Sökning: "fenomenografi"

Visar resultat 1 - 5 av 712 uppsatser innehållade ordet fenomenografi.

 1. 1. “Teknik är så mycket mer än bara skruvar och muttrar”

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Jenny Eriksson; Helena Falkstad; [2021]
  Nyckelord :Förskollärare; teknik; läroplanen; artefakt; uppfattning; vardagsteknik;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att bidra med kunskap om hur förskollärare uppfattar tekniksamt hur deras kunskap om teknik och tidigare utbildning påverkar teknikundervisningen iförskolan. Studien utgår från en kvalitativ forskningsmetod i form av semistruktureradeintervjuer som genomförts med fyra förskollärare från tre kommuner i södra Sverige. LÄS MER

 2. 2. Vad är teknik och varför behövs det? : Niondeklassares uppfattningar om teknik och dess relevans

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Emilia Nedelea; Khoan Horn; [2021]
  Nyckelord :fenomenografi; kunskapsemfas; teknikintresse; teknik i skolan; uppfattning om teknik;

  Sammanfattning : Teknik är idag ett brett begrepp som innefattar många områden och antalet teknikområden ökar varje dag i takt med teknikens utveckling. Samtidigt pekar forskningen på ett lågt intresse för teknik i skolan bland elever. Forskningsresultaten är oroande, då tekniken och teknisk kompetens är vital för det moderna samhället. LÄS MER

 3. 3. Lärares hantering av Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd för läsning på höstterminen i årskurs 1 - En kvalitativ intervjustudie av sex lågstadielärares uppfattningar

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Kristiina Halonen; Anne Wallberg; [2020-06-23]
  Nyckelord :bedömningsstöd; läsförståelse; årskurs 1; ntervju; fenomenografi;

  Sammanfattning : Syfte Kunskapskrav i läsförståelse för skolans årskurs 1 infördes år 2016. Sedan dess är lärarna ålagda att bedöma elevernas läsförmågor på höstterminen i årskurs 1 med Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd. LÄS MER

 4. 4. Lärares ledarskap En fenomenografisk analys av lärares uppfattning om ledarskap i klassrummet

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Maria Nilsson; [2020-05-07]
  Nyckelord :lärares ledarskap; fenomenografi; uppfattningar; kategorier;

  Sammanfattning : Syftet med min studie är att finna de uppfattningar lärare uttrycker om begreppetledarskap. Begreppet syftar till lärares ledarskap i klassrummet. Jag valde att använda mig av fenomenografin där kategorier utgör de analys­ verktyg jag använt mig av. Ansatsen är deduktiv. LÄS MER

 5. 5. Elever i läs- och skrivsvårigheter Grundskollärares resonemang kring skolans kompensatoriska uppdrag – en vinjettstudie

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Therese Lennhager; Sofie Madenfalk; Maria Pontusson; [2020-02-26]
  Nyckelord :språkstörning; specialpedagogiska perspektiv; variationsteorin; fenomenografi; lärmiljoer;

  Sammanfattning : Läsning och skrivning är centrala färdigheter som elever behöver genom hela sin skolgång, i sitt framtida yrkesliv och för sin egen personliga utveckling. Svårigheter med läsning och skrivning kan få negativa följder som påverkar elevers möjligheter genom livet. Eftersom skolan har ett kompensatoriskt uppdrag (Skollag 2010:800 4 § kap. LÄS MER