Sökning: "Johanna Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 152 uppsatser innehållade orden Johanna Persson.

 1. 1. Professionellas erfarenheter om sexuella övergrepp hos ungdomar i åldern 16 – 19 år

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Johanna Kärrberg; Alice Persson; [2020]
  Nyckelord :Sexual abuse; effects; identification; adolescents; action plan.; Sexuella övergrepp; effekter; identifiering; ungdomar; handlingsplan.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka professionellas erfarenheter av att identifiera ungdomar i åldern 16 - 19 år som är eller har varit utsatta för sexuella övergrepp. Dessa erfarenheter diskuteras i dialog med den aktuella vetenskapen om hur sexuella övergrepp kan identifieras. LÄS MER

 2. 2. Ett perspektiv - är det tillräckligt? : En fallstudie om hur metaforiska perspektiv kan användas som stöd inför utveckling av informationssystem

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Josefin Persson; Johanna Fouckt; [2020]
  Nyckelord :informatik; organisationsmetaforer; informationslogistik; informationssystem;

  Sammanfattning : Studien utförs på fallföretaget Ymer Technology som befinner sig i tillväxt. Företaget har planer på att införa ett informationssystem men i nuläget finns det en problematik kring att de inte har dokumenterade processer. LÄS MER

 3. 3. Du ser mig, du hör mig, men beaktas mina åsikter? : En studie om barns delaktighet i utredningar som rör vårdnad, boende och umgänge

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Caroline Kvarnström; Johanna Persson; [2020]
  Nyckelord :Children s participation; custody; housing and social investigations; family law; the Convention on the Rights of the Child; Barns delaktighet; vårdnads-; boende- och umgängesutredning; familjerätt; barnkonventionen;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka om och hur utredningstexter som rör vårdnad, boende och umgänge förverkligar barns delaktighet. Vi har använt oss av kvalitativ metod och studiens empiri består av 12 utredningstexter som rör vårdnads-, boende- och umgängesutredningar. LÄS MER

 4. 4. "Att bolla idéer" - En studie om studenters behov av karriärvägledning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sandra Persson; Johanna Warme; [2020]
  Nyckelord :behov; karriär; karriärvägledning; yrkeskännedom; studenter;

  Sammanfattning : Den svenska skolan har skyldighet att förbereda elever inför framtida karriärval. I styrdokumenten finns uppmaningar för hur karriärvägledning i skolan bör styras. Under utbildningen till studie- och yrkesvägledare har vi upplevt att individers egna behov av karriärvägledning sällan framförs. LÄS MER

 5. 5. Hedersrelaterat våld i media : En kvalitativ studie om svenska tidningars gestaltning av religion och kultur i artiklar om hedersrelaterat våld under åren 2002 - 2012

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Amanda Persson; Johanna Johansson Hammarlund; [2020]
  Nyckelord :Hedersrelaterat våld; Pela Atroshi; Fadime Sahindal; Abbaz Rezai; medier; hedersmord; dagstidningar;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to compare and analyze the portrayal of religion and culture in articles from Aftonbladet, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter and Dagen which are newspapers in which possess different ideological backgrounds. The honor killings of Pela Atroshi, Fadime Sahindal and Abbas Rezai will provide the basis of the study. LÄS MER