Förskollärares uppfattningar om TAKK i förskolan - En fenomenografiskt studie -

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Sammanfattning: Under vår förskollärarutbildning har vi tillägnats många nya kunskaper. Under en kurs om specialpedagogik fick vi upp intresset för TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation) och hur det kan användas i förskolan. Vi ser många fördelar med kommunikationsverktyget, men har varierande erfarenheter av hur mycket TAKK används i förskolan. Utifrån detta bestämde vi oss för att undersöka förskollärares uppfattningar om TAKK utifrån frågeställningen: Vilka uppfattningar har förskollärare om TAKK i förskolan? För att besvara vår forskningsfråga har vi valt att genomföra en kvalitativ studie med intervju som metod utifrån en fenomenografisk ansats. Vi har intervjuat sex förskollärare, där det sammanställda resultatet visar sex olika uppfattningar. Dessa är följande: Uppfattningen att TAKK gynnar barn i behov av särskilt stöd, Uppfattningen av TAKK som ett gemensamt språk, Uppfattningen av TAKK som ett hjälpmedel för att förtydliga kommunikation, Uppfattningen att TAKK är något roligt, Uppfattningen att TAKK kräver samarbete och slutligen Uppfattningen att vilja arbeta mer med TAKK.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)