Sökning: "fenomenografi"

Visar resultat 1 - 5 av 800 uppsatser innehållade ordet fenomenografi.

 1. 1. Att leda för hållbar utveckling i förskolan : En fenomenografisk studie om hur rektorer i förskolan kan uppfatta sin ledarroll för hållbar utveckling

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Aljona Reinike; [2022]
  Nyckelord :Phenomenography; phenomenografical interview; perceptions; principals; preschool; subject conception.; Fenomenografi; fenomenografisk intervju; uppfattningar; rektorer; förskola; ämneskonception.;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling har blivit en oundviklig del av våra liv. Att arbeta med hållbar utveckling poängteras i Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018). Rektorer i förskolan spelar stor roll i framgången av det pedagogiska arbetet för hållbar utveckling. LÄS MER

 2. 2. "Drama har en otrolig genomslagskraft" : En studie om pedagogers tankar och erfarenheter om drama i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Jennie Skansen; Emma Bäckström; [2022]
  Nyckelord :Drama; estetik; fenomenografi; fenomenologi; förskola; pedagogers tankar.;

  Sammanfattning : Den här studien tar upp pedagogers relation till drama i förskolan samt hur pedagogerna arbetar med drama i verksamheterna. I vår studie använder vi oss av en fenomenografisk metodansats för att identifiera de olika uppfattningar som pedagogerna lyfter fram i intervjuerna. LÄS MER

 3. 3. Specialpedagoger i en pandemi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Sasha Alexa Gagic; [2022]
  Nyckelord :Arbetsroll; fenomenografi; förskola; pandemi; samverkan; systemteori;

  Sammanfattning : Gagic, Sasha Alexa (2022). Specialpedagoger i en pandemi. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. Syftet med studien är att synliggöra hur pandemin har påverkat specialpedagogens arbetsroll. LÄS MER

 4. 4. “Det hänger mycket på oss” : En fenomenografisk intervjustudie som visar på variationer om förskollärares uppfattningar om fysisk aktivitet och rörelse i relation till förskolans miljö och pedagogiska uppdrag.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Malin Svensson; Katrin Berg; [2022]
  Nyckelord :fenomenografi; fysisk aktivitet; förskola; miljö; rörelse;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att söka variationer i förskollärares uppfattningar om vilka förutsättningar som finns i förskolans olika miljöer för att främja barns fysiska aktivitet och rörelseglädje samt om sitt uppdrag i relation till förskolans läroplan. Forskningsfrågorna vi utgår från är: Hur uppfattar förskollärare att de kan skapa möjligheter för barnen till fysisk aktivitet och rörelse utifrån förskolans miljö och material? och Hur uppfattar förskollärare det pedagogiska uppdraget att möjliggöra för barn att uppleva rörelseglädje, vara fysiskt aktiva och utvecklas motoriskt? För att nå förskollärares uppfattningar utgår vi från en fenomenografisk forskningsansats där vi genomfört intervjuer med förskollärare från förskolor med olika förutsättningar i miljön. LÄS MER

 5. 5. Grattis! Du ska bli chef En kvalitativ intervjustudie kring chefers uppfattning om sin första chefsroll

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Jonna Kure Lindberg; [2022]
  Nyckelord :Fenomenografi; första chefsrollen; ledarskap; onboardingprocess; chefskap; ny chef; ny ledare; Social Sciences;

  Sammanfattning : Att vara ny chef kan upplevas som både en otäckt och förväntansfull tid. Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera vilka utmaningar och möjligheter som finns kopplat till nytt chefskap. Studien har en fenomenografisk metodansats. Datainsamlingen består utav fyra semistruktuerade intervjuer. LÄS MER