Sökning: "TAKK"

Visar resultat 1 - 5 av 189 uppsatser innehållade ordet TAKK.

 1. 1. Användning av TAKK i förskolan som alternativ kommunikation : Förskollärarens uppfattningar om Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Sukanya Vikman; Johanna Bolin Åhlander; [2020]
  Nyckelord :förskollärare; inkludering; mediering; språkutveckling; TAKK;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka förskollärares uppfattningar om användandet av TAKK, Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation, samt hur verktyget kan främja barns språkutveckling. Det sociokulturella perspektivet kan relateras till TAKK då tecken används som ett medierande redskap i kommunikation, språk och tänkande. LÄS MER

 2. 2. Pedagogers stöttning av barns språkutveckling : En kvalitativ studie med ett sociokulturellt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sonila Licenji; Ebru Yeser; [2020]
  Nyckelord :Språk; Barns språkutveckling; Pedagogers arbetsmetoder; Undervisning; Barngrupp; Verktyg i pedagogisk miljö; Sociokulturell teori;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagogerna förhåller sig till undervisning somstimulerar alla barns språkutveckling. Vi har genomfört kvalitativa intervjuer där verksammapedagoger svarat utifrån en ostrukturerad intervjuguide. LÄS MER

 3. 3. Kan TAKK vara en hjälpande hand i förskolans verksamhet? : En textanalys av tidskrifterna förskolan.se och specialpedagogik.se

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Nicole Almqvist; [2020]
  Nyckelord :TAKK; diskursanalys; pedagogiska debatten; textanalys;

  Sammanfattning : Syftet med detta självständiga arbete var att få fördjupad kunskap om TAKK, hur det kan användas och hur metoden påverkas av vilka disciplinära ramar de beskrivs inom i den pedagogiska samhälleliga debatten. En teori inom diskursanalys möjliggör en kvalitativ textanalys men även en kvantitativ innehållsanalys. LÄS MER

 4. 4. Språkutveckling : språkförskolor med inriktning språkstörning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Anna Brandt Nielsen; Linda Feltsen Nyman; [2020]
  Nyckelord :språkförskola; språkstörning; grav språkstörning; språkutveckling; försenad språkutveckling;

  Sammanfattning : Inledning Barn med språkstörning har många gånger svårt att samspela med sina kamrater på förskolan. Barn hamnar lätt utanför gruppen och blir “osynliga”. Språkförskolorna utgör här en viktig roll genom att stötta dessa barn i likvälundervisning som i sociala sammanhang. LÄS MER

 5. 5. AKK och TAKK i förskolan : ur ett didaktiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Madeleine Kjellberg; Therés Emilsson; [2020]
  Nyckelord :Alternativ och kompletterande kommunikation; Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation; Grafisk alternativ och kompletterande kommunikation; Kommunikation; Specialpedagogisk insats; inkluderande förhållningssätt; Språkutveckling; Språkstörning; Sen språkutveckling; Normal Språkutveckling; Didaktiskt perspektiv;

  Sammanfattning : Att bidra med kunskap om hur och varför verksamma pedagoger väljer att använda AKK/TAKK som en språkutvecklande metod för alla barn i svensk förskola. Studiens fokus är att analysera arbetet med AKK/TAKK utifrån de didaktiska frågorna. LÄS MER