Sökning: "fenomenografi"

Visar resultat 1 - 5 av 895 uppsatser innehållade ordet fenomenografi.

 1. 1. Framgångsfaktorer i undervisningen En fenomenografisk studie av vad som bidrar till kunskapsutveckling och välmående, enligt elever med NPF

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Linda Agrell; Magdalena Lundstedt Nordén; [2023-02-16]
  Nyckelord :fenomenografi; NPF; framgångsfaktorer; kunskapsutveckling; välmående; inkludering;

  Sammanfattning : Skolans uppdrag är att erbjuda en likvärdig utbildning och uppväga skillnader i elevers förutsättningar med hjälp av tillgänglig lärmiljö, extra anpassningar och särskilt stöd. Elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) uppvisar sämre mående och måluppfyllelse än övriga elever. LÄS MER

 2. 2. Variationer i estetiskt lyssnande : nio gymnasieelevers verkliggörande av Wéi biān sān jué

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Kristofer Svensson; [2023]
  Nyckelord :estetiskt lyssnande; fenomenografi; gǔqín; lyssningsmodus; musikupplevelseanalys;

  Sammanfattning : Utifrån syftet att undersöka de variationer som finns i hur gymnasieelever lyssnar på musik presenterar detta arbete analyser av de beskrivningar som nio gymnasieelever gör av sina lyssningsupplevelser av qínstycket Wéi biān sān jué. Analyserna sker utifrån en syn på estetiska (icke-analytiska) lyssningsmodus som icke-dualistiska–något som lyssnare stämmer sig till och verkliggör snarare än lyssnar på. LÄS MER

 3. 3. "Det blir inte naturligt" : Lärares uppfattningar om att undervisa på målspråket i ämnet moderna språk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Malin Andersson; [2023]
  Nyckelord :Målspråksanvändning; främmande språk; fenomenografi; moderna språk;

  Sammanfattning : This phenomenographic study investigate teachers’ beliefs regarding the use of target language in the foreign language classroom in Sweden. Through semi-structured interviews with three primary school teachers of Spanish and French, the study aims to find out to what extent and in what way the teachers use target language. LÄS MER

 4. 4. Anmälningsplikt i förskolan : Pedagogers erfarenheter av hur information om anmälningsplikten, gällande orosanmälningar, i förskolan kan skapa mer tillitsfulla relationer till vårdnadshavare.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :hanna andersson; Camilla Larandsson; [2023]
  Nyckelord :Child abuse; Cooperation; Obligation to report; Preschool; Relationship; Anmälningsplikt; Barnmisshandel; Förskola; Relationer; Samverkan;

  Sammanfattning : The aim of this study is to contribute with knowledge about preschool teachers experiences of how information about the obligation to report, regarding reports of concern, affects the relationship between teachers and guardians. The method in this study is semi-structured qualitative interviews where ten active teachers were interviewed, both preschool teachers and childcare workers. LÄS MER

 5. 5. Idrott på schemat : En kvalitativ och kvantitativ studie om hur elever i årskurs 3 uppfattar ämnet idrott och hälsa i skolan.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Evelina Reuterstrand; Nalin Yesilgül; [2023]
  Nyckelord :Idrott och hälsa; årskurs 3; uppfattning; egenvärde; investeringsvärde; fenomenografi; individuell konstruktivism;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vad elever i årskurs 3 uppfattar ämnet idrott och hälsas syfte att vara, egenvärde respektive investeringsvärde. Samt synliggöra om det finns ett samband mellan elevers egna fysiska aktiviteter utanför skolan kopplat till vad de uppfattar som idrottsämnets syfte. LÄS MER