Sökning: "Johanna Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 144 uppsatser innehållade orden Johanna Persson.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av språkbarriärer i vården

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sebastian Persson; Johanna Vo-Van; [2019-08-16]
  Nyckelord :språkbarriärer; sjuksköterska; erfarenheter; tolk;

  Sammanfattning : Bakgrund: Med en ökad immigration över hela världen, bland annat i Sverige, blir det allt vanligare att sjuksköterskan hamnar i vårdsituationer där språkbarriärer uppstår. Sjuksköterskan ansvarar för att uppfylla patientens omvårdnadsbehov där kommunikation spelar en stor roll och står som ett nyckelbegrepp i kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska. LÄS MER

 2. 2. Anestesisjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter under sekundärtransport : En kvalitativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap

  Författare :Carl Persson; Johanna Adielsson; [2019]
  Nyckelord :experiences; interhospital transport; nurse anesthetist; anestesisjuksköterska; sekundärtransport; upplevelser;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Anestesisjuksköterskan har omvårdnadsansvaret för patienter under sekundärtransport i Sverige och har därför en viktig roll. Nuvarande forskning beskriver att anestesisjuksköterskor upplever bristande kommunikation och svårigheter med att vårda i ambulans. LÄS MER

 3. 3. Kroppsbehandlingar : Är konsumenten rättslös vid en felaktigt utförd kroppbehandling?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Julia Ramberg; Johanna Persson; [2019]
  Nyckelord :Kroppsbehandlingar; skönhetsbehandlingar; konsument; konsumenträtt;

  Sammanfattning : Kroppsbehandlingar vilka utförs i syfte att förändra utseendet är i dagsläget inte reglerat i någon konsumentlagstiftning. Tvisterna prövas vanligtvis hos Allmänna reklamationsnämnden, som då tillämpar konsumenttjänstlagen analogt i den mån det är möjligt. LÄS MER

 4. 4. ”Det var bara där uppe som den var mycket sne” : En learning study om vardagsteknik i förskolan

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Pedagogik språk och Ämnesdidaktik; Luleå tekniska universitet/Pedagogik språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Johanna Persson; Lovisa Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Learning study - Stödyta - Teknik i förskolan - Tyngdpunkt - Variationsteori;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att genom förskollärarens förhållningssätt ta reda på hur förskolebarns förståelse kan utvecklas för ett teknikrelaterat lärandeobjekt. För att ta reda på det har en learning study genomförts. Lärandeobjektet är tyngdpunkt och stödyta. LÄS MER

 5. 5. Hur universitetsledningar kan arbeta för att minska tjänsteresornas koldioxidutsläpp : en fallstudie av Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Johanna Persson; Matilda Persson; [2019]
  Nyckelord :motivation; hållbart resande; klimatsmart; universitetsledningar;

  Sammanfattning : En utav de största hållbarhetsutmaningar som samhället står inför idag kretsar kring klimatfrågan. Klimatförändringarnas största orsak världen över är koldioxidutsläppen vilket påverkas av såväl stora som små aktörer. LÄS MER