gärningspersoner utifrån ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Ida Larsson; Elin Persson; [2023]
  Nyckelord :gender theory; feminists’ theory; critical discourse analysis; Aftonbladet; Expressen; Svenska Dagbladet; Dagens Nyheter; genusteori; feministisk teori; kritisk diskursanalys; Aftonbladet; Expressen; Svenska Dagbladet; Dagens Nyheter;

  Sammanfattning : Utifrån kritisk diskursanalys som metod och tillvägagångssätt har denna studie analyserat hur de rikstäckande nyhetstidningarna Aftonbladet, Expressen, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter porträtterar och beskriver kvinnan respektive mannen som gärningsperson med genusperspektivet som utgångspunkt. Studien har genomförts genom en jämförande analys av nyhetsartiklar utifrån två kända rättsfall, mordet i Arboga med Johanna Möller och Mohammad Rajabi samt styckmordet i Karlskrona med Anatoliy Pettersson och Leonard Höglind som gärningspersoner. LÄS MER

 2. 2. Palliativ vård : En litteraturöversikt av sjuksköterskors perspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Ann-Charlotte Nederlund; Johanna Persson; [2023]
  Nyckelord :Erfarenhet; kommunikation; litteraturöversikt; palliativ vård; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Background: It is part of nurses' professional role to meet patients and relatives in palliative care. Palliative care aims to relieve suffering before death, due to illness, injury or natural aging. LÄS MER

 3. 3. Återvinning av glasull : Mot en mer hållbar utveckling

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Milacic Marija; Persson Johanna; [2023]
  Nyckelord :Glass Wool; Recycling; Waste; Landfill; Sustainability; Glasull; Återvinning; Avfall; Deponi; Hållbarhet;

  Sammanfattning : Studiens syfte undersökte återvinningsproblematiken kring materialet glasull och varför glasull i hög grad hamnar på deponi. Studien är utförd som en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer för att få mer detaljerade svar och mer kunskap om glasull från organisationer som arbetar med materialet. LÄS MER

 4. 4. F-6-lärares allmänna attityder till utomhuspedagogik i biologi och för främjandet av elevers kunskaper om djurliv : Primary school and preschool class teachers ́ general attitudes towards outdoor education in biology and to promote students ́ knowledge about wildlife

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Johanna Persson; [2023]
  Nyckelord :attityd; begrepp; biologi; djurliv; F-6-lärare; kunskaper och utomhuspedagogik;

  Sammanfattning : Arbetets problemområde handlar om att det finns många anledningar till att bedriva utomhusundervisning som forskningen visar på samtidigt som det finns en osäkerhet bland lärare att ta sig ut med eleverna. Syftet med denna uppsats är att ta reda på lärares (i F-6) attityder till att bedriva utomhuspedagogisk undervisning i biologi och för att elever ska få ämnesspecifika kunskaper och begreppskunskaper om djurliv. LÄS MER

 5. 5. Sex som självskadebeteende i form av prostitution hos unga kvinnor i Sverige - En kvalitativ innehållsanalys utifrån fyra biografier om hur sex som självskadebeteende bättre kan förebyggas av professionella

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Denice Åkerblom; Johanna Persson; [2023]
  Nyckelord :Sex as self-injury; prostitution; preventive social work; anxiety management; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to get a better understanding of sex as self-injury in the form of prostitution among young women. With a better understanding of this subject, hopefully, signs pointing at sex as self-injury can be identified earlier, which could lead to increased identification of women who live with these behaviors. LÄS MER