Sökning: "Elin Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 97 uppsatser innehållade orden Elin Persson.

 1. 1. LOBBYISTER OCH EU En kvalitativ analys av lobbying på EU:s institutioner

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Elin Persson; [2019-02-14]
  Nyckelord :lobbyism: NGOs: argument: kvalitativ textanalys;

  Sammanfattning : Lobbying as a phenomenon and its purpose has been debated for decades. Some say it is used by big corporations trying to influence politicians to see it their way. Some scientists say lobbying provides a channel for the public to participate, by voicing their opinions. LÄS MER

 2. 2. Social hållbarhet på attraktiva destinationer : en komparation av öarna Paxos och Boracay ur ett besöksperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Isabelle Fors; Elin Persson; Niina Torvinen; [2019]
  Nyckelord :Boracay; Paxos; Islands; Social sustainability; Sustainability; Globalization; Tourism; Boracay; Paxos; Öar; Social hållbarhet; hållbarhet; globalisering; turism;

  Sammanfattning : The tourist streams have increased more and more over the years. Thanks to the technology and globalization, it has contributed to an increased tourism and impact on destinations. The purpose of the study was to investigate whether social sustainability is affected by tourism on Paxos and Boracay from a visitor perspective. LÄS MER

 3. 3. Läxa eller inte läxa, det är frågan En kvalitativ studie som åskådliggör några lågstadieelevers attityder till matematikläxan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Elin Persson; [2018-01-11]
  Nyckelord :Matematikläxa; läxa; attityder; förhållningssätt; förutsättningar; elever; föräldrar;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att åskådliggöra några elevers attityder och förhållningssätt till matematikläxan, med avsikt att ge lärare som arbetar med elever i grundskolans tidigare år en utgångspunkt för att reflektera kring framtida beslut angående utdelning av matematikläxa till sina elever. Min valda metod är kvalitativ studie där 16 semistrukturerade intervjuer med elever i årskurs två och tre genomfördes för att samla in empiri. LÄS MER

 4. 4. Homosexualitet i ungdomslitteraturen : En komparativ litteraturstudie om homosexualitet i ungdomslitteraturen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Elin Persson; [2018]
  Nyckelord :homosexualitet; ungdomslitteratur; normkritisk undervisning; heteronorm; didaktik; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : This essay treats the subject of homosexuality in Young Adult literature, this is done by a comparative book-study from the British author Aidan Chambers book Dance on my grave (1982) and the Swedish author Anna Ahlunds book Du, bara (2016). Both books have a homosexual protagonist as their main character. LÄS MER

 5. 5. Ett fotsteg i ljudets riktning : Om foley och dess påverkan på filmupplevelsen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion; Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Elin Kristoffersen; Lukas Persson; [2018]
  Nyckelord :Ljudläggning; foley; fotsteg; fenomenologi; filmupplevelse.;

  Sammanfattning : Denna uppsats berör en aspekt inom ljudläggning, närmare bestämt foley. Med fenomenologi som teori och metod undersöker vi om foley kan påverka uppfattningen av ett visst fenomen, såsom Materialkännedom, Rumsuppfattning och Karaktärsuppfattning. LÄS MER