Sökning: "TAKK"

Visar resultat 1 - 5 av 322 uppsatser innehållade ordet TAKK.

 1. 1. Barns demokratiska röst i rutinsituationer. : En kartläggning av barns demokratiska utrymme i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Frida Rodin; Hanna Nilsson; [2023]
  Nyckelord :Democracy; preschool; routine situations; interplay; Demokrati; förskola; rutinsituationer; samspel;

  Sammanfattning : Studien undersöker utrymmet som barns demokratiska röst har i rutinsituationer i förskolan med syfte att kartlägga utrymmet. Studien genomfördes med metodtriangulering där det kvantitativa består av observationer med ett schema och det kvalitativa av fältanteckningar. LÄS MER

 2. 2. AKK som tydliggörande pedagogik : en studie om förskollärares perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Annika Pettersson Nilsson; Des Olsson; [2023]
  Nyckelord :ACC; Signs as support; Alternative supplementary communication; clarifying pedagogy; AKK; TAKK; Alternativ kompletterande kommunikation; tydliggörande pedagogik;

  Sammanfattning : Idag visar allt fler forskningsresultat på de språkutvecklande vinsterna hos samtliga barn när verksamheter bedrivs med AKK som komplement. AKK är ett paraplybegrepp som innefattar bland annat bildstöd och tecken som stöd, där olika AKK-system visualiserar språket. LÄS MER

 3. 3. Varför TAKK? : Hur rektorer/biträdande rektorer resonerar kring arbetet med TAKK i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Didaktik

  Författare :Ellinor Persson; Elin Ulusoy; [2023]
  Nyckelord :biträdande rektorer; förskola; rektorer; sociokulturellt perspektiv; språkutveckling; TAKK; Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation;

  Sammanfattning : TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation) är ett sätt att öka barns språkutveckling och stödja barn i sina kommunikativa funktioner, genom att göra teckenrörelser i kombination med det talade språket. TAKK är en metod som används i många förskolor i Sverige, och därmed har ett växande intresse för forskning kring TAKK uppstått. LÄS MER

 4. 4. Musik i grundsärskolan : en kvalitativ undersökning av lärares anpassningar i undervisningen 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Ida Sjögren; [2023]
  Nyckelord :musikundervisning; särskola; anpassningar; multimodalitet;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur musiklärare beskriver att de arbetar för att anpassa musikundervisningen för grundsärskolans elever. Empirin har samlats in genom kvalitativa intervjuer med fyra musiklärare inom grundsärskolan, och empirin analyserades med en tematisk analys. LÄS MER

 5. 5. Visuella och flerspråkiga uttryck i skolmiljön : En undersökning av det språkliga landskapet i en svensk grundskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Lukas Klasson; Isabelle Nilsson; [2023]
  Nyckelord :Linguistic landscapes; Språkliga landskap; lärare; språkpolicy; språkideologier; flerspråkighet;

  Sammanfattning : Vad räknas som språk? Det var den fundering som först uppkom då beslutet att utföra en studie i ämnet språkliga landskap var fattat. När vi satte oss in i forskningen på området insåg vi att det språkliga landskapet kan utgöras av mer än exempelvis skriftspråk eller verbalt språk, såsom exempelvis svenska, engelska eller arabiska. LÄS MER